Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến đo nhiêt độ

Được đăng lên bởi Tấn Hoàng Văn
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- 48 -
Ch¬ng III
C¶m biÕn ®o nhiÖt ®é
3.1. Kh¸i niÖm c¬ b¶n
NhiÖt ®é lµ mét trong sè nh÷ng ®¹i lîng cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn tÝnh chÊt
vËt chÊt. Bëi vËy trong nghiªn cøu khoa häc, trong c«ng nghiÖp còng nh trong ®êi
sèng hµng ngµy viÖc ®o nhiÖt ®é lµ rÊt cÇn thiÕt. Tuy nhiªn viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c
mét nhiÖt ®é lµ mét vÊn ®Ò kh«ng ®¬n gi¶n. §a sè c¸c ®¹i lîng vËt lý ®Òu cã thÓ
x¸c ®Þnh trùc tiÕp nhê so s¸nh chóng víi mét ®¹i lîng cïng b¶n chÊt. NhiÖt ®é lµ
®¹i lîng chØ cã thÓ ®o gi¸n tiÕp dùa vµo sù phô thuéc cña tÝnh chÊt vËt liÖu vµo
nhiÖt ®é.
3.1.1. Thang ®o nhiÖt ®é
§Ó ®o nhiÖt ®é tríc hÕt ph¶i thiÕt lËp thang nhiÖt ®é. Thang nhiÖt ®é tuyÖt
®èi ®îc thiÕt lËp dùa vµo tÝnh chÊt cña khÝ lý tëng.
Theo ®Þnh lý Carnot: hiÖu suÊt
η
cña mét ®éng c¬ nhiÖt thuËn nghÞch ho¹t
®éng gi÷a hai nguån cã nhiÖt ®é θ
1
θ
2
trong mét thang ®o bÊt kú chØ phô thuéc
vµo
θ
1
θ
2
:
()
()
2
1
F
F
θ
θ
=η
(3.1)
D¹ng cña hµm F phô thuéc vµo thang ®o nhiÖt ®é. Ngîc l¹i viÖc chän d¹ng hµm F
sÏ quyÕt ®Þnh thang ®o nhiÖt ®é. §Æt F(θ) = T, khi ®ã hiÖu suÊt nhiÖt cña ®éng c¬
nhiÖt thuËn nghÞch ®îc viÕt nh sau:
2
1
T
T
1=η
(3.2)
Trong ®ã T
1
vµ T
2
lµ nhiÖt ®é ®éng häc tuyÖt ®èi cña hai nguån.
§èi víi chÊt khÝ lý tëng, néi n¨ng U chØ phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña chÊt khÝ vµ
ph¬ng tr×nh ®Æc trng liªn hÖ gi÷a ¸p suÊt p, thÓ tÝch v vµ nhiÖt ®é cã d¹ng:
p.v=G(
θ
)
Cã thÓ chøng minh ®îc r»ng:
G(θ)=RT
Trong ®ã R lµ h»ng sè khÝ lý tëng, T lµ nhiÖt ®é ®éng häc tuyÖt ®èi.
Cảm biến đo nhiêt độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm biến đo nhiêt độ - Người đăng: Tấn Hoàng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Cảm biến đo nhiêt độ 9 10 905