Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi dầu khí

Được đăng lên bởi dkakktk55
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bé m«n khoan khai th¸c dÇu khÝ

Tr¶ lêi c©u hái vÒ gaslift
C©u 1: ThÕ nµo lµ ¸p suÊt khëi ®éng? ¸p suÊt lµm viÖc?
* ¸p suÊt khëi ®éng: Lµ ¸p suÊt lín nhÊt trong qu¸ tr×nh khëi ®éng t¹i
thêi ®iÓm mùc chÊt láng ®îc Ðp tíi ®Õ èng n©ng.
* ¸p suÊt lµm viÖc: T¹i thêi ®iÓm khÝ b¾t ®Çu vµo èng n©ng, ¸p suÊt khëi
®éng sÏ gi¶m vµ khi ®Õn gÇn miÖng èng n©ng, hçn hîp chÊt láng cã lu lîng lín h¬n sÏ ®Èy cét chÊt láng trªn nã ra khái èng n©ng lµm cho ¸p suÊt
ë ®Õ èng n©ng gi¶m ®ét ngét xuèng gi¸ trÞ min. Sau ®ã ¸p suÊt t¨ng dÇn
®Õn gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh vµ kh«ng ®æi trong suèt qu¸ tr×nh khai th¸c, ¸p suÊt
t¹i thêi ®iÓm nµy ®îc gäi lµ ¸p suÊt lµm viÖc.
(®ã chÝnh lµ ¸p suÊt t¹i van lµm viÖc, vµ ®îc biÓu hiÖn trªn ®ång hå ®o ¸p
ë trªn mÆt…)
C©u 2: ¸p suÊt khëi ®éng phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè n¶o?
-

CÊu tróc hÖ thèng èng khai th¸c
Tû träng cña chÊt láng
ChiÒu s©u nhÊn ch×m cña èng n©ng
ChÕ ®é khai th¸c

C©u 3: T¹i sao ph¶i lµm gi¶m ¸p suÊt khëi ®éng? Cã mÊy ph¬ng ph¸p lµm
gi¶m?
¸p suÊt khëi ®éng liªn quan trùc tiÕp ®Õn lu lîng cña giÕng, dÔ dµng
thÊy r»ng chiÒu s©u nhóng ch×m cña èng n©ng cµng lín th× lu lîng khai th¸c
cµng cao khi mµ ¸p suÊt cña nguån khÝ kh«ng h¹n chÕ. VÊn ®Ò ë ®©y lµ ¸p
suÊt m¸y nÐn khÝ th× cã h¹n trong khi ®ã c¸c giÕng ë má víi chiÒu s©u lín
®ßi hái ¸p suÊt khëi ®éng ph¶i cao th× c¸c m¸y nÐn khÝ ®· kh«ng ®¸p øng ®îc. ChÝnh v× vËy mµ c¸c nhµ thiÕt kÕ ®· t×m c¸ch ®Ó gi¶m ¸p suÊt khëi ®éng.

PGS – TS – CAO NGỌC LÂM

1

Bé m«n khoan khai th¸c dÇu khÝ
* HiÖn t¹i ë má B¹ch Hæ c¸c giÕng khai th¸c ngêi ta thêng dïng cÊu tróc 1
cét èng , theo ®ã th× ¸p suÊt khëi ®éng sÏ ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
Pkd

D2
= ρ×g×h× 2
d

Trong ®ã:  - lµ tû träng cña chÊt láng trong giÕng
h - lµ chiÒu s©u nhÊn ch×m cña èng n©ng
D, d - ®êng kÝnh èng khai th¸c vµ èng n©ng.
Theo c«ng thøc nµy, ®Ó gi¶m ¸p suÊt khëi ®éng ngêi ta cã thÓ gi¶m ,
h, D hoÆc t¨ng d. ViÖc gi¶m D vµ t¨ng d liªn quan ®Õn kÝch thíc cña giÕng vµ
èng n©ng ®iÒu nµy rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p. ChÝnh v× thÕ ®Ó gi¶m ¸p suÊt
khëi ®éng ngêi ta ®· tËp trung vµo gi¶m  vµ h. Xu¸t ph¸t tõ ®ã ngêi ta cã
c¸c ph¬ng ph¸p sau:
+ Gi¶m : - Ph¬ng ph¸p nÐn ®ång thêi hçn hîp khÝ
+ Gi¶m h: - Ph¬ng ph¸p nÐn Ðp chÊt láng vµo vØa.
-

