Ktl-icon-tai-lieu

catia surface modeling

Được đăng lên bởi Trần Thứ Trương
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2183 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CATIA V5R16 Generative Shape Design

CATIA V5
Parametric Surface Modeling
Version 5 Release 16
Generative Shape Design

A- 1
Version 1b- Feb07

By Dickson Sham (ME dept, HKPU)

CATIA V5R16 Generative Shape Design

Generative
Shape Design

Toolbars in Generative Shape Design
A

B
A.
B.
C.

D.
E.
F.

Wireframe: Create 3D curves / lines/ points/
plane
Surfaces: Create surfaces
Operations: Join surfaces, Split & Trim
surfaces, Change the 3D positions of surfaces,
Fillets…
Replication: Pattern, Powercopy…
Analysis: Connection analysis, Draft analysis,
curvature analysis…
Surface-based Features: (On Part Design
Workbench), create a solid from surfaces,
modify the solid by a surface…

C
D

E
F

A- 2
Version 1b- Feb07

By Dickson Sham (ME dept, HKPU)

CATIA V5R16 Generative Shape Design

Generative
Shape Design

Point
Point (Create a point in the 3D space)

A- 3
Version 1b- Feb07

By Dickson Sham (ME dept, HKPU)

CATIA V5R16 Generative Shape Design

Generative
Shape Design

Extremum (max or min point)
Extremum (create an extremum element (point,
edge, or face), which is at the minimum or
maximum distance on a curve, a surface, or a
pad, according to given directions. )

A- 4
Version 1b- Feb07

By Dickson Sham (ME dept, HKPU)

CATIA V5R16 Generative Shape Design

Generative
Shape Design

Line
Line (Create a line in the 3D space)

A- 5
Version 1b- Feb07

By Dickson Sham (ME dept, HKPU)

CATIA V5R16 Generative Shape Design

Generative
Shape Design

Plane
Plane (Create a plane in the 3D space)

A- 6
Version 1b- Feb07

A-6
By Dickson Sham (ME dept, HKPU)

CATIA V5R16 Generative Shape Design

Generative
Shape Design

Projection onto a support
Projection (project one or more elements
onto a support. The projection can be normal
to surface or along a specified direction.)

Normal to surface

Along a direction
(vertical)

A- 7
Version 1b- Feb07

By Dickson Sham (ME dept, HKPU)

CATIA V5R16 Generative Shape Design

Generative
Shape Design

Combine Curves
Combine Curves (create a curve resulting
from the intersection of the extrusion of two
curves. )

A 3D resultant
Curve

A- 8
Version 1b- Feb07

By Dickson Sham (ME dept, HKPU)

CATIA V5R16 Generative Shape Design

Generative
Shape Design

Reflect Line
Reflect Line (create curves for which the
normal to the surface in each point present
the same angle with a specified direction.
They can be closed or open.)

The normal of surface
at all points along the
curve is 38deg from
the vertical axis

A- 9
Version 1b- Feb07

B...
Version 1b- Feb07 By Dickson Sham (ME dept, HKPU)
A- 1
CATIA V5R16 Generative Shape Design
CATIA V5
Parametric Surface Modeling
Version 5 Release 16
Generative Shape Design
catia surface modeling - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
catia surface modeling - Người đăng: Trần Thứ Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
catia surface modeling 9 10 745