Ktl-icon-tai-lieu

CADENCE_VIRTUOSO_Tutorial

Được đăng lên bởi hoannguyen1609
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Analog IC Design
Đại Học Bách Khoa TPHCM
Lecturer:
Cadence Virtuoso
Khoa Điện - Điện Tử
Ts. Hoàng Trang
Tutorial
Bộ Môn Điện Tử
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NG DẪN SỬ DỤNG CADENCE VIRTUOSO
HƯỚ
ƯỚNG

Tài liệu được chia làm hai phần chính:
Ph
Phầần I: Hướng dẫn cách vẽ schematic và mô phỏng bằng Cadence Schematic Composer.
Ph
Phầần II: Hướng dẫn các thực hiện layout.
Ph
Phầần III: Thực hiện một số bài LAB cơ bản.
Các công cụ cần thiết dành cho phần hướng dẫn này bao gồm: ( Hướng dẫn trong tài liệu
đi kèm)
- Thực hiện cài đặt máy ảo Virtual Box
- Xuất phần mềm Cadence 6.1.0 trên Ubuntu để sử dụng
- Thực hiện cài đặt các CDK của NCSU, cụ thể là NCSU CDK version1.6.0 beta bao
gồm các thư viện cụ thể sau:
�
�
�
�
�
�
�
�

NCSU CDK AMI 1.6u ABN
NCSU CDK AMI 0.60u C5N
NCSU CDK HP 0.60u AMOS14TB
NCSU CDK TSMC 0.40u
NCSU CDK TSMC 0.30u
NCSU CDK TSMC 0.24u
NCSU CDK TSMC 0.20u
NCSU CDK TSMC 0.18u

- Bên cạnh đó còn có một Free PDK là PDK 45nm của NCSU.

1

Analog IC Design
Đại Học Bách Khoa TPHCM
Lecturer:
Cadence Virtuoso
Khoa Điện - Điện Tử
Ts. Hoàng Trang
Tutorial
Bộ Môn Điện Tử
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ẦN I
PH
PHẦ
ẾT KẾ NGUY
ÊN LÝ VÀ MÔ PH
ỎNG
THI
THIẾ
NGUYÊ
PHỎ
CADENCE SCHEMATIC COMPOSER và SPECTRE
Bướ
ướcc 0: Khởi tạo

Chú ý: Các trình tự trong bước này có thể chỉ cần làm 1 lần duy nhất cho tất cả các file
sau này.
Thực hiện khởi động, tạo một thư mục riêng chứa các file của project
Khởi động trình Termial của Linux gõ lệnh
"mkdir lab"
Vào root\ncsu-cdk-1.6.0.beta\cdssetup chép toàn bộ các file trong thư mục này vào thư
mục Lab.
cdsinit, .simrc, .cdsenv
Thay đổi tên các file theo thứ tự cdsinit, simrc, cdsenv bằng .cdsinit,
Sau đó vào cds.lib add dòng define thư viện dưới đây vào để có thể sử dụng full các thư
viện:
DEFINE analogLib /cadence6/ic610/tools.lnx86/dfII/etc/cdslib/artist/analogLib
DEFINE functional /cadence6/ic610/tools.lnx86/dfII/etc/cdslib/artist/functional
DEFINE sbaLib /cadence6/ic610/tools.lnx86/dfII/etc/cdslib/artist/sbaLib
DEFINE US_8ths /cadence6/ic610/tools.lnx86/dfII/etc/cdslib/sheets/US_8ths
cdsinit thêm dòng lệnh sau vào cuối trang:
Sau đó vào .cdsinit
envSetVal("asimenv.startup" "simulator" 'string "spectre")
Bây giờ quay lại trình Terminal gõ như sau:
"cd Lab"
"virtuoso &"

Dấu & thể hiện trình làm việ...
AnalogICDesignĐạiHcBáchKhoaTPHCMLecturer:
CadenceVirtuosoKhoaĐin-ĐinT
Ts.
HoàngTrang
TutorialBMônĐinT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
H
H
H
HƯỚ
ƯỚ
ƯỚ
ƯỚNG
NG
NG
NGD
D
D
D
N
N
N
NS
S
S
S
D
D
D
D
NG
NG
NG
NGCADENCE
CADENCE
CADENCE
CADENCEVIRTUOSO
VIRTUOSO
VIRTUOSO
VIRTUOSO
Tàiliuđưcchialàmhaiphnchính:
Ph
Ph
Ph
Ph
n
n
n
nI:
I:
I:
I:HướngdncáchvschematicvàmôphngbngCadenceSchematicComposer.
Ph
Ph
Ph
Ph
n
n
n
nII:
II:
II:
II:Hướngdncácthchinlayout.
Ph
Ph
Ph
Ph
n
n
n
nIII:
III:
III:
III:ThchinmtsbàiLABcơbn.
Cáccôngccnthiếtdànhchophnhướngdnnàybaogm:(Hướngdntrongtàiliu
đikèm)
-ThchincàiđặtmáyoVirtualBox
-XutphnmmCadence6.1.0trênUbuntuđểsdng
-ThchincàiđặtcácCDKcaNCSU,cthlàNCSUCDKversion1.6.0betabao
gmcácthưvincthsau:
NCSUCDKAMI1.6uABN
NCSUCDKAMI0.60uC5N
NCSUCDKHP0.60uAMOS14TB
NCSUCDKTSMC0.40u
NCSUCDKTSMC0.30u
NCSUCDKTSMC0.24u
NCSUCDKTSMC0.20u
NCSUCDKTSMC0.18u
-BêncnhđócòncómtFreePDKlàPDK45nmcaNCSU.
CADENCE_VIRTUOSO_Tutorial - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CADENCE_VIRTUOSO_Tutorial - Người đăng: hoannguyen1609
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
CADENCE_VIRTUOSO_Tutorial 9 10 1