Ktl-icon-tai-lieu

cảm biến

Được đăng lên bởi Nghiêm Zê
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 3045 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC CAÀN THÔ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Giáo Trình

CẢM BIẾN
Chuû bieân:

Ks. Nguyễn Hữu Cường

Caàn Thô, 2007

MỤC LỤC
Chương 1: Định nghĩa và các đặc trưng của cảm biến
1.1 Định nghĩa cảm biến ..................................................................... 1
1.2 Phân loại cảm biến ....................................................................... 2
1.2.1 Cảm biến tích cực ....................................................................... 2
1.2.2 Cảm biến thụ động ...................................................................... 2
1.2.3 Các phân loại khác ...................................................................... 3
1.3 Các đặc trưng cơ bản của cảm biến............................................. 3
1.3.1 Sai số của phép đo....................................................................... 3
1.3.2 Độ nhạy ...................................................................................... 4
1.3.3 Độ tuyến tính............................................................................... 5
1.3.4 Độ nhanh ..................................................................................... 6
1.3.5 Một số đặc trưng khác................................................................. 6
1.4 Giới hạn sử dụng .......................................................................... 7
1.5 Nhiễu và biện pháp khắc phục...................................................... 7
1.5.1 Các đại lượng ảnh hưởng đến kết quả đo ................................... 7
1.5.2 Nhiễu ........................................................................................... 8
1.5.3 Biện pháp khắc phục................................................................... 8

Chương 2: Các hiệu ứng vật lý ứng dụng trong cảm biến
2.1

Hiệu ứng cảm ứng điện từ............................................................ 10
2.1.1 Thí nghiệm Faraday .................................................................... 10
2.1.2 Định luật Lenz............................................................................. 11
2.1.3 Định luật cảm ứng điện từ........................................................... 12

2.2

Hiệu ứng nhiệt điện....................................................................... 12
2.2.1 Hiệu ứng Peltier .......................................................................... 12
2.2.2 Hiệu ứng Thomson...................................................................... 13
2.2.3 Hiệu ứng Seebe...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC CAÀN THÔ
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
Giáo Trình
CM BIN
Chuû bieân:
Ks. Nguyn Hu Cường
Caàn Thô, 200
7
cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cảm biến - Người đăng: Nghiêm Zê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
cảm biến 9 10 843