Ktl-icon-tai-lieu

các hệ thống an toàn trên xe hơi

Được đăng lên bởi Lux Led
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 1 lần
!" #$%&# '()* +$,* -./* 0 12 #$3*4 5$6*$ 789:;8< '= 87
-1-
Kh¸i qu¸t chung
ý t+ëng vÒ chøc n¨ng cña ABS (HÖ thèng phanh
chèng bã cøng)
>? #@/*$ +$. +/+ A35 B$C*4 DE DF +G*4 '= A=H HI# B$J *K*4
L%6M 'C AK*4 #@.*4 B$( 5$6*$ B$,* +I5: *)* AN5 AO( -P*4 #/+
-O5 '= *$J D=* -O5 5$6*$ *$(Q% AR*S
T%M *$()*: B$C*4 +F #$U( 4(6* -? #$V+ $(2* '(2+ *=M #@.*4
B$( 5$6*$ B$,* +I5S
12 #$3*4 789 WX*4 HP# H/M #Y*$ -? Z/+ -E*$ #[*$ #@O*4
L%6M +\6 ] D/*$ Z^ #@.*4 B$( 5$6*$ '= +F #$? #V -P*4 -O5
'= *$J 5$6*$S
9V B$/+ *$6% 'Q #_ A2 4(`6 #3+ -P +\6 Z^ '= #3+ -P +\6 +/+
D/*$ Z^ -ab+ 4c( A= d$2 e3 #@ab#fS
!$( eV +$)*$ A2+$ 4(`6 #3+ -P +\6 Z^ '= #3+ -P +\6 +/+
D/*$ Z^ #@g *)* L%/ Ah*: eV L%6M #@ab# ei ZJM @6 4(`6 +/+
A35 '= HN# -aU*4S
>(Q% *=M +j*4 #O. *)* H6 e/# '= +%3( +X*4 +F #$? #/+ -P*4
*$a HP# AV+ 5$6*$ '= A=H +$&H #3+ -P +\6 Z^S
k3( L%6* $2 4(`6 AV+ 5$6*$ '= $2 e3 #@ab# +F #$? $(?% @l
$m* L%6 -n #$E g D)* #@/(S
oV+ 5$6*$ B$C*4 #_ A2 'h( $2 e3 #@ab#: '= -O# -ab+ +V+ -O(
B$( $2 e3 #@ab# *pH #@.*4 B$.J*4 qrstru
vab# L%/ tru: AV+ 5$6*$ ei 4(JH WR*S <. -F: -? W%M #@[
HG+ #3( -6 +\6 AV+ 5$6*$: +R* 5$J( W%M #@[ $2 e3 #@ab# #@.*4
4(h( $O* qrstru g Hc( #$U( -(?HS
w4.=( @6: +j*4 +R* 5$J( 4(` AV+ L%6M 'x*4 g HG+ +6. -?
W%M #@[ eV y* -E*$ 'Q $ah*4S >? #$V+ $(2* -(Q% *=M: *4aU( #6
#$(z# Bz $2 #$3*4 789 -? #K*4 $(2% e%I# 5$6*$ #3( -6 Dp*4
+/+$ e{ W|*4 $2 e3 #@ab# A= qrstru DI# B? +/+ -(Q% B(2*
+\6 HN# -aU*4: -n*4 #$U( 4(` AV+ L%6M 'x*4 +=*4 +6. +=*4
#3# -? W%M #@[ eV y* -E*$ 'Q $ah*4S
Gîi ý:
qS T@)* +/+ HN# -aU*4 #@m* +F $2 e3 H6 e/# }m~ #$I5: '[
L%•*4 -aU*4 5$6*$ #K*4 A)* e. 'h( +/+ HN# -aU*4 +F #@E
e3 m +6.: *)* *46M +J B$( +F 789 #/+ -P*4: 'É* 5$J(
4(JH #3+ -P B$( +$OM #@)* +/+ HN# -aU*4 -FS
2S T@)* +/+ -aU*4 #$C *$/H: $.N+ #@)* eá( $.N+ -aU*4 +F
#%Mz# Hh(: #/+ -P*4 +\6 789 +F #$? WÉ* -z* L%•*4 -aU*4
$•H W=( $m* +/+ Z^ B$C*4 A¾5 789S
w4.=( @6: #(z*4 -P*4 '= -P @%*4 5$/# e(*$ B$( #/+ -P*4 789
D/. +$. *4aU( A/( D(z# @p*4 789 -6*4 $.O# -P*4S
}q/q~
các hệ thống an toàn trên xe hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các hệ thống an toàn trên xe hơi - Người đăng: Lux Led
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
các hệ thống an toàn trên xe hơi 9 10 789