Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh vẽ của cad 3D

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 6159 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Các lệnh vẽ của cad 3D
Các lệnh vẽ của 3D cad. Tổng quát lại các lệnh vẽ chi tiết từng phần vẽ cụ thể trong 3D Autocad
AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN
....::::VẼ ĐƢỜNG VÀ MẶT 3D::::....
-3Dpoly: vẽ đa tuyến polyline
-Pedit: Hiệu chỉnh 3Dpolyline
-Trim: Chặt các cạnh mô hình
-Spline: Vẽ đƣờng cong trơn
-Thickness: bề dày theo trục Z của đối tƣợng(tất cả các đối tƣợng vẽ)
-Elevation:Nhảy thang mặt phẳng vẽ so với mặt phẳng X0Y.
-Change/Thickness/Ddchprop: Hiệu chỉnh đối tƣợng 2D thành mặt 3D.(Kéo lên cao độ Z)
- 3Dface: tạo các mặt 3D gồm các mặt nối tiếp nhau 3 chiều, mỗi đỉnh có tọa độ x,y,z khác nhau.
(Biến Splframe = 1 or 0 => Hiện or Ẩn các cạnh của 3DFACE)
************************************************** *********
Các mặt 3D chuẩn
- Box: vẽ hình hộp
- Cone: vẽ hình nón
- Cylinder: vẽ khối trụ
- Dish: vẽ nữa mặt cầu dƣới
- Dome: vẽ nữa mặt cầu trên
- Mesh : vẽ mặt lƣới
- Payramid: vẽ mặt đa diện
*Chọn Tetrahedron(Đáy chỉ là tam giác.

*Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: Với Ridge(Đỉnh là đoạn thẳng) - Với Top(Đỉnh là tam giác
hay tứ giác...)
- Sphere : vẽ mặt cầu
- Torus: Khối xuyến
- Wedge : Vẽ mặt hình nêm
================================================== ===
-Edgesurf : vẽ mặt lƣới trên cơ sở 4 cạnh khép kín
Biến Surftab1: Mật độ lƣới theo hƣớng M theo cạnh đầu tiên
Biến Surftab2: Mật độ lƣới theo hƣớng M trên cạnh thứ 2
- 3DMesh: Vẽ mặt lƣới đa giác 3 chiều bằng cách cho số đỉnh theo 2 hƣớng M,N và tọa độ từng đỉnh, Số
đỉnh tối đa 256.
- Pface: tạo mặt polygon 3D gồm nhiều mặt phẳng đa giác Polyface ghép với nhau tạo thành lƣới

================================================== ===

-Revsurf: lệnh dùng quay mặt phẳng 2D quanh đƣờng sinh tạo đối tƣợng 3D
-Thickness: quy định độ dày đối tƣợng vẽ
-Elevation: kéo hình 2D theo trục Z hay đƣờng sinh định trƣớc
-Extrude: biến đối tƣợng 2D thành đối tƣợng 3D
-Nếu chọn "Path" : kéo đối tƣợng 2D theo đƣờng nhất định cho trƣớc.
-Subtract: ghép 2 khối hộp 3D
-Rulesurf: vẽ mặt tạo nên bởi các đƣờng sinh tựa lên 2 đƣờng chuẩn.(Thay đổi mật độ đƣờng sinh bằng
biến Surftab1).
-Tabsurf:
Mặt trụ định hƣớng.(Mặt trụ tạo với đƣờng chuẩn(c) và 1 đƣờng thẳng vector định hƣớng đƣờng sinh

trụ).
(Thay đổi mật độ đƣờng sinh = biến surftab1)
-Change : Thay đổi các thuộc tính của đƣờng Pline, Spline, Circle...
-Pedit: HIệu chỉnh mặt lƣới 3 D
================================================== =======

..............::::CÁC LỆNH HỔ TRỢ VẼ 3D::::................
- VPorts: tạo khung nhìn tĩnh=> Tạo các khung nhìn cố...
Các lệnh vẽ của cad 3D
Các lệnh vẽ của 3D cad. Tổng quát lại các lệnh vẽ chi tiết từng phần vẽ cụ thể trong 3D Autocad
AUTOCAD 3D CÁC LỆNH CƠ BẢN
....::::VẼ ĐƢỜNG VÀ MẶT 3D::::....
-3Dpoly: vẽ đa tuyến polyline
-Pedit: Hiệu chỉnh 3Dpolyline
-Trim: Chặt các cạnh mô hình
-Spline: Vẽ đƣờng cong trơn
-Thickness: bề dày theo trục Z của đối tƣợng(tất cả các đối tƣợng vẽ)
-Elevation:Nhảy thang mặt phẳng vẽ so với mặt phẳng X0Y.
-Change/Thickness/Ddchprop: Hiệu chỉnh đối tƣợng 2D thành mặt 3D.(Kéo lên cao độ Z)
- 3Dface: tạo các mặt 3D gồm các mặt nối tiếp nhau 3 chiều, mỗi đỉnh có tọa độ x,y,z khác nhau.
(Biến Splframe = 1 or 0 => Hiện or Ẩn các cạnh của 3DFACE)
************************************************** *********
Các mặt 3D chuẩn
- Box: vẽ hình hộp
- Cone: vẽ hình nón
- Cylinder: vẽ khối trụ
- Dish: vẽ nữa mặt cầu dƣới
- Dome: vẽ nữa mặt cầu trên
- Mesh : vẽ mặt lƣới
- Payramid: vẽ mặt đa diện
*Chọn Tetrahedron(Đáy chỉ là tam giác.
Các lệnh vẽ của cad 3D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh vẽ của cad 3D - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Các lệnh vẽ của cad 3D 9 10 133