Ktl-icon-tai-lieu

Cân Bằng Chuyền

Được đăng lên bởi tran-thanh-tung
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2865 lần   |   Lượt tải: 5 lần
9/10/2013

Những yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng chuyền

CÂN BẰNG CHUYỀN

- Cân bằng dây chuyền là việc lựa
chọn một tổ hợp các công việc phù
hợp được thực hiện ở mỗi nơi làm việc
sao cho công việc được thực hiện theo
trình tự khả thi và tổng thời gian
tương đối bằng nhau cần thiết cho
mỗi nơi làm việc.
- Mục tiêu của cân bằng dây chuyền:
cực tiểu hóa nhu cầu lao động và các
phương tiện sx để sx với một lương sản
phẩm cho trước.

Thời gian lãng phí được quyết định bởi thời gian hoàn thành
tất cả các công việc phân bổ cho tram nhỏ hơn thời gian chu
kỳ (nhịp sản xuất). Mong muốn tổng thời gian cho các trạm
phải đúng bằng tổng thời gian các công việc thành phần:
m

N .r   ti  0
i 1

N- Số trạm làm việc trên dây chuyền
r- Nhịp chuyền ( thời gian chu kỳ)
t-i – -Thời gian gia công của công việc thành phần thứ i
m – Số công việc được phân bổ trên dây chuyền
2

CÁC PP CÂN BẰNG CHUYỀN

PP Ứng viên lớn nhất

 Bước 1
1. Phương pháp Kilbridge và Wester

 Xác định số lượng các công việc, thời gian cần thiết để
hoàn thành mỗi công việc

gp
pháp
p xếp
p hạng
ạ g theo trọng
ọ g số vịị trí.
2. Phương

 Vẽ sơ đồ thứ tự ưu tiên các công việc.

3. Phương pháp nguyên tắc công việc có thời gian
lớn nhất. (Phương pháp ứng viên lớn nhất-

 Bước 2

Largest candidate)

 Xác định nhịp dây chuyền mục tiêu

4. Phương pháp Comsoal.
3

4

1

9/10/2013

PP Ứng viên lớn nhất

PP Ứng viên lớn nhất

 Bước 3: Giao một hoặc một số công việc cho một trạm
làm việc (nơi làm việc) dựa trên nguyên tắc:
 Những
g công
g việc
ệ không
g đòi hỏi thứ tự
ự ưu tiên chặt
ặ chẽ và
có thời gian thực hiện gần bằng thời gian chu kì có thể giao
cho một trạm làm việc
 Những công việc có thời gian thực hiện nhỏ hơn thời gian
chu kì có thể gom lại giao cho một trạm thực hiện

 Bước 4
 Xác định thứ tự các trạm làm việc, nhận dạng rõ các công
việc có thời gian dài nhất, ngắn nhất, công việc phải tiến
hành đầu tiên,
tiên công việc tiến hành cuối cùng
 Bước 5
 Tiến hành đánh giá hiệu quả của các phương án bố trí các
trạm làm việc

5

PP Ứng viên lớn nhất
rt 

 Nhịp dây chuyền mục tiêu

 Năng suất dây chuyền

6

PP Ứng viên lớn nhất
m

T
Q

IT  n  r   ti

 Thời gian nhàn rỗi

i 1

r: thời gian lớn nhất giữa các trạm làm việc

Q
S
T

 Tỷ lệ thời gian nhàn rỗi

% IT 

 Số trạm làm việc (nơi làm việc) nhỏ nhất trên dây chuyền:

r  Maxri 

IT
100%
nr

m

N min 

t
i 1

i

m

 Hiệu năng của dây chuyền

rt
7

E

t
i 1

i

n r

100%
8

2

9/10/2013

Ví dụ 1

 Để lắp ráp sản phẩm A g...
9/10/2013
1
CÂN BNG CHUYN
-
Cân bng dây chuyn
vic la
chn mtt hpcáccôngvicphù
hp đượcthchin minơilàmvic
sao cho công vic đượcthchintheo
trình t
kh thi tng thigian
tương đốibng nhau cnthiếtcho
minơilàmvic.
- Mctiêucacânbng dây chuyn:
cctiu hóa nhu culaođộng và các
phương tinsxđể sx vimtlương sn
phmchotrước.
Nhng yếutốảnh hưởng đến cân bng chuyn
Thi gian lãng phí đượcquyết định bithigianhoànthành
ttc các công vic phân b cho tram nh hơnthigianchu
k (nhpsnxut). Mong muntng thigianchocáctrm
phi đúng bng tng thi gian các công vic thành phn:
m
N- S trmlàmvic trên dây chuyn
r- Nhp chuyn ( thigianchuk)
t-
i–-
Thi gian gia công ca công vic thành phnth i
m – S công vic được phân b trên dây chuyn
0.
1
m
i
i
trN
2
1. Phương pháp Kilbridge và Wester
2. Phươn
g
p
p
xế
p
h
n
g
theo tr
n
g
s v
trí.
CÁC PP CÂN BNG CHUYN
g
pp
p
g
g
3. Phương pháp nguyên tccôngviccóthigian
lnnht. (Phương pháp ng viên lnnht-
Largest candidate)
4. Phương pháp Comsoal.
3
Bước1
Xác định s lượng các công vic, thigiancnthiết để
hoàn thành micôngvic
PP ng viên lnnht
V sơđth tựưutiêncáccôngvic.
Bước2
Xác định nhp dây chuynmctiêu
4
Cân Bằng Chuyền - Trang 2
Cân Bằng Chuyền - Người đăng: tran-thanh-tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cân Bằng Chuyền 9 10 365