Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập kỹ thuật nhiệt

Được đăng lên bởi phamvanhiep94
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG
KHOA : ĐỘNG LỰC

CÂU HỎI THI THÚC HỌC PHẦN
Môn Nhiệt kỹ thuật

Câu 1: Đơn vị để tính nội năng của 1kg môi chất là gì?:
Câu 2: Bình kín có áp suất dư 10bar và áp suất khí quyển là 760mmHg thì áp suất tuyệt