Ktl-icon-tai-lieu

Các thuật toán mã hóa

Được đăng lên bởi Tùng Thanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnExperts
11/19/12
- Đào tạo, học, thi chứng chỉ Quốc tế Cisco CCNA, CCNP, Microsof t…

Các thuật toán mã hoá
Trong bài viết này tôi giới thiệu với các bạn sự khác nhau giữa các thuật toán mã hoá.
Phần đầu tiên giới thiệu ba phương thức mã hoá: hashing, symmetric, asymmetric.
Trong các bài viết tiếp theo tôi sẽ lần lượt trình bày về nhiều vấn đề và cách sử dụng các
phương thức mã hoá đó.
Thông tin quan trọng
Các thuật toán mã hoá được chia làm ba dạng cơ bản đó là: Hashing (hàm băm), mật
mã symmetric (đối xứng), và mật mã asymmetric (bất đối xứng). Hashing được giới
thiệu như một dạng ID số. Hai phương thức tiếp theo là symmetric và asymmetric là
quá trình mã hoá và giải mã. Bạn muốn hiểu về chúng trước tiên hãy xem các khái niệm và ví dụ dưới đây.
1. Hashing – Hàm Băm
Hashing là một phương thức mật mã nhưng nó không phải là một thuật toán mã hoá. Đúng như vậy, hashing
chỉ sử dụng một chứng chỉ số duy nhất được biết đến với tên như "hash value – giá trị hash", "hash – băm",
Message Authentication Code (MAC), fingerprint – vân tay, hay một đoạn message. Dữ liệu đầu vào của bạn
có thể là một file, một ổ đĩa một quá trình truyền thong tin trên mạng, hay một bức thư điện tử. Thông số hash
value được sử dụng để phát hiện khi có sự thay đổi của tài nguyên. Nói cách khác, hashing sử dụng nó để
phát hiện ra dữ liệu có toàn vẹn trong quá trình lưu trữ hay trong khi truyền hay không.
Ví dụ, thông số hash value được tính toán để so sánh với thông số hash value được tạo ra trước đó một tuần.
Nếu hai thông số giống nhau thì dữ liệu chưa có sự thay đổi. Nếu hai thông số có sự khác nhau, thì dữ liệu đã
bị thay đổi. Trong hình dưới đây thể hiện cơ bản về hash hay thong số MAC.
Thông số MAC value được tính toán bởi người gửi (sender) và người nhận (receive) với cùng một thuật toán.

Không như các phương thức mật mã khác, chúng sẽ làm thay đổi dữ liệu thành một dạng mật mã, quá trình
hashing sử dụng một thông số hash value và không thay đổi dữ liệu ban đầu. Bởi vì các tính năng đặc biệt,
hashing có thể sử dụng để bảo vệ và kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu. Nó cũng có khả năng sử dụng để kiểm
tra khi có một tiến trình copy được thực hiện và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu khi chúng được copy.
Ví dụ, khi một ổ cứng được tạo ra một bản copy, một quá trình hash được thực hiện trên ổ đĩa trước khi quá
trình nhân đôi được thực hiện. Nếu hai thong số hash của ổ cứng mới được tạo ra và thong số hash của ổ đĩa
ban đầu thì quá trình nhân đôi dữ liệu được thực hiện chính xác và đ...
11/19/12Các thuật toán mã hoá | VnExperts - Đào tạo, học, thi chứng chỉ Quốc tế Cisco CCNA, CCNP, Microsof t
1/4v nexperts.net/bai-v iet-ky -thuat/security /597-cac-thut-toan-ma-hoa.html?tmpl=component&print=1&lay o
Các thuật toán mã h
Trong bài viết y tôi giới thiệu vi các bạn s khác nhau giữa các thuật toán hoá.
Phần đầu tiên giới thiệu ba phương thc h: hashing, symmetric, asymmetric.
Trong các i viết tiếp theo tôi slần t tnh bày về nhiều vấn đề và cách s dụng các
phương thức hoá đó.
Thông tin quan trọng
Các thuật toán hoá đưc chia làm ba dạng bản đó là: Hashing (m băm), mật
symmetric ối xứng), và mật asymmetric (bất đối xứng). Hashing đưc giới
thiệu nmột dạng ID số. Hai phương thc tiếp theo symmetric và asymmetric
quá tnh mã hoá và giải mã. Bạn muốn hiểu vchúng trước tiên y xem các ki niệm và ví dụ dưi đây.
1. HashingHàm m
Hashing là mt phương thức mật nhưng nó không phải một thuật toán hoá. Đúng như vậy, hashing
chỉ sử dụng một chứng chỉ số duy nhất được biết đến vi tên n"hash value g trị hash", "hash – băm",
Message Authentication Code (MAC), fingerprint vân tay, hay một đoạn message. Dliệu đầu vào của bn
có thể một file, một ổ đĩa một quá tnh truyn thong tin trên mạng, hay một bức tđiện t. Tng s hash
value được sử dng đphát hiện khi có sự thay đổi ca tài nguyên. Nói cách khác, hashing s dụng nó đ
phát hiện ra dữ liu có toàn vn trong quá tnh u tr hay trong khi truyền hay không.
Ví dụ, thông số hash value được nh toán để so sánh với thông shash value được to ra trước đó một tuần.
Nếu hai thông s giống nhau thì dliệu chưa có s thay đổi. Nếu hai tng số có sự khác nhau, t dữ liệu đã
bị thay đổi. Trong hình dưi đây thể hiện cơ bản v hash hay thong số MAC.
Thông số MAC value đưc tính toán bởi người gửi (sender) và ngưi nhận (receive) vi cùng một thuật toán.
Không như các phương thức mật mã khác, cng sẽ làm thay đổi dliệu thành một dng mật mã, quá trình
hashing sử dng một thông số hash value và không thay đổi d liệu ban đu. Bởi vì các tính năng đc biệt,
hashing có thể sdụng để bảo vệ và kiểm tra tính tn vẹn của dữ liệu. Nó cũng có khả ng sdụng để kiểm
tra khi có mt tiến tnh copy được thực hiện và đảm bảo tính cnh xác ca dữ liệu khi chúng được copy.
Ví dụ, khi một ổ cng đưc tạo ra mt bn copy, một quá tnh hash được thực hiện trên đĩa trưc khi q
trình nhân đôi đưc thc hiện. Nếu hai thong s hash của cng mi được to ra và thong số hash của ổ đĩa
ban đầu thì quá tnh nhân đôi dữ liu đưc thực hiện cnh xác và đảm bảo dữ liệu kng có s thay đổi mất
mát trong quá trình nhân bn. Việc hashing sdụng để đm bảo dliệu đưc nguyên bản giúp dliệu lưu
dạng kỹ thuật s sẽ luôn dữ được nguyên bản sau vô số ln copy và điều này không thể thực hiện khi lưu
dữ liệu các dạng khác ví như bạn u thong tin âm thanh bằng ng tsẽ bị biến dạng sau nhiều ln copy.
Ví dụ, Message Digest 5 (MD5) là mt thuật toán hash vi 128-bit hash. Điều này có nga không có vn đề vi
dữ liệu đu vào và dliệu đầu ra sau quá trình hash bởi nó luôn luôn thêm vào 128 bits. Sức mạnh của q
trình hashing nó đưc thực hiện một chiều và không thể có phương thức nào thể thực hiện ngược lại
Các thuật toán mã hóa - Trang 2
Các thuật toán mã hóa - Người đăng: Tùng Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các thuật toán mã hóa 9 10 649