Ktl-icon-tai-lieu

Cáo cáo thực tập cnc

Được đăng lên bởi thien nam 2311
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1656 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo Cáo Thực Tập :CNC

LỜI NÓI ĐẦU
Trong thực tế cuộc sống hiện nay việc sản xuất ra của cải vật chất
được thay thế bởi máy móc là xu hướng tất yếu của xã hội nhằm giải phóng
sức lao động của con người.
Một hệ thống sản xuất tự động giúp sản phẩm có chất lượng cao, sản
phẩm đồng đều, cho phép thay đổi kiểu dáng sản xuất một cách linh hoạt
phù hợp với nhu cầu của con người là điều tất yếu của cuộc sống, nhưng vẫn
đảm bảo về mặt kinh tế và thời gian chuyển đổi mẫu mã linh hoạt… là một
điều cấp thiết đối với nền sản xuất công nghiệp hiện đại.
Với mục đích làm quen và tiếp cận với các thiết bị sản xuất tiên
tiến.Nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em đi thực tập ở bên trường Đại
Học Bách Khoa trong một thời gian để giúp chúng em hiểu hơn về công
nghệ CNC.
Tuy chỉ có 1 khoảng thời gian ngắn nhưng với sự chỉ dẫn tận tình của
các thầy bên khoa CNC của trường đại học Bách Khoa đã giúp cho chúng
em hiểu hơn về các máy CNC.
Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã tạo điều kiện cho
chúng em và đã nhiệt tình chỉ bảo cho chúng em,em xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội ngày 26 tháng 2 năm 2009

SVTH:Vũ Thị Hồng

1

Lớp :Cơ-Điện tử

Báo Cáo Thực Tập :CNC

Mục Lục
I. Tổng quan về máy công cụ CNC
1. Lịch sử phát triển………………………………………………..
2. Phân loại và công dụng………………………………………..
3. Những khái niệm cơ bản và phân loại hệ điều khiển…………..
4. Cơ sở hình học cho gia công CNC………………………………
II. Máy tiện CNC
1. Các bộ phận của máy tiện CNC…………………………………
2. Nguyên lý làm việc……………………………………………..
3. Lập trình cho máy tiện CNC…………………………………….
4. Vận hành máy tiện CNC……………………………………….
III. Máy phay CNC
1. Các bộ phận của máy phay CNC
2. Nguyên lý làm việc
3. Lập trình cho máy phay CNC
4. Vận hành máy phay CNC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp; TS. Bùi Quý Lực
NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2005, Hà Nội
2. Cơ sở kỹ thuật CNC Tiện và Phay; PGS.TS. Vũ Hoài Ân
NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2009, Hà Nội
3. Giáo trình tiện phay CNC; Đại học Công nghiệp Hà Nội
SVTH:Vũ Thị Hồng

2

Lớp :Cơ-Điện tử

Báo Cáo Thực Tập :CNC

PHẦN I: NGHIÊN CỨU MÁY CNC
CHƯƠNG I :TỔNG QUAN VỀ MÁY CNC
I.Lịch sử phát triển
CNC (Computer Numerical Control ) có tiền thân là máy NC
(Numerical Control) là các máy công cụ tự động dựa trên tập lệnh được mã
hoá bởi các con số, các chữ cái, các ký tự mà bộ xử lý trung tâm có thể hiểu
được. Những lệnh này được điều chế thành các xung áp hay dòng, theo đó
điều khiển các motor hoặc các cơ cấu chấp hành, tạo thành các thao tác của
máy. Những con số, chữ cái, ký tự...
Báo Cáo Thc Tp :CNC
SVTH:Vũ Th Hng 1 Lp :Cơ-Đin t
LI NÓI ĐẦU
Trong thc tế cuc sng hin nay vic sn xut ra ca ci vt cht
được thay thế bi máy móc là xu hướng tt yếu ca xã hi nhm gii phóng
sc lao động ca con người.
Mt h thng sn xut t động giúp sn phm có cht lượng cao, sn
phm đồng đều, cho phép thay đổi kiu dáng sn xut mt cách linh hot
phù hp v
i nhu cu ca con người là điu tt yếu ca cuc sng, nhưng vn
đảm bo v mt kinh tế và thi gian chuyn đổi mu mã linh hot… là mt
điu cp thiết đối vi nn sn xut công nghip hin đại.
Vi mc đích làm quen và tiếp cn vi các thiết b sn xut tiên
tiến.Nhà trường đã t
o điu kin cho chúng em đi thc tp bên trường Đại
Hc Bách Khoa trong mt thi gian để giúp chúng em hiu hơn v công
ngh CNC.
Tuy ch có 1 khong thi gian ngn nhưng vi s ch dn tn tình ca
các thy bên khoa CNC ca trường đại hc Bách Khoa đã giúp cho chúng
em hiu hơn v các máy CNC.
Chúng em xin chân thành cm ơn các thy cô đã to điu kin cho
chúng em và đã nhi
t tình ch bo cho chúng em,em xin chân thành cm ơn.
Hà Ni ngày 26 tháng 2 năm 2009
Cáo cáo thực tập cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cáo cáo thực tập cnc - Người đăng: thien nam 2311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Cáo cáo thực tập cnc 9 10 72