Ktl-icon-tai-lieu

CATIA

Được đăng lên bởi nguyenvanlanh2020
Số trang: 318 trang   |   Lượt xem: 1079 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Luaän Vaên Toát Nghieäp

Chöông 1:
I.

GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn

PART DESIGN

Giôùi Thieäu Moâi Tröôøng Laøm Vieäc
Caùch môû moät file part
1. Choïn File -> choïn new (hoaëc laø choïn bieåu töôïng
treân maøn hình).
Hoäp thoaïi xuaát hieän, cho pheùp baïn choïn nhöõng taøi lieäu maø baïn caàn.
2. Choïn Part trong danh saùch cuûa nhöõng lónh vöïc khaùc nhau vaø click OK
Moâi tröôøng laøm vieäc cuûa part ñöôïc môû

Hình 1.1 Moâi tröôøng laøm vieäc Part Design

SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn

Trang : 1

Luaän Vaên Toát Nghieäp

GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn

Moâi tröôøng laøm vieäc vôùi Part ñöôïc phaân chia nhö sau
Caây ñeå theå hieän caùc thao taùc maø ta ñaõ thöïc hieän
Khu vöïc giaønh cho vieäc thieát keá
Nhöõng nuùt leänh coù saün treân maøn hình duøng cho vieäc thieát keá
Ta coù theå choïn leänh cho quaù trình thieát keá töø caùc menu
CATIA seõ cung caáp cho ta 3 maët phaúng ñeå thieát keá. Thaät söï ñeå thieát keá moät khoái part
hoaøn chænh thì ta phaûi baét ñaàu töø bieân daïng sketch. Taïo bieân saïng sketch ñöôïc thöïc hieän ôû
moâi tröôøng sketcher . ñeå môû noù , ta chæ caàn choïn vaøo bieåu töôïng
vaø choïn maët phaúng
maø baïn caàn veõ bieân daïng sketch.
Moâi tröôøng sketcher cung caáp cho ta haàu heát caùc coäng cuï cho pheùp ta coù theå thieát keá
nhöõng bieân daïng maø ta caàn

II.

Caùc Leänh Cô Baûn Trong Döïng Hình (Sketch-Based Features)

Moät khoái part ñöôïc thieát keá baèng caùch laø theâm vaät kieäu, loaïi boû bôùt vaät lieäu . trong phaàn naøy, chuùng ta
seõ hoïc caùch ñeå thieát keá moät khoái part theo nhöõng chæ daãn beân döôùi.
Taïo part: click vaøo bieåu töôïng pad, choïn bieân daïng ñeå döïng khoái vaø ñieàn nhöõng thoâng
soá caàn thieát trong hoäp thoaïi.
Taïo moät part maø ñöôïc giôùi haïn bôûi maët keá tieáp: Click bieåu töôïng, choïn bieân daïng caàn
ñöôïc ñuøn, choïn vaøo muïc `Up to next' vaø ñieàn nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi
Taïo moät 'Up to Last' Pad: Click vaøo bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn,
choïn muïc`Up to last' trong Option vaø ñieàn nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi .
Taïo moät 'Up to Plane' Pad: Click vaøo bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng maø ta caàn ñuøn ,
nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát, choïn muïc `Up to plane' trong option cuûa hoäp thoaïi
vaø choïn moät maët phaúng maø ta caàn
Taïo moät 'Up to Surface' Pad: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng maø ta caàn ñuøn,
nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát, choïn muïc U...
Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn
SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 1
Chöông 1:
PART DESIGN
I. Giôùi Thieäu Moâi Tröôøng Laøm Vieäc
Caùch môû moät file part
1.
Choïn
File -> choïn new (hoaëc laø choïn bieåu töôïng treân maøn hình).
Hoäp thoaïi xuaát hieän, cho pheùp baïn choïn nhöõng taøi lieäu maø baïn caàn.
2.
Choïn
Part trong danh saùch cuûa nhöõng lónh vöïc khaùc nhau vaø click OK
Moâi tröôøng laøm vieäc cuûa part ñöôïc môû
Hình 1.1 Moâi tröôøng laøm vieäc Part Design
CATIA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CATIA - Người đăng: nguyenvanlanh2020
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
318 Vietnamese
CATIA 9 10 499