Ktl-icon-tai-lieu

CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN HỒ QUANG

Được đăng lên bởi adn_vat_27
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 5791 lần   |   Lượt tải: 8 lần
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN HỒ QUANG

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Khái quát về hệ thống phân loại các phương pháp hàn.
Các phương pháp hàn hồ quang thông dụng áp dụng trong công
nghiệp tàu thủy
Khái quát về các phương pháp hàn tiên tiến
Chọn lựa các phương pháp hàn phù hợp với ứng dụng hàn khi thi
công kết cấu thân tàu

NỘI DUNG 

1.  Phân loại các phương pháp hàn .................................................................... 2 
2.  Phương pháp hàn que (SMAW)[-] ................................................................. 25 
2.3.  Thông số hàn[-][-]. .............................................................................................. 28 
2.6.  Phân nhóm que hàn theo đặc trưng công nghệ................................................... 37 
2.9.  Phân nhóm mối hàn theo các đặc trưng công nghệ ............................................ 43 
3.  Phương pháp hàn dây lỏi thuốc (FCAW) ..................................................... 47 
4.  Phương pháp hàn MIG - MAG ..................................................................... 64 
4.2.  Kiểu chuyển dịch kim loại khi hàn MIG - MAG........................................... 67 
4.4.  Các nhân tố ảnh hưởng đến công nghệ hàn MIG - MAG .................................. 80 
4.5.  Công nghệ hàn MIG - MAG. ............................................................................. 89 
Th.s Trần Ngọc Dân – 2005 
ArcWelding-(KTHTTpart2).doc
Hiệu đính 9/10/2008

1

 

1.
1.1.

Phân loại các phương
pháp hàn

Định danh các phương pháp hàn

Hàn  là  một  nguyên  công  công  nghệ  có  vai  trò  rất  quan  trọng  trong  hầu  hết  các  ngành  công 
nghiệp. Thông hiễu về đặc điểm, và biết cách xác định các tiêu chí phù hợp khi phân tích ,chọn 
lựa các phương pháp hàn áp dụng trong thi công sẽ góp phần to lớn nâng cao chất lượng , năng 
suất lao động và hạ giá thành sản phẩm. 
Việc định danh và phân loại các phương pháp hàn giúp cho cán bộ kỹ thuật , cán bộ quản lý sản 
xuất, nhà thiết kế thống nhất về mặt thuật ngữ và có tầm nhìn khái quát mang tính hệ thống khi 
thực thi nhiệm vụ. 
Hai hệ thống định danh và phân loại có giá trị toàn cầu là hệ thống  được đề xuất bởi AWS và hệ 
thống EN .  
ƒ

Hệ thống AWS do hiệp hội hàn Mỹ đề xuất và được hầu hết các nước chấp nhận. Theo 
hệ thống này , các phương pháp hàn được định danh và hệ thống hoá theo nguồn nhiệt 
và môi trường bảo vệ.  

ƒ

Hệ thống EN do các tổ chức tiêu chuẩn hoá của các nước thuộc cộng đồng châu âu đề 
xuất. Hệ thống này ...
ArcWelding-(KTHTTpart2).doc 1
Hiu đính 9/10/2008
CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN H QUANG
Khái quát v h thng phân loi các phương pháp hàn.
Các phương pháp hàn h quang thông dng áp dng trong công
nghip tàu thy
Khái quát v các phương pháp hàn tiên tiến
Chn la các phương pháp hàn phù hp vi ng dng hàn khi thi
công kết cu thân tàu
NIDUNG
1. Phân loi các phương pháp hàn .................................................................... 2
2. Phương pháp hàn que (SMAW)
[-]
................................................................. 25
2.3. Thông s hàn
[-][-]
. .............................................................................................. 28
2.6. Phân nhóm que hàn theo đặc trưng công ngh. .................................................. 37
2.9. Phân nhóm mi hàn theo các đặc trưng công ngh ............................................ 43
3. Phương pháp hàn dây li thuc (FCAW) ..................................................... 47
4. Phương pháp hàn MIG - MAG ..................................................................... 64
4.2. Kiu chuyn dch kim loi khi hàn MIG - MAG ........................................... 67
4.4. Các nhân t nh hưởng đến công ngh hàn MIG - MAG .................................. 80
4.5. Công ngh hàn MIG - MAG. ............................................................................. 89
Th.sTrnNgcDân2005
CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN HỒ QUANG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN HỒ QUANG - Người đăng: adn_vat_27
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN HỒ QUANG 9 10 747