Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ

Được đăng lên bởi nameuser
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2018 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng thay đổi thông số

Các phương pháp điều chỉnh
tốc độ động cơ không đồng
bộ bằng thay đổi thông số
Bởi:
unknown

Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng thay đổi
thông số
Vấn đề điều chỉnh tốc độ động cơ ĐK:
Động cơ ĐK, được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Ưu điểm nổi bật của nó là: cấu tạo
đơn giản, làm việc tin cậy, vốn đầu tư ít, giá thành hạ, trọng lượng, kích thước nhỏ hơn
khi dùng công suất định mức so với động cơ một chiều.
Sử dụng trực tiếp lưới điện xoay chiều 3 pha…
Tuy nhiên, việc điều chỉnh tốc độ và khống chế các quá trình quá độ khó khăn hơn, các
động cơ ĐK lồng sóc có các chỉ tiêu khởi động xấu, (dòng khởi động lớn, mômen khởi
động nhỏ).
Trong thời gian gần đây, do phát triển công nghiệp chế tạo bán dẫn công suất và kỹ thuật
điện tin học, động cơ ĐK mới được khai thác các ưu điểm của chúng. Nó trở thành hệ
truyền động cạnh tranh có hiệu quả so với hệ Tiristor - Động cơ điện một chiều.
Qua phương trình đặc tính cơ của động cơ ĐK:
M=

2Mth(I + asth)
sth
s
+
+ 2asth
sth
s

(3-13)

Trong đó:ĉ (3-14)
Và: ĉ (3-15)

1/20

Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng thay đổi thông số

sth = ±

R'

2Σ

R2 + X2

√1

(3-16)

nm

Qua biểu thức (3-13), (3-14), (3-15), (3-16) ta thấy rằng khi thay đổi các thông số điện
trở, điện kháng, điện áp, tần số, số đôi cực thì sẽ thay đổi được sth, Mth và sẽ điều chỉnh
được tốc độ của động cơ ĐK.
Điều chỉnh tộc độ động cơ ĐK bằng cách thay đổi điện trở phụ mạch rôto (R2f):
Qua các biểu thức (3-14), (3-15), khi thay đổi điện trở phụ trong mạch rôto động cơ ĐK
sẽ làm cho sth thay đổi tỷ lệ còn Mth thì không thay đổi, vì vậy sẽ thay đổi được tốc độ
? của động cơ ĐK như trên hình 3-6:

* Nguyên lý điều chỉnh: khi thay đổi R2f với các giá trị khác nhau, thì sth sẽ thay đổi tỷ
lệ, con` Mth = const, ta sẽ được một họ đặc tính cơ có chung ?o, Mth, có tốc độ khác
nhau và có các tốc độ làm việc xác lập tương ứng.
Qua hình 3-6, ta có: Mth = const
Và: 0 < R2f1 < R2f2 < … < R2f.ic < …
SthTN < sth1 < sth2 < … < sth.ic < …
ΔωTN < Δω1 < Δω2 < … < Δωic < …
ωTN > ω1 > ω2 > … > ωic > …

2/20

Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng thay đổi thông số

Như vậy, khi cho R2f càng lớn để điều chỉnh tốc độ càng nhỏ, thì độ cứng đặc tính cơ
càng dốc, sai số tĩnh càng lớn, tốc độ làm việc càng kém ổn định, thậm chí khi R2f =
R2f.ic, dẫn đến Mn = Mc cho động cơ không quay được (? = 0).
Và khi thay đổi các giá trị R2f.i > R2...
Các phương pháp điều chỉnh
tốc độ động cơ không đồng
bộ bằng thay đổi thông số
Bởi:
unknown
Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng thay đổi
thông số
Vấn đề điều chỉnh tốc độ động cơ ĐK:
Động ĐK, được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Ưu điểm nổi bật của là: cấu tạo
đơn giản, làm việc tin cậy, vốn đầu tư ít, giá thành hạ, trọng lượng, kích thước nhỏ hơn
khi dùng công suất định mức so với động cơ một chiều.
Sử dụng trực tiếp lưới điện xoay chiều 3 pha…
Tuy nhiên, việc điều chỉnh tốc độ và khống chế các quá trình quá độ khó khăn hơn, các
động cơ ĐK lồng sóc có các chỉ tiêu khởi động xấu, (dòng khởi động lớn, mômen khởi
động nhỏ).
Trong thời gian gần đây, do phát triển công nghiệp chế tạo bán dẫn công suất kỹ thuật
điện tin học, động cơ ĐK mới được khai thác các ưu điểm của chúng. trở thành hệ
truyền động cạnh tranh có hiệu quả so với hệ Tiristor - Động cơ điện một chiều.
Qua phương trình đặc tính cơ của động cơ ĐK:
M =
2M
th
(I + as
th
)
s
s
th
+
s
th
s
+ 2as
th
(3-13)
Trong đó:ĉ (3-14)
Và: ĉ (3-15)
Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng thay đổi thông số
1/20
Các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ - Người đăng: nameuser
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 9 10 279