Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang hỗ trợ kỹ thuật fttx

Được đăng lên bởi Tôi Là Tôi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cẩm nang Hỗ trợ Kỹ thuật FTTH
1- Hiểu biết về mạng trục truyền dẫn quang
FTTx
là một thuật ngữ chung mô tả bất kì một kiến trúc mạng băng thông
rộngnào mà ở đó sử dụng cáp quang thay thế một phần hay tất cả mạch
vòng truyền dẫn bằng cáp đồng thông thường từ trạm viễn thông cuối tới khách
hàng. FTTx bao gồmcác nhóm như: (FTTN, FTTC, FTTB, FTTO, FTTH ...),

FTTN (Fiber To The Node): Cáp quang tới trạm viễn thông, điểm kết nối.

FTTC (Fiber To The Cabinet/Curb): Cáp quang tới tủ cáp gần khu dân cư.

FTTB (Fiber To The Building): Cáp quang tới tận tòa cao ốc, chưng cư

FTTO (Fiber To The Office): Cáp quang tới văn phòng

FTTH (Fiber To The Home): Cáp quang tới tận nhà thuê baoĐể triển khai được
các dịch vụ FTTx người ta cần xây dựng mạng trục truyền dẫ n có b ă n g
t h ô n g l ớ n , k hả n ă n g c h u y ể n m ạ c h n ha n h, kế t n ố i g i ữ a cá c đ i ể m
m ạ n g ( n o d e ) bằ n g cá c t u y ế n c á p q ua n g và đ ư ợ c gọ i t ổ n g q uá t l à
m ạ n g p hâ n p hố i q ua n g (ODN – Optical Distribution Network). Ngày nay
ODN được phân thành hai hệ thốngriêng biệt, đó là mạng quang chủ động AON
(Active Optical Network) và mạng quangthụ động PON (Passive Optical
Network).
1.1 – Mạng truy nhập quang chủ động (AON – Active Optical Network).
AON (Active Optical Network)
là kiểu kiến trúc mạng truyền dẫn quang mà tạicác điểm mạng (node) có chứa các
thiết bị cần sử dụng nguồn điện như Switch, MUX(Multiplexer). Tín hiệu khi
đi qua các node được biến đổi từ quang – điện và ngượclại, rồi mới
chuyển tiếp đi. Việc chuyển đổi này làm ảnh hưởng tới tốc độ truyền
dữliệu. Tuy nhiên nhờ bộ nhớ đệm (cache) của các thiết bị chuyển mạch
mà quá trìnhchuyển mạch của dữ liệu được hạn chế bớt xung đột.Việc xây dựng
AON dựa trên các chuẩn công nghệ ethernet được gọi là
mạngM e t r o e t h e r n e t n e t w o r k ( M E N ) , h a y c ò n g ọ i l à M A N - E
( M e t r o p o l i t a n A c c e s s Network Ethernet) hay E-MAN. Cấu trúc MAN –E
gồm các switch được kết nối vớinhau theo mô hình phân lớp: Lớp trục chính –
lớp tập hợp – lớp truy nhập.


Lớp trục chính (Core layer) gồm những thiết bị chuyển mạch rất thông
minhcó khả năng xử lí nhanh nhạy một số lượng lớn các gói tin. Thông thường
cácthiết bị được sử dụng ở lớp này có: Switch layer 3 Cisco 7609, ME 6524

Lớp tập hợp (Aggregation layer) là lớp trung gian, có thể cung cấp các kết nốitrực
tiếp hoặc tập hợp lưu lượng từ lớp truy nhập và chuyển tiếp lên lớp
trụcchính.

Lớp truy nhập (Access layer) là lớp cung cấp các kết nối ...
Cẩm nang Hỗ trợ Kỹ thuật FTTH
1- Hiểu biết về mạng trục truyền dẫn quang
FTTx
là mt thut ng chung mô t bt kì mt kiến trúc mng băng thông
rngnào mà đó s dng cáp quang thay thế mt phn hay tt c mch
vòng truyn dn bằng cáp đồng thông thường từ trạm viễn thông cuối tới khách
hàng. FTTx bao gồmcác nhóm như: (FTTN, FTTC, FTTB, FTTO, FTTH ...),
FTTN (Fiber To The Node): Cáp quang tới trạm viễn thông, điểm kết nối.
FTTC (Fiber To The Cabinet/Curb): Cáp quang tới tủ cáp gần khu dân cư.
FTTB (Fiber To The Building): Cáp quang tới tận tòa cao ốc, chưng cư
FTTO (Fiber To The Office): Cáp quang tới văn phòng
FTTH (Fiber To The Home): Cáp quang tới tận nhà thuê baoĐ trin khai đưc
các dch v FTTx ngưi ta cn xây dng mng trc truyndn có băng
thông ln, kh năng chuyn mch nhanh, kết ni gia các đim
mng(node) bng các tuyến cáp quang và đưc gi tng quát là
mng phân phi quang(ODN – Optical Distribution Network). Ngày nay
ODN được phân thành hai hệ thốngriêng biệt, đó là mạng quang chủ động AON
(Active Optical Network) và mạng quangthụ động PON (Passive Optical
Network).
1.1 Mng truy nhp quang ch đng (AON Active Optical Network).
AON (Active Optical Network)
là kiểu kiến trúc mạng truyền dẫn quang mà tạicác điểm mạng (node) có chứa các
thiết bị cần sử dụng nguồn điện như Switch, MUX(Multiplexer). Tín hiu khi
đi qua các node đưc biến đi t quang đin và ngưcli, ri mi
chuyn tiếp đi. Vic chuyn đi này làm nh hưng ti tc đ truyn
dliu. Tuy nhiên nh b nh đm (cache) ca các thiết b chuyn mch
mà quá trìnhchuyển mạch của dữ liệu được hạn chế bớt xung đột.Vic xây dng
AON da trên các chun công ngh ethernet đưc gi là
mngM e t ro e t h er n e t n e t w o r k ( M E N ) , h a y c ò n g i l à M A N - E
( M e t r o p o l i t a n A c c e s s Network Ethernet) hay E-MAN. Cấu trúc MAN –E
gồm các switch được kết nối vớinhau theo mô hình phân lớp: Lớp trục chính –
lớp tập hợp – lớp truy nhập.
Cẩm nang hỗ trợ kỹ thuật fttx - Trang 2
Cẩm nang hỗ trợ kỹ thuật fttx - Người đăng: Tôi Là Tôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cẩm nang hỗ trợ kỹ thuật fttx 9 10 15