Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp công nghệ cơ bản trong sản xuất cơ khí

Được đăng lên bởi tunglee-tv
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 2 lần
General Mechanical Engineering

4.01

C.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP
CÔNG NGHỆ CƠ BẢN TRONG
SẢN XUẤT CƠ KHÍ

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

General Mechanical Engineering

Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long

4.02

§1. Khá
Khái quá
quát về quá
quá trì
trình sản xuấ
xuất cơ khí
khí
- Máy móc là phầ
phần không thể
thể tách rời của bất k ỳ dạng sản xuấ
xuất nào
- Máy móc đảm bảo sự phá
phát triể
triển của tất cả các ngà
ngành trong nền kinh tế
quố
ố
c
dân
qu
- Quy trì
trình chế
chế tạo máy bao gồm

+ Thiế
Thiết kế
+ Sản xuấ
xuất
Chuẩ
Chuẩn bị và kiể
kiểm tra vật liệ
liệu
Chế
Chế tạo phôi (trong một số trườ
trường hợp phôi là sản phẩ
phẩm)
Gia công cơ
Đo lườ
lường,
ng, kiể
kiểm tra trong quá
quá trì
trình sản xuấ
xuất và nhậ
nhận sản phẩ
phẩm
Bảo quả
quản, đóng gói, xuấ
xuất xưở
xưởng
- Nhữ
Những công việ
việc đảm bảo kỹ thuậ
thuật cho quá
quá trì
trình sản xuấ
xuất
+ Bảo quả
quản, sửa chữ
chữa máy
+ Chế
Chế tạo, sửa chữ
chữa dụng cụ cắt, đo lườ
lường
+ Đảm bảo kỹ thuậ
thuật năng lượ
lượng trong nội bộ doanh nghiệ
nghiệp
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long

