Ktl-icon-tai-lieu

cảm biến và thiết bị chấp hành

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng I: C¶m biÕn (Sensor)
1. Kh¸i niÖm chung
2. Mét sè tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c¶m biÕn
3. Nguyªn lý lµm viÖc cña mét sè c¶m biÕn

1. Kh¸i niÖm chung
Lµ nh÷ng thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng c¶m nhËn nh÷ng
®¹i l−îng ®iÖn vµ kh«ng ®iÖn, chuyÓn ®æi
chóng trë thµnh nh÷ng tÝn hiÖu ®iÖn phï hîp
víi thiÕt bÞ thu nhËn tÝn hiÖu.
Lµ nh÷ng thiÕt bÞ kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c hÖ
thèng tù ®éng ho¸ vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.

2. Mét sè tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c¶m biÕn
2.1

Ph¹m vi c¶m nhËn hoÆc kho¶ng c¸ch c¶m nhËn.

2.2

Sai sè.
Sai sè do m¾t trÔ
Sai sè vÒ ®é ph©n gi¶i
Sai sè do tuyÕn tÝnh ho¸

2.1. Ph¹m vi c¶m nhËn
Lµ giíi h¹n c¶m nhËn cña c¶m biÕn ®èi víi ®¹i l−îng vËt lý cÇn
®o.
VÝ dô:
C¶m biÕn nhiÖt cã tÝn hiÖu ra b»ng ®iÖn tØ lÖ víi
nhiÖt ®é cÇn ®o. Do ®ã trong kho¶ng giíi h¹n
nhiÖt ®é trªn vμ d−íi, mèi quan hÖ nμy cßn ®−îc
coi lμ tuyÕn tÝnh. Vïng tuyÕn tÝnh ®ã ®−îc gäi lμ
ph¹m vi c¶m nhËn.
§èi víi c¶m biÕn tiÖm cËn lμ kho¶ng giíi h¹n
trªn vμ d−íi mμ c¶m biÕn cã thÓ ph¸t hiÖn ra ®èi
t−îng, lμm cho ®Çu ra chuyÓn tÝn hiÖu mét c¸ch
ch¾c ch¾n.

U
Cao

ThÊp
t
§Æc tÝnh ra cña mét ®iÖn trë nhiÖt (RTD)
Sn: Kho¶ng c¸ch c¶m nhËn
cña c¶m biÕn tiÖm cËn

§èi t−îng
C¶m biÕn

2.2.

Sai sè

Sai sè do m¾t trÔ tÝn hiÖu
Sù kh¸c biÖt lín nhÊt gi÷a gi¸ trÞ ®Çu ra ®o ®−îc víi gi¸ trÞ
®Çu ra lý thuyÕt khi tÝn hiÖu ®Çu vμo t¨ng hoÆc gi¶m.

V

D¶i nhiÖt ®é øng víi ®iÖn ¸p V1
D¶i ®iÖn ¸p øng víi t1
t1

t

M¾t trÔ cña ®iÖn trë nhiÖt (RTD)

Sai sè do ®é ph©n gi¶i
§é ph©n gi¶i: Lμ sù thay ®æi lín nhÊt cña ®¹i l−îng vËt lý
cÇn ®o mμ kh«ng g©y ra sù thay ®æi vÒ tÝn hiÖu ®Çu ra cña
c¶m biÕn.

§é ph©n gi¶i
+/- 0.25oC

t
§é ph©n gi¶i cña ®iÖn trë nhiÖt
(RTD) víi ®Çu ra sè

Sai sè do tuyÕn tÝnh ho¸
Víi mét sensor lÝ t−ëng th× tÝn hiÖu ®Çu vμo lu«n tØ lÖ tuyÕn
tÝnh víi tÝn hiÖu ®Çu ra. Nh−ng trªn thùc tÕ ®Ó cã tÝn hiÖu ®o
tuyÕn tÝnh, ng−êi ta lu«n ph¶i tiÕn hμnh tuyÕn tÝnh ho¸.
§iÒu nμy sÏ t¹o ra sai sè cña tÝn hiÖu

d¶i ®o

cao

V

sai sè lín nhÊt
®−êng cong lÝ t−ëng
®−êng cong thùc tÕ

thÊp
thÊp

p

cao

TuyÕn tÝnh ho¸ trong c¶m biÕn ¸p suÊt

3. Nguyªn lý lμm viÖc cña mét sè c¶m biÕn
3.1

C¸c lo¹i c¶m biÕn ®ãng c¾t (d¹ng ON-OFF).
C«ng t¾c giíi h¹n hμnh tr×nh.
C¶m biÕn tiÖm cËn.

3.2

C¸c c¶m biÕn sö dông bé chuyÓn ®æi (transducer)

3.3

Mét sè c¶m biÕn vÝ trÝ

3.1. C¸c c¶m biÕn ®ãng c¾t d¹ng ON - off
C«ng t¾c giíi h¹n hµnh tr×nh.
C¸c kÝ hiÖu ®iÖn
Nguyªn lý lμm viÖc
KiÓu t¸c ®éng tøc thêi
KiÓu t¸c ®éng cã trÔ
Bè trÝ tiÕp ®iÓm

C¸c kÝ hiÖu ®iÖn

Khi më

TiÕp ®iÓm th−êng hë (NO)
Khi ®ãng
Khi ®ãng
TiÕp ®iÓm th−êng...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cảm biến và thiết bị chấp hành - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
cảm biến và thiết bị chấp hành 9 10 630