Ktl-icon-tai-lieu

cấp thoát nước

Được đăng lên bởi arsenal20993-gmail-com
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2885 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG

--------0O0--------

BÀI GIẢNG:

CẤP THOÁT NƯỚC

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG

--------0O0--------

PHẦN 1

CẤP NƯỚC

2

CHƯƠNG 1

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CẤP
NƯỚC
CÁC HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VÀ TIÊU CHUẨN DÙNG NƯỚC

1.1.

1.1.1. Các hệ thống cấp nước, phân loại và lựa chọn
 HTCN là tổ hợp các công trình thu nước, vận chuyển nước, xử lý nước, điều
hoà và phân phối nước tới đối tượng sử dụng nước.

2
1

3

7

4
5

6

Hình 1. Sơ đồ hệ thống cấp nước trực tiếp

1. Nguồn nước: nước mặt hoặc nước ngầm
2. Công trình thu + Trạm bơm cấp 1: thu nước từ nguồn và bơm lên trạm xử
lý
3. Trạm xử lý: làm sạch nước nguồn đạt yêu cầu chất lượng sử dụng
4. Bể chứa nước sạch: điều hoà lưu lượng giữa trạm bơm cấp 1 và cấp 2
5. Trạm bơm cấp 2: đưa nước đã xử lý từ bể chứa nước sạch đến mạng lưới
tiêu dùng
6. Đài nước: điều hoà lưu lượng giữa trạm bơm cấp 2 và mạng lưới tiêu dùng
7. Mạng lưới truyền dẫn và phân phối: gồm mạng cấp 1 truyền dẫn, mạng cấp
2 phân phối và mạng cấp 3 đấu nối với các ống cấp vào nhà.


-

Các yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống cấp nước là:
Bảo đảm đưa đầy đủ và liên tục lượng nước cần thiết đến các nơi tiêu dùng.
Bảo đảm chất lượng nước đáp ứng các yêu cầu sử dụng
Giá thành xây dựng và quản lý rẻ
Thi công và quản lý dễ dàng thuận tiện, có khả năng tự động hoá và cơ giới hoá
việc khai thác, xử lý và vận chuyển nước..

 Phân loại hệ thống cấp nước
a. Theo đối tượng phục vụ
- HTCN đô thị
- HTCN khu công nghiệp, nông nghiệp
- HTCN đường sắt
b. Theo chức năng phục vụ
- HTCN sinh hoạt
- HTCN sản xuất
- HTCN chữa cháy
3

c. Theo phương pháp sử dụng nước
- HTCN trực tiếp: Nước dùng xong thải đi ngay (Hình 1)
- HTCN tuần hoàn: Nước chảy tuần hoàn trong một chu trình kín. Hệ thống
này tiết kiệm nước vì chỉ cần bổ sung một phần nước hao hụt trong quá
trình tuần hoàn, thường dùng trong công nghiệp. (Hình2)
- HTCN dùng lại: Nước có thể dùng lại một vài lần rồi mới thải đi, thường áp
dụng trong công nghiệp.
CTT+TB1

BC TB2

TXLNC

CN1
èng dÉn n-íc
tuÇn hoµn
B¬m t¨ng ¸p

CN2
Cèng dÉn NT

TXL

TXLNT

Nguån

Hình 2. Sơ đồ hệ thống cấp nước tuần hoàn

d.
e.
-

Theo nguồn nước:
HTCN ngầm
HTCN mặt
Theo nguyên tắc làm việc:
HTCN có áp: Nước chảy trong ống chịu áp lực do bơm hoặc bể chứa nước
trên cao tạo ra.
- HTCN tự chảy (không áp): Nước tự chảy theo ống hoặc mương hở do
chênh lệch địa hình.
f. Theo phạm vi cấp nước:
- HTCN thành phố
- HTC...
1
BÀI GIẢNG:
CẤP THOÁT NƯỚC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG
--------0O0--------
cấp thoát nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấp thoát nước - Người đăng: arsenal20993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
cấp thoát nước 9 10 979