1

General Mechanical Engineering

4.03

§2. Kỹ thuậ
thuật đúc
- Vật đúc đượ
được chế
chế tạo bằng cách rót kim lọai lỏng vào khuôn có hình dạng
kích thướ
thước xác định.
nh. Sau khi kim lọai kết tinh ta thu đượ
được chi tiế
tiết có hình
dạng kích thướ
thước theo yêu cầu
- Hiệ
Hiện nay ngà
ngành đúc phá
phát triể
triển rất mạnh và đượ
được ứng dụng rộng rãi trong
các ngà
ngành công nghiệ
nghiệp
- Khố
Khối lượ
lượng vật đúc chiế
chiếm trung bình khoả
khoảng 40~80% khố
khối lượ
lượng máy móc
- Mặc dầu khố
khối lượ
lượng vật đúc trong máy khá
khá cao nhưng giá
giá thà
thành chỉ
chỉ chiế
chiếm
20~25% giá
giá thà
thành tổng thể
thể
Đảm bảo kỹ thuật năng lượng trong nội bộ doanh nghiệp
- Ưu điể
điểm
+ Có thể
thể đúc đượ
được các loạ
loại kim loạ
loại và hợp kim có thà
thành phầ
phần khá
khác nhau
+ Có thể
thể đúc đượ
được các chi tiế
tiết có hình dạng,
ng, kết cấu phứ
phức tạp mà các
phương phá
pháp khá
khác khó
khó hoặ
hoặc không hoặ
hoặc hoặ
hoặc không chế
chết tạo đượ
được
+ Tùy theo mức độ đầu tư công nghệ
nghệ mà chi tiế
tiết đúc có thể
thể đạt độ chí
chính
xác cao hay thấ
thấp
- Nhượ
Nhược điể
điểm
+ Tốn kim loạ
loại cho hệ thố
thống rót, ngó
ngót (gần 25%)
+ Có nhiề
nhiều khuyế
khuyết tật làm cho tỉ lệ phế
phế phẩ
phẩm cao
+ Kiể
Kiểm tra khuyế
khuyết tật bên trong vật đúc đòi hỏi thiế
thiết bị hiệ
hiện đại
HCM City Univ. o...
1
C.4 C
C.4 C
Á
Á
C PH
C PH
ƯƠNG PH
ƯƠNG PH
Á
Á
P
P
CÔNG NGH
CÔNG NGH
CƠ B
CƠ B
N TRONG
N TRONG
S
S
N XU
N XU
T
T
CƠ KH
CƠ KH
Í
Í
General Mechanical Engineering
General Mechanical Engineering
4.01
4.01
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
Nguyen Tan
Nguyen Tan
Tien
Tien
-
-
Phan
Phan
Hoang Long
Hoang Long
§
§
1.
1.
Kh
Kh
á
á
i
i
qu
qu
á
á
t
t
v
v
qu
qu
á
á
tr
tr
ì
ì
nh
nh
s
s
n
n
xu
xu
t
t
kh
kh
í
í
General Mechanical Engineering
General Mechanical Engineering
4.02
4.02
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
Nguyen Tan
Nguyen Tan
Tien
Tien
-
-
Phan
Phan
Hoang Long
Hoang Long
-
-
M
M
á
á
y
y
m
m
ó
ó
c
c
l
l
à
à
ph
ph
n
n
không
không
th
th
t
t
á
á
ch
ch
r
r
i
i
c
c
a
a
b
b
t
t
k
k
d
d
ng
ng
s
s
n
n
xu
xu
t
t
n
n
à
à
o
o
-
-
M
M
á
á
y
y
m
m
ó
ó
c
c
đ
đ
m
m
b
b
o
o
s
s
ph
ph
á
á
t
t
tri
tri
n
n
c
c
a
a
t
t
t
t
c
c
c
c
á
á
c
c
ng
ng
à
à
nh
nh
trong
trong
n
n
n
n
kinh
kinh
t
t
ế
ế
qu
qu
c
c
dân
dân
-
-
Quy
Quy
tr
tr
ì
ì
nh
nh
ch
ch
ế
ế
t
t
o
o
m
m
á
á
y
y
bao
bao
g
g
m
m
+
+
Thi
Thi
ế
ế
t
t
k
k
ế
ế
+
+
S
S
n
n
xu
xu
t
t
Chu
Chu
n
n
b
b
v
v
à
à
ki
ki
m
m
tra
tra
v
v
t
t
li
li
u
u
Ch
Ch
ế
ế
t
t
o
o
phôi
phôi
(
(
trong
trong
m
m
t
t
s
s
trư
trư
ng
ng
h
h
p
p
phôi
phôi
l
l
à
à
s
s
n
n
ph
ph
m
m
)
)
Gia
Gia
công
công
Đo
Đo
ng
ng
,
,
ki
ki
m
m
tra
tra
trong
trong
qu
qu
á
á
tr
tr
ì
ì
nh
nh
s
s
n
n
xu
xu
t
t
v
v
à
à
nh
nh
n
n
s
s
n
n
ph
ph
m
m
B
B
o
o
qu
qu
n
n
,
,
đ
đ
ó
ó
ng
ng
g
g
ó
ó
i
i
,
,
xu
xu
t
t
ng
ng
-
-
Nh
Nh
ng
ng
công
công
vi
vi
c
c
đ
đ
m
m
b
b
o
o
k
k
thu
thu
t
t
cho
cho
qu
qu
á
á
tr
tr
ì
ì
nh
nh
s
s
n
n
xu
xu
t
t
+
+
B
B
o
o
qu
qu
n
n
,
,
s
s
a
a
ch
ch
a
a
m
m
á
á
y
y
+
+
Ch
Ch
ế
ế
t
t
o
o
,
,
s
s
a
a
ch
ch
a
a
d
d
ng
ng
c
c
c
c
t
t
,
,
đo
đo
ng
ng
+
+
Đ
Đ
m
m
b
b
o
o
k
k
thu
thu
t
t
năng
năng
ng
ng
trong
trong
n
n
i
i
b
b
doanh
doanh
nghi
nghi
p
p
Các phương pháp công nghệ cơ bản trong sản xuất cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp công nghệ cơ bản trong sản xuất cơ khí - Người đăng: tunglee-tv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các phương pháp công nghệ cơ bản trong sản xuất cơ khí 9 10 538