Ph¬ng ph¸p piston ho¸
Ph¬ng ph¸p nÐn ®¶o chiÒu
Ph¬ng ph¸p h¹ dÇn cét èng n©ng.
Ph¬ng ph¸p mupta th¶i
Ph¬ng ph¸p ®Æt van Gaslift

Ngoµi ra ngêi ta cã thÓ chuyÓn tõ chÕ ®é khai th¸c trung t©m sang vµnh
xuyÕn …
C©u 4: ThiÕt bÞ miÖng giÕng gåm nh÷ng bé phËn nµo? cã mÊy lo¹i?
ThiÕt bÞ miÖng giÕng gåm 3 bé phËn chÝnh:...
Bé m«n khoan khai th¸c dÇu khÝ
Tr¶ lêi c©u hái vÒ gaslift
C©u 1: ThÕ nµo lµ ¸p suÊt khëi ®éng? ¸p suÊt lµm viÖc?
* ¸p suÊt khëi ®éng: ¸p suÊt lín nhÊt trong qu¸ tr×nh khëi ®éng t¹i
thêi ®iÓm mùc chÊt láng ®îc Ðp tíi ®Õ èng n©ng.
* ¸p suÊt lµm viÖc: T¹i thêi ®iÓm khÝ b¾t ®Çu vµo èng n©ng, ¸p suÊt khëi
®énggi¶m khi ®Õn gÇn miÖng èng n©ng, hçn hîp chÊt láng lu l-
îng lín h¬n sÏ ®Èy cét chÊt láng trªn nã ra khái èng n©ng lµm cho ¸p suÊt
ë ®Õ èng n©ng gi¶m ®ét ngét xuèng gi¸ t min. Sau ®ã ¸p suÊt t¨ng dÇn
®Õn gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh kh«ng ®æi trong suèt qu¸ tr×nh khai th¸c, ¸p suÊt
t¹i thêi ®iÓm nµy ®îc gäi lµ ¸p suÊt lµm viÖc.
(®ã chÝnh lµ ¸p suÊt t¹i van lµm viÖc, vµ ®îc biÓu hiÖn trªn ®ång hå ®o ¸p
ë trªn mÆt)
C©u 2: ¸p suÊt khëi ®éng phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè n¶o?
- CÊu tróc hÖ thèng èng khai th¸c
- Tû träng cña chÊt láng
- ChiÒu s©u nhÊn ch×m cña èng n©ng
- ChÕ ®é khai th¸c
C©u 3: T¹i sao ph¶i lµm gi¶m ¸p suÊt khëi ®éng? Cã mÊy ph¬ng ph¸p lµm
gi¶m?
¸p suÊt khëi ®éng liªn quan trùc tiÕp ®Õn lu lîng cña giÕng, dµng
thÊy r»ng chiÒu s©u nhóng ch×m cña èng n©ng cµng lín t lu lîng khai th¸c
cµng cao khi mµ ¸p suÊt cña nguån khÝ kh«ng h¹n chÕ. VÊn ®Ò ë ®©y ¸p
suÊt y nÐn khÝ th× cã h¹n trong khi ®ã c¸c giÕng ë víi chiÒu s©u lín
®ßi hái ¸p suÊt khëi ®éng ph¶i cao th× c¸c m¸y nÐn khÝ ®· kh«ng ®¸p øng ®-
îc. ChÝnh v× vËy mµ c¸c nhµ thiÕt kÕ ®· t×m c¸ch ®Ó gi¶m ¸p suÊt khëi ®éng.
PGS – TS – CAO NGỌC LÂM
1
câu hỏi dầu khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi dầu khí - Người đăng: dkakktk55
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
câu hỏi dầu khí 9 10 529