Ktl-icon-tai-lieu

CẤP ĐỘ NHÁM & CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG

Được đăng lên bởi nguyenpho
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4654 lần   |   Lượt tải: 15 lần
CAÁP ÑOÄ NHAÙM & CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG
CAÁP ÑOÄ NHAÙM
PP GIA COÂNG

14

13

12

11

SIEÂU TINH

10

9

8
TINH

7

6

5

4

BAÙN TINH

Caét (baèng oxy)
Cöa
Tieän phaù
Maøi
Baøo
Khoan
Phay caïnh
Tieän tinh
Phay maët
Caïo
Chuoát
Tieän trong
Doa
Raø thöôøng
Caét
Doàn
Laên
Tieän (dao kim cöông)
Raø chính xaùc
Ñaùnh boùng
Roâda
Sieâu tinh cheá
Chuù thích:

coù theå ñaït ñöôïc

thöôøng duøng

3

2
THOÂ

1

...
CAÁP ÑOÄ NHAÙM 14 13 12 11 10 987654321
PP GIA COÂNG
Caét (baèng oxy)
Cöa
Tieän phaù
Maøi
Baøo
Khoan
Phay caïnh
Tieän tinh
Phay maët
Caïo
Chuoát
Tieän trong
Doa
Raø thöôøng
Caét
Doàn
Laên
Tieän (dao kim cöông)
Raø chính xaùc
Ñaùnh boùng
Roâda
Sieâu tinh cheá
CAÁP ÑOÄ NHAÙM & CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG
coù theå ñaït ñöôïc
Chuù thích:
thöôøng duøng
THOÂBAÙN TINHTINHSIEÂU TINH
CẤP ĐỘ NHÁM & CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG - Người đăng: nguyenpho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CẤP ĐỘ NHÁM & CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG 9 10 999