Ktl-icon-tai-lieu

Các tính cơ của động cơ điện

Được đăng lên bởi Duyen Nguyen
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 905 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các tính cơ của động cơ điện

Các tính cơ của động cơ điện
Bởi:
unknown

Khái niệm chung
Chương 1 đã cho ta thấy, khi đặt hai đường đắc tính cơ M(() và Mc(() lên cùng một hệ
trục tọa độ, ta có thể xác định được trạng thái lamg việc của động cơ và của hệ (xem
hình 1­2 và hình 1­3): trạng thái xác lập khi M = Mc ứng với giao điểm của hai đường
đặc tính M(() và Mc((); hoặc trạng thái quá độ khi M ( Mc tại những vùng có ( ( (xl ;
trạng thái động cơ thuộc góc phần tư thứ nhất và thứ ba; hoặc trạng thái hãm thuộc góc
phần tư thứ hai và thứ tư.
Khi phân tích các hệ truyền động, ta thường coi máy sản xuất đã cho trước, nghĩa là
coi như biết trước đặc tính cơ Mc(() của nó. Vậy muốn tìm kiếm một trạng thái làm
việc với những thông số yêu cầu như tốc độ, mômen, dòng điện động cơ v... ta phải tạo
ra những đặc tính cơ của động cơ tương ứng. Muốn vậy, ta phải ta phải nắm vững các
phương trình đặc tính cơ và các đặc tính cơ của các loại động cơ điện, từ đó hiểu được
các phương pháp tạo ra các đặc tính cơ nhân tạo phù hợp với máy sản xuất đã cho và
điều khiển động cơ sao cho có được các trạng thái làm việc theo yêu cầu công nghệ.
Mỗi động cơ có một đặc tính cơ tự nhiên xác định bởi các số liệu định mức của nó.
Trong nhiều trường hợp ta coi đặc tính này như loạt số liệu cho trước. Mặt khác nó có
thể có vô số đặc tính cơ nhân tạo có được do biến đổi một hoặc vài thông số của nguồn,
của mạch điện động cơ, hoặc do thay đổi cách nối dây của mạch, hoặc do dùng thêm
thiết bị biến đổi. Do đó bất kỳ thông số nào có ảnh hưởng đến hình dáng và vị trí của
đặc tính cơ, đều được coi là thông số điều khiển động cơ, và tương ứng là một phương
pháp tạo đặc tính cơ nhân tạo hay đặc tính điều chỉnh.
Phương trình đặc tính cơ của động cơ điện có thể viết theo dạng thuận M = f(() hay dạng
ngược ( = f(M).

Đặc tính cơ của động Cơ một chiều kích từ độc lập (ĐMđl)
Sơ đồ nối dây của ĐMđl và ĐMss:
Động cơ điện một chiều kích từ độc lập (ĐMđl): nguồn một chiều cấp cho phần ứng và
cấp cho kích từ độc lập nhau.
1/21

Các tính cơ của động cơ điện

Khi nguồn một chiều có công suất vô cùng lớn và điện áp không đổi thì có thể mắc kích
từ song song với phần ứng, lúc đó động cơ được gọi là động cơ điện một chiều kích từ
song song (ĐMss).

Các thông số cơ bản của ĐMđl:
Các thông số định mức:
nđm(vòng/phút); (đm(Rad/sec); Mđm(N.m hay KG.m); (đm(Wb);
fđm(Hz); Pđm(KW); Uđm(V); Iđm(A); ...
Các thông số tính theo các hệ đơn vị khác:
(* = (/(đm ; M* = M/Mđm ; I* = I/Iđm; (* = (/(đm; R* = R/Rđm;
Rcb = Uđm/Iđm,;
ω%...
Các tính cơ của động cơ điện
Bởi:
unknown
Khái niệm chung
Chương 1 đã cho ta thấy, khi đặt hai đường đắc tính M(() Mc(() lên cùng một hệ
trục tọa độ, ta thể xác định được trạng thái lamg việc của động của hệ (xem
hình 12 hình 13): trạng thái xác lập khi M = Mc ứng với giao điểm của hai đường
đặc tính M(() Mc((); hoặc trạng thái quá độ khi M ( Mc tại những vùng ( ( (xl ;
trạng thái động cơ thuộc góc phần thứ nhất và thứ ba; hoặc trạng thái hãm thuộc góc
phần tư thứ hai và thứ tư.
Khi phân tích các hệ truyền động, ta thường coi máy sản xuất đã cho trước, nghĩa
coi như biết trước đặc tính Mc(() của nó. Vậy muốn tìm kiếm một trạng thái làm
việc với những thông số yêu cầu như tốc độ, mômen, dòng điện động cơ v... ta phải tạo
ra những đặc tính của động tương ứng. Muốn vậy, ta phải ta phải nắm vững các
phương trình đặc tính các đặc tính cơ của các loại động cơ điện, từ đó hiểu được
các phương pháp tạo ra các đặc tính nhân tạo phù hợp với máy sản xuất đã cho
điều khiển động cơ sao cho có được các trạng thái làm việc theo yêu cầu công nghệ.
Mỗi động một đặc tính tự nhiên xác định bởi các số liệu định mức của nó.
Trong nhiều trường hợp ta coi đặc tính này như loạt số liệu cho trước. Mặt khác
thể có vô số đặc tính cơ nhân tạo có được do biến đổi một hoặc vài thông số của nguồn,
của mạch điện động cơ, hoặc do thay đổi cách nối dây của mạch, hoặc do dùng thêm
thiết bị biến đổi. Do đó bất kỳ thông số nào ảnh hưởng đến hình dáng vị trí của
đặc tính cơ, đều được coi thông số điều khiển động cơ, tương ứng là một phương
pháp tạo đặc tính cơ nhân tạo hay đặc tính điều chỉnh.
Phương trình đặc tính của động điện thể viết theo dạng thuận M = f(() hay dạng
ngược ( = f(M).
Đặc tính cơ của động Cơ một chiều kích từ độc lập (ĐMđl)
Sơ đồ nối dây của ĐMđl và ĐMss:
Động cơ điện một chiều kích từ độc lập (ĐMđl): nguồn một chiều cấp cho phần ứng và
cấp cho kích từ độc lập nhau.
Các tính cơ của động cơ điện
1/21
Các tính cơ của động cơ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các tính cơ của động cơ điện - Người đăng: Duyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Các tính cơ của động cơ điện 9 10 429