Ktl-icon-tai-lieu

Catalog bơm ebara

Được đăng lên bởi dung.cd.ac.bn@gmail.com
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 7061 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CONTENT
Self priming centrifugal pump in AISI 304

JES - JE

2

Self priming centrifugal pump in AISI 304

JESX-JEX

4

Self priming centrifugal pump in cast iron

AGE-AGF

6

Self priming pump in cast iron

AGA-AGC

8

Single impeller centrifugal pumps in AISI 304

CD

10

Twin impeller centrifugal pumps in AISI 304

2CD

15

Single impeller centrifugal pumps in AISI 304

CDX

19

Twin impeller centrifugal pumps in AISI 304

2CDX

24

Peripheral pumps in cast iron

PRA

30

Horizontal centrifugal multistage pumps

COMPACT

32

Vertical centrifugal multistage pumps

CVM

34

Vertical centrifugal multistage pumps

MULTIGO

36

Vertical multistage centrifugal pumps in AISI 304

EVM

38

Centrifugal pumps - open impeller in AISI 304

DWO

53

Single impeller centrifugal pump in cast iron

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR

55

Twin impeller centrifugal pumps in cast iron

CDA

61

Centrifugal pumps according EN 733 (ex DIN 24255) in AISI 304 and AISI 316L

SERIE 3-3L

63

Monoblock centrifugal pumps EN 733 (ex DIN 24255) in cast iron

MD-MMD

90

4” Borehole centrifugal pumps

WINNER

99

4” Borehole centrifugal pumps in AISI 304

4BHS

105

5” Submersible centrifugal multistage pumps

IDROGO

113

6” Borehole centrifugal pumps

SF6

115

6” Borehole centrifugal pumps in AISI 304

6BHS

117

Submersible sump pumps

KIKA

125

Submersible sump pumps

BEST ZERO

126

Submersible sump pumps in AISI 304

BEST ONE

128

Submersible sump pumps in AISI 304

BEST 2-3-4-5

130

Submersible pumps for dirty water

RIGHT

132

Submersible pumps for sewage water

DW-DW VOX

134

Submersible pumps for dirty water

DML

136

In-line centrifugal pumps in AISI 304

LPS

143

In-line centrifugal pumps in cast iron

LPC-LPCD

149

Three speed circulators

MR

163

Four speed circulators and electronic circulators

ETHERMA-ETHERMA E

164

Automatic lifting stations

BEST BOX-MINIRIGHT-SANIRELEV

167

Booster units

GP-GP INOX

168

Pressure sets

2GP - 3GP - GPE

170

Control boxes

171

• All the performance curves shown in this catalogue are according ISO 9906 Annex A.

1

JES-JE
SELF PRIMING PUMPS

in AISI 304

Self-priming Jet pumps manufactured in stainless steel AISI 304, suitable for water supply, domestic pressure boosting and small irrigation systems, pool and tank emptying and general clean water
pumping.

SPECIFICATIONS

TECHNICAL DATA

• Maximum working pressure: 6 bar
• Maximum liquid temperature:
35°C according EN 60335-2-41 for domestic uses
45°C for other uses

• T.E.F.C. 2 p...
1
CONTENT
All the performance curves shown in this catalogue are according ISO 9906 Annex A.
Self priming centrifugal pump in AISI 304 JES - JE 2
Self priming centrifugal pump in AISI 304 JESX-JEX 4
Self priming centrifugal pump in cast iron AGE-AGF 6
Self priming pump in cast iron AGA-AGC 8
Single impeller centrifugal pumps in AISI 304 CD 10
Twin impeller centrifugal pumps in AISI 304 2CD 15
Single impeller centrifugal pumps in AISI 304 CDX 19
Twin impeller centrifugal pumps in AISI 304 2CDX 24
Peripheral pumps in cast iron PRA 30
Horizontal centrifugal multistage pumps COMPACT 32
Vertical centrifugal multistage pumps CVM 34
Vertical centrifugal multistage pumps MULTIGO 36
Vertical multistage centrifugal pumps in AISI 304 EVM 38
Centrifugal pumps - open impeller in AISI 304 DWO 53
Single impeller centrifugal pump in cast iron CMA-CMB-CMC-CMD-CMR 55
Twin impeller centrifugal pumps in cast iron CDA 61
Centrifugal pumps according EN 733 (ex DIN 24255) in AISI 304 and AISI 316L SERIE 3-3L 63
Monoblock centrifugal pumps EN 733 (ex DIN 24255) in cast iron MD-MMD 90
4” Borehole centrifugal pumps WINNER 99
4” Borehole centrifugal pumps in AISI 304 4BHS 105
5” Submersible centrifugal multistage pumps IDROGO 113
6” Borehole centrifugal pumps SF6 115
6” Borehole centrifugal pumps in AISI 304 6BHS 117
Submersible sump pumps KIKA 125
Submersible sump pumps BEST ZERO 126
Submersible sump pumps in AISI 304 BEST ONE 128
Submersible sump pumps in AISI 304 BEST 2-3-4-5 130
Submersible pumps for dirty water RIGHT 132
Submersible pumps for sewage water DW-DW VOX 134
Submersible pumps for dirty water DML 136
In-line centrifugal pumps in AISI 304 LPS 143
In-line centrifugal pumps in cast iron LPC-LPCD 149
Three speed circulators MR 163
Four speed circulators and electronic circulators ETHERMA-ETHERMA E 164
Automatic lifting stations
BEST BOX-MINIRIGHT-SANIRELEV
167
Booster units GP-GP INOX 168
Pressure sets 2GP - 3GP - GPE 170
Control boxes 171
Catalog bơm ebara - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Catalog bơm ebara - Người đăng: dung.cd.ac.bn@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
Catalog bơm ebara 9 10 469