Ktl-icon-tai-lieu

Cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật rơ le

Được đăng lên bởi xuanthaitinnghia
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 7825 lần   |   Lượt tải: 37 lần
Cấu hình hệ thống & qui cách kỹ thuật
của rơ le bảo vệ cho đường dây và TBA

Tài liệu yêu cầu kỹ thuật số PCS03 -01

QUI ĐỊNH VỀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG BẢO VỆ, QUI CÁCH KỸ
THUẬT CỦA RƠ LE BẢO VỆ CHO ĐƯỜNG DÂY VÀ TBA
CỦA EVN, QUI ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM
ĐỐI VỚI RƠ LE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ
I- Các tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm:
Yêu cầu rơ le bảo vệ phải được chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC
60255 (phiên bản cập nhật mới nhất). Các hạng mục thử nghiệm bao gồm:
- Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường: IEC 60255-25 (2000)
- Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường:
+ Electrostatic Discharge:

IEC 60255-22-2 levels 1,2,3,4
IEC 61000-4-2 levels 1,2,3,4

+ Fast transient disturbance: IEC 61000-4-4
IEC 60255-22-4
+ Magnetic field immunity:

IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-9

+ Power supply immunity:

IEC 61000-4-11
IEC 60255-11

+ Radiated Radio Frequency: IEC 60255-22-3
IEC 61000-4-3
+ Surge withstand:

IEC 60255-22-1

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường:
+ Môi trường lạnh:

IEC 60068-2-1

+ Môi trường nóng khô:

IEC 60068-2-2

+ Môi trường nóng ẩm:

IEC 60028-2-30

+ Sự xâm nhập của các vật thể:IEC 60529
+ Rung động:

IEC 60255-21-1
IEC 60255-21-2
IEC 60255-21-3

- Thử nghiệm an toàn:
+ Mức chịu đựng của điện môi:IEC 60255-5
+ Xung điện:

IEC 60255-5

__________________________________________________________________________________________
Tổng Công ty Điện lực Việt nam
1
10/10/03

Cấu hình hệ thống & qui cách kỹ thuật
của rơ le bảo vệ cho đường dây và TBA

Tài liệu yêu cầu kỹ thuật số PCS03 -01

+ Điện trở cách điện:

IEC 60255-5

+ Mức an toàn của tia laser:

IEC 60825-1

+ Mức an toàn của sản phẩm: IEC 60255-6
II- Cấu hình các hệ thống rơ le bảo vệ cho hệ thống lưới truyền tải và phân
phối của EVN
1- Cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ cho đường dây trên không 500kV
a) Bảo vệ cho đường dây 500kV có hai sợi cáp quang độc lập liên kết hai
trạm 500kV hai đầu đường dây, bao gồm ba bộ bảo vệ:
• Bảo vệ chính 1: được tích hợp các chức năng bảo vệ 87L, 67/67N,
50/51, 50/51N, 85, 74
• Bảo vệ chính 2: được tích hợp các chức năng bảo vệ 87L, 67/67N,
50/51, 50/51N, 79/25, 27/59, 50BF, 85
• Bảo vệ dự phòng: được tích hợp các chức năng bảo vệ 21/21N,
67/67N, 50/51, 50/51N, 79/25, 27/59, 50BF, 85, 74
Chức năng 50BF, 79/25, 27/59 được dự phòng đúp, được tích hợp trong
bảo vệ dự phòng và trong một trong hai bộ bảo vệ chính.
Hai bộ bảo vệ so lệch truyền tín hiệu trên hai sợi cáp quang độc lập.
Bảo vệ khoảng cách được phối hợp hai đầu với nhau thông qu...
Cu hình h thng & qui cách k thut
ca rơ le bo v cho đường dây và TBA Tài liu yêu cu k thut s PCS03 -01
__________________________________________________________________________________________
Tng Công ty Đin lc Vit nam 1 10/10/03
QUI ĐỊNH V CU HÌNH H THNG BO V, QUI CÁCH K
THUT CA RƠ LE BO V CHO ĐƯỜNG DÂY VÀ TBA
CA EVN, QUI ĐỊNH V CÔNG TÁC THÍ NGHIM
ĐỐI VI RƠ LE BO V K THUT S
I- Các tiêu chun chế to và th nghim
:
Yêu cu rơ le bo v phi được chế to và th nghim theo tiêu chun IEC
60255 (phiên bn cp nht mi nht). Các hng mc th nghim bao gm:
- Th nghim ô nhim đin t trường: IEC 60255-25 (2000)
- Th nghim kh năng chu tác động ca đin t trường:
+ Electrostatic Discharge: IEC 60255-22-2 levels 1,2,3,4
IEC 61000-4-2 levels 1,2,3,4
+ Fast transient disturbance: IEC 61000-4-4
IEC 60255-22-4
+ Magnetic field immunity: IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-9
+ Power supply immunity:
IEC 61000-4-11
IEC 60255-11
+ Radiated Radio Frequency: IEC 60255-22-3
IEC 61000-4-3
+ Surge withstand: IEC 60255-22-1
- Th nghim kh năng chu đựng các điu kin môi trường:
+ Môi trường lnh: IEC 60068-2-1
+ Môi trường nóng khô: IEC 60068-2-2
+ Môi trường nóng m: IEC 60028-2-30
+ S xâm nhp ca các vt th:IEC 60529
+ Rung động: IEC 60255-21-1
IEC 60255-21-2
IEC 60255-21-3
- Th nghim an toàn:
+ Mc chu đựng ca đin môi:IEC 60255-5
+ Xung đin: IEC 60255-5
Cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật rơ le - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật rơ le - Người đăng: xuanthaitinnghia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật rơ le 9 10 807