Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn mạng

Được đăng lên bởi Teohẳn Mông Bênphải
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
1. Liệt kê theo thứ tự 7 lớp của mô hình OSI 1
2. Liệt kê theo thứ tự 3 lớp của mô hình Internet 1
3. Diễn giải khác biệt chủ yếu giữa TCP và UDP 1
4. Vẽ hình minh họa BUS topology 1
5. Vẽ hình minh họa nguyên lý RING topology 3
6. Vẽ hình minh họa nguyên lý STAR topology 3
7. Vẽ sơ đồ vật lý STAR topology 3
8. Trình bày công dụng của MAC / physical address 4
9. Trình bày khác biệt cơ bản giữa hub và switch 4
10. Trình bày khác biệt cơ bản giữa cáp UTP và cáp STP 4
11. Vẽ sơ đồ bấm cáp thẳng. Đánh dấu các tiếp điểm truyền tín hiệu 4
12. Vẽ sơ đồ bấm cáp chéo. Đánh dấu các tiếp điểm truyền tín hiệu 5
13. Phải dùng cáp thẳng hay cáp chéo trong các trường hợp sau: 5
14. Hệ thống mạng gồm: 04 máy tính Windows XP, 01 switch 08 port, 01 modem ADSL 01 port.
Vẽ sơ đồ kết nối để các máy tính có thể liên lạc được nhau và truy cập được internet. 5
15. Công dụng của địa chỉ IP và subnet mask 6
16. Xác định Network ID, Host ID và địa chỉ broadcast của các máy tính sau: 6
17. Liệt kê 5 lớp địa chỉ IP 6
18. 02 tên gọi của địa chỉ 127.0.0.1 là gì? 6
19. Liệt kê các khoảng địa chỉ private 7
20. Máy tính A có địa chỉ IP 172.18.1.25 / 16. Trên máy tính A thực thi câu lệnh “ping
210.245.22.171” và nhận thông báo “Destination host unreachable”. Giải thích (các) nguyên
nhân. 7
21. Máy tính A có địa chỉ IP 172.18.1.25 / 16. Trên máy tính A thực thi câu lệnh “ping
210.245.22.171” và nhận thông báo “Request timed out”. Giải thích (các) nguyên nhân. 7
22. Trình bày ý nghĩa của thông số Default Gateway 7
23. Máy tính A có địa chỉ IP 172.18.1.25 / 16. Chọn các địa chỉ có thể là default gateway của
máy tính A: 7
24. Trình bày ý nghĩa của thông số Preferred DNS server 8
25. 02 user account luôn luôn tồn tại? 8
26. Tất cả các user account của máy tính A đều bị disable. Trình bày một cách (có khả năng
thành công cao nhất) để đăng nhập tại máy tính A. 8
27. Ý nghĩa và công dụng thuộc tính “User must change password at next log on” 8
28. Ý nghĩa và công dụng thuộc tính “User cannot change password” và “Password never
expired” 8
29. Ý nghĩa và công dụng thuộc tính “Account is disable” 9
30. Khi chỉnh Local Policy ở phần Computer Configuration, policy sẽ có hiệu lực vào thời điểm
nào? Khi chỉnh Local Policy ở phần User Configuration, policy sẽ có hiệu lực vào thời điểm
nào? 9
31. Cho ví dụ 05 (năm) mật khẩu phức tạp 9
32. Mục tiêu: Buộc người dùng phải sử dụng tối thiểu 05 (năm) mật khẩu. Triển khai: Thiết lập
(các) chính sách mật khẩu nào, giá trị? 9

33. Mục tiêu: Khóa tài khoản v...
MỤC LỤC
1. Liệt kê theo thứ tự 7 lớp của mô hình OSI 1
2. Liệt kê theo thứ tự 3 lớp của mô hình Internet 1
3. Diễn giải khác biệt chủ yếu giữa TCP và UDP 1
4. Vẽ hình minh họa BUS topology 1
5. Vẽ hình minh họa nguyên lý RING topology 3
6. Vẽ hình minh họa nguyên lý STAR topology 3
7. Vẽ sơ đồ vật lý STAR topology 3
8. Trình bày công dụng của MAC / physical address 4
9. Trình bày khác biệt cơ bản giữa hub và switch 4
10. Trình bày khác biệt cơ bản giữa cáp UTP và cáp STP 4
11. Vẽ sơ đồ bấm cáp thẳng. Đánh dấu các tiếp điểm truyền tín hiệu 4
12. Vẽ sơ đồ bấm cáp chéo. Đánh dấu các tiếp điểm truyền tín hiệu 5
13. Phải dùng cáp thẳng hay cáp chéo trong các trường hợp sau: 5
14. Hệ thống mạng gồm: 04 máy tính Windows XP, 01 switch 08 port, 01 modem ADSL 01 port.
Vẽ sơ đồ kết nối để các máy tính có thể liên lạc được nhau và truy cập được internet. 5
15. Công dụng của địa chỉ IP và subnet mask 6
16. Xác định Network ID, Host ID và địa chỉ broadcast của các máy tính sau: 6
17. Liệt kê 5 lớp địa chỉ IP 6
18. 02 tên gọi của địa chỉ 127.0.0.1 là gì? 6
19. Liệt kê các khoảng địa chỉ private 7
20. Máy tính A có địa chỉ IP 172.18.1.25 / 16. Trên máy tính A thực thi câu lệnh “ping
210.245.22.171” và nhận thông báo “Destination host unreachable”. Giải thích (các) nguyên
nhân. 7
21. Máy tính A có địa chỉ IP 172.18.1.25 / 16. Trên máy tính A thực thi câu lệnh “ping
210.245.22.171” và nhận thông báo “Request timed out”. Giải thích (các) nguyên nhân. 7
22. Trình bày ý nghĩa của thông số Default Gateway 7
23. Máy tính A có địa chỉ IP 172.18.1.25 / 16. Chọn các địa chỉ có thể là default gateway của
máy tính A: 7
24. Trình bày ý nghĩa của thông số Preferred DNS server 8
25. 02 user account luôn luôn tồn tại? 8
26. Tất cả các user account của máy tính A đều bị disable. Trình bày một cách (có khả năng
thành công cao nhất) để đăng nhập tại máy tính A. 8
27. Ý nghĩa và công dụng thuộc tính “User must change password at next log on” 8
28. Ý nghĩa và công dụng thuộc tính “User cannot change password” và “Password never
expired” 8
29. Ý nghĩa và công dụng thuộc tính “Account is disable” 9
30. Khi chỉnh Local Policy ở phần Computer Configuration, policy sẽ có hiệu lực vào thời điểm
nào? Khi chỉnh Local Policy ở phần User Configuration, policy sẽ có hiệu lực vào thời điểm
nào? 9
31. Cho ví dụ 05 (năm) mật khẩu phức tạp 9
32. Mục tiêu: Buộc người dùng phải sử dụng tối thiểu 05 (năm) mật khẩu. Triển khai: Thiết lập
(các) chính sách mật khẩu nào, giá trị? 9
Câu hỏi ôn mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn mạng - Người đăng: Teohẳn Mông Bênphải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Câu hỏi ôn mạng 9 10 375