Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến

Được đăng lên bởi Thu Nguyễn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ
NHIÊN

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
-

Tên học phần: CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG

o Tên tiếng Anh: Sensors and measurements
-

Mã học phần:

-

Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

-

Bộ môn – Khoa phụ trách: Vật lý Ứng dụng, Khoa Vật lý

-

Giảng viên phụ trách: Huỳnh Văn Tuấn, Giảng viên – Thạc sĩ, Khoa Vật Lý, Trường Đại
Học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, ĐT liên lạc: (84.8)38304092.

-

Giảng viên tham gia giảng dạy:
o Huỳnh Văn Tuấn, Giảng viên – Thạc sĩ, Khoa Vật Lý, Trường Đại Học Khoa học
Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, ĐT liên lạc: (84.8)38304092.

-

Số tín chỉ: 3
o
o
o
o
o
o

-

Số tiết lý thuyết: 24
Số tiết thực hành, thực tập: 30
Số tiết bài tập trên lớp:6
Số tiết thảo luận:
Số tiết làm việc nhóm:
Số tiết tự học:30

Học phần:
o Bắt buộc:  cho ngành: Vật lý Ứng dụng, Khoa Vật lý.
o Tự chọn: 

1

-

Điều kiện đăng ký học phần:
o Học phần tiên quyết (các học phần SV phải đăng ký học trước và thi đạt):
o Học phần học trước (các học phần SV phải đăng ký học trước): Điện tử cơ bản
o Học phần song hành (SV phải đăng ký học trong cùng học kỳ): Các yêu cầu về
kiến thức, kỹ năng của SV (nếu có):

2. Mục tiêu của học phần
Môn học nầy cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về đo lường và thiết bị đo, cách xác
định sai số trị số đo do thiết bị đo.
Sinh viên biết được cấu tạo và sự hoạt động của các máy đo điện một chiều và xoay chiều
(thiết bị đo điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung, điện cảm và công suất ): cảm biến và thiết bị
chuyển đổi (đại lượng cơ, nhiệt quang, … sang đại lượng điện áp, dòng điện, ...); thiết kế mạch
đo cơ bản và mạch chế biến tín hiệu (mạch đo vôn kế, mạch cầu đo và mạch khuếch đại trong đo
lường).
3. Tóm tắt nội dung học phần
Khái niệm về đo lường, vôn kế, ampe kế, đo điện trở, điện dung và điện cảm, đo công
suất, điện năng và các dạng cảm biến ( điện trở, điện dung, điện cảm, điện áp và dòng điện,
…), phương pháp đo các đại lượng cơ học, nhiệt độ, lưu lượng và quang.

2

4. Nội dung chi tiết học phần
Chƣơng 1 : Khái niệm về thiết bị đo lƣờng (2 tiết)
1.1
Nguyên tắc của thiết bị đo
1.2
Sai số của thiết bị đo
1.3
Chuẩn hóa thiết bị đo
Chƣơng 2 : Vôn kế và ampe kế (8 tiết)
2.1
Các loại chỉ thị bằng kim
2.2
Ampe kế và vôn kế DC
2.3
Ampe kế và vôn kế AC
2.4
Vôn kế điện tử và ampe kế điện tử DC
2.5
Vôn kế điện tử và ampe kế điện tử AC
2.6
Phương pháp biến trở đo lường đo điện áp nhỏ (mV) DC
2.7
Phươ...
1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ
NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG
o Tên tiếng Anh: Sensors and measurements
- học phần:
- Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành
- Bộ môn – Khoa phụ trách: Vật lý Ứng dụng, Khoa Vật lý
- Giảng viên phụ trách: Huỳnh Văn Tuấn, Giảng viên – Thạc sĩ, Khoa Vật , Trường Đại
Học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, ĐT liên lạc: (84.8)38304092.
- Giảng viên tham gia giảng dạy:
o Huỳnh Văn Tuấn, Giảng viên Thạc sĩ, Khoa Vật , Trường Đại Học Khoa học
Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, ĐT liên lạc: (84.8)38304092.
- Số tín chỉ: 3
o Số tiết lý thuyết: 24
o Số tiết thực hành, thực tập: 30
o Số tiết bài tập trên lớp:6
o Số tiết thảo luận:
o Số tiết làm việc nhóm:
o Số tiết tự học:30
- Học phần:
o Bắt buộc: cho ngành: Vật lý Ứng dụng, Khoa Vật lý.
o Tự chọn:
Cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm biến - Người đăng: Thu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cảm biến 9 10 745