Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Tuyên
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 8 lần
KHOA CÔ KHÍ
BOÄ MOÂN THIEÁT KEÁ MAÙY
CAÂU HOÛI ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CHI TIẾT MÁY
Caâu 1: trong heä thoáng truyeàn ñoäng cô khí coù hai caùch saép xeáp caùc boä truyeàn laø:
Ñoäng cô_ boä truyeàn ñai_ hoäp giaûm toác_ maùy coâng taùc;
Ñoäng cô_ hoäp giaûm toác_ boä truyeàn xích_ maùy coâng taùc.
Neáu ngöôøi ta saéo xeáp boä truyeàn ñaqi phía sau hoäp giaûm toác hoaëc boä truyeàn
xích phía tröôùc hoäp giaûm toác coù ñöôïc khoâng? Taïi sao?
Ñaùp aùn: khoâng neân, vì ñai phuø hôïp vôùi mieàn vaän toác cao, laøm vieäc eâm, taûi troïng
nheï; trong khi boä truyeàn xích phuø hôïp vôùi mieàn vaän toác thaáp, laø vieäc oán aøo, taûi
troïng lôùn.
Caâu 2: haõy neâu ra caùc daïng hoûng vaø chæ tieâu tính cuûa caùc chi tieát sau:
Baùnh raêng;
Ñai;
Xích;
Truïc vít;
Truïc;
OÅ laên.
Haõy neâu coâng duïng, phaân loaïi vaø öu nhöôïc ñieåm cuûa caùc chi tieát phuï:
Caâu 3: Nuùt thoâng hôi.
Ñaùp aùn: coâng duïng: caân baèng aùp suaát beân trongvaø ngoaøi hoäp. Neáu aùp suaát taêng
(do coâng suaát maát maùt chuyeån thaønh nhieät naêng laø taêng nhieät ñoä trong hoäp giaûm
toác kín (gaây phaù huûy caùc vuøng nhôùt).
Phaân loaïi: coù hai loaïi: _ coù löôùi loïc baûo veä;
Khoâng coù löôùi loïc baûo veä.
Öu nhöôïc ñieåm: _ loaïi khoâng coù löôùi: ñôn giaûn, deã cheá taïo nhöng khoâng laøm l
thoâng hôi lôùn ñöôïc do buïi coù theå vaøo trong hoäp _ söû duïng cho hoäp giaûm toác coâng
suaát beù hoaëc vöøa phaûi, hieäu suaát cao.
Loaïi coù löôùi loïc buïi: keát caáu phöùc taïp_ khoù cheá taïo hôn nhöng loã thoâng hôi c
theå lôùn_ thích hôïp cho hoäp giaûm toác coù coâng suaát lôùn, hieäu suaát thaáp (hoäp giaûm
toác truïc t_ baùnh t). Vò trí laép ñaët: laép ôû trí treân cao, thöôøng laép treân naép
cöûa thaêm ñeå keát hôïp laøm tay naém.
Caâu 4: que thaêm daàu
Ñaùp aùn:
Câu hỏi đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi đồ án chi tiết máy - Người đăng: Nguyễn Thanh Tuyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Câu hỏi đồ án chi tiết máy 9 10 798