Ktl-icon-tai-lieu

cân bằng chuyền sản xuất

Được đăng lên bởi Nguyễn An
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
INNOVATION

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1 . Khái niệm về LOB, cách tính LOB
2 . Khái niệm và cách tính Tack Time,Cycle Time
3. Khái niệm về cân bằngchuyền
4. Các bước cân bằng chuyền
5. Áp dụng một số quy tắc làm cải tiến công đoạn

INNOVATION

KHÁI NIỆM VỀ LOB
-

LOBlà hệ số cân bằng chuyền,LOBcàng cao thì chuyền càng cân bằng, ngược lạiLOBthấp thì chuyền không cân
bằng

-

LOB= Tổng thời gian của các công đoạn (%)

Neck Time * Số công đoạn

-

Neck Timelà thời gian của công đoạn làm lâu nhất trên chuyền

-

Ví Du : Một chuyền sản xuất của Kitting gồm 2 công đoạn là CĐ 1 vào CĐ 2 CĐ 1 làm xong chuyển cho CĐ 2 làm
tiếp ,thời gian để làm ra một sản phẩm của CĐ 1 là 12s còn thời gian làm ra một sản phẩm của CĐ 2 là 10s thì LOB
được tính là :

LOB =
12*2

12+10 = 22 =
24

92%

INNOVATION

KHÁI NIỆM VỀ TACK TIME

Tack Time là gì ?
Tack timelà thời gian được tính bằng công thức

Tack time=

Thời gian làm việc một ngày

số lượng sản phẩm cần sản xuất trong một ngày

Ví dụ vềTack time :Một nhà máy cần sản xuất 1000 sản phẩm trong một ngày. Một
ngày làm việc là 8h vậy Tack Time sẽ được tính là :
Tack time= 28800 s =28.8 s
1000
Trong trường hợp này Tack time là 28.8 s tức là cần tổ chức sản
xuất một sản phẩm trong 28.8 giây

INNOVATION

Biết được Tack time có tác dụng gì?

-

Nếu tốc độ sản xuất lớn hơn tốc độ bán hàng dẫn đến tồn kho, kéo theo sự lãng phí khi sử dụng nguyên, vật liệu
Nếu tốc độ sản xuất nhỏ hơn tốc độ bán hàng gây ra phiền hà mất lòng tin từ kháchhàng
Vậy nắm rõ đượcTack timeđể cân bằng giữa sản xuất và bán hàng tránh gây lãng phí do tồn kho gây ra, gây thiện cảm với khách hàng

INNOVATION

KHÁI NIỆM VỀ CYCLE TIME
Cycle Time là gì ?
Cycle Timelà thời gian chu kì để tạo ra một sản phẩm
Biết Cycle time để làm gì?
-Nếu Cycle time mà lớn hơn Tack Time thì sẽ không đạt được sản lượng theo
yêu cầu từ phía khách hàng
-Nếu Cycle time mà nhỏ hơn quá nhiều so với Tack Time thì sẽ gây tồn kho
lãng phí
-Vậy biết để Cycle time để tránh trường hợp sản xuất dư thừa, đồng thời đáp
ứng được nhu cầu của khách hàng

INNOVATION

KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG CHUYỀN
Cân bằng chuyền là gì ?

-

Khối lượng công việc trên chuyền được phân chia đều cho từng công đoạn
Không có người chờ đợi
Không bị thắt cổ chai ( neck time)
Không có bán phẩm tồn trên chuyền ( không bị ùn hàng)
Lượng sản phẩm công đoạn trước tạo ra đúng bằng nhu cầu công đoạn sau cần

INNOVATION

CHUYỀN KHÔNG CÂN BẰNG
45s
45s

25s
25s

Sản
Sản xuất
xuất dư
dư thừa
thừa

50
40
30
20
10
0

35s
35s

Thắt
Thắt cổ
cổ chai
...
INNOVATION
NỘI DUNG ĐÀO TẠO


 !"
#$% !"
&'()*!+,-."/012!345
cân bằng chuyền sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cân bằng chuyền sản xuất - Người đăng: Nguyễn An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
cân bằng chuyền sản xuất 9 10 38