Ktl-icon-tai-lieu

Các Lệnh G Code trong lập trình CNC

Được đăng lên bởi mylove299
Số trang: 198 trang   |   Lượt xem: 9378 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Ti
ê
u
đ
ề

Ý nghĩa từ
lệnh

Töø leänh

CAÙC LEÄNH G LAÄP TRÌNH
YÙ nghóa

G00

Chaïy dao nhanh khoâng caét goït

G01

Noäi suy ñöôøng thaúng vôùi löôïng chaïy dao F chæ ñònh tröôùc

G02

Noäi suy ñöôøng troøn theo chieàu kim ñoàng hoà

G03

Noäi suy ñöôøng troøn ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà

G04

Leänh ñònh nghóa thôøi gian döøng dao vôùi ñòa chæ X theo giaây

G09

Döøng dao chính xaùc ôû cuoái haønh trình

G20

Ñoåi ñôn vò ño töø Millimeter sang inch

G21

Ñoåi ñôn vò ño töø inch sang Millimeter

G22

Leänh goïi chöông trình con

CAÙC LEÄNH G LAÄP TRÌNH

Töø leänh

YÙ nghóa

G23

Leänh laëp laïi moät ñoaïn chöông trình

G24

Leänh nhaûy caâu leänh khoâng coù ñieàu kieän

G25

Leänh chaïy dao veà ñieåm tham chieáu R

G26

Leänh chaïy dao veà ñieåm thay dao

G28

Ñònh vò uï ñoäng

G31

Chu trình tieän ren

G33

Leänh caét ren

G36

Leänh giôùi haïn vuøng chaïy cho chu trình

G40

Leänh huyû boû hieäu chænh baùn löôõi caét

G41

Leänh hieäu chænh baùn kính beân traùi so vôùi ñöôøng bieân daïng

G42

Hieäu chænh baùn kính löôõi caét beân phaûi so vôùi ñöôøng bieân
daïng

CAÙC LEÄNH G LAÄP TRÌNH

Töø leänh

YÙ nghóa

G53

Huyû boû leänh dòch chuyeån ñieåm “0” ñeå trôû veà ñieåm “0’’
maëc ñònh

G54 –G56
và G58
G57

Leänh nhaûy caâu leänh khoâng coù ñieàu kieän
Lượng dư gia công tinh

G59

Lệnh dịch chuyển gốc toạ độ tương đối

G65

Chu trình tiện thô chiều dài biên dạng nón

G66

Chu trình vạt thô mặt đầu biên dạng nón

G75

Chu trình vạt thô dọc trục Z

G76

Chu trình vạt thô dọc trục X

G78

Chu trình tiện rãnh thoát ren

CAÙC LEÄNH G LAÄP TRÌNH

Töø leänh

YÙ nghóa

G79

Chu trình tiện rãnh

G80

Gọi chu trình (của chu trình trước đó đã được xác
định)
Chu trình tiện thô chiều dài biên dạng nón

G81
G82
G84

Chu trình tiện thô theo chiều trục Z cho biên dạng bất
kỳ
Chu trình tiện thô theo chiều trục X cho biên dạng bất
kỳ
Chu trình khoan sâu

G85

Chu trình rãnh thoát dao theo DIN 76

G86

Chu trình rãnh vuông

G87

Chu trình tạo hình

G88

Chu trình vát cung / vạt cạnh

G83

CAÙC LEÄNH G LAÄP TRÌNH
Töø leänh

YÙ nghóa

G90

Hiển báo kích thước tuyệt đối

G91

Hiển báo kích thước tương đối

G92

Giới hạn số vòng quay

G94

Lượng tiến dao theo mm/phút

G95

Lượng tiến dao theo mm/vòng

G96

Ổn định vận tốc cắt

G97

Huỷ bỏ vận tốc cắt

G00 Chạy Dao Nhanh Không Cắt Gọt
Chöùc naêng

Ñoà hoaï

Cuù phaùp

Laäp trình

Keát Thuùc G00

G01 Nội Suy Đường Thẳng
Chöùc naêng

Ñoà hoaï

Cuù phaùp

Laäp trình

Keát Thuùc G01

G02 Nội Suy Đường Tròn Cùng Chiều
Kim Đồ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các Lệnh G Code trong lập trình CNC - Người đăng: mylove299
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
198 Vietnamese
Các Lệnh G Code trong lập trình CNC 9 10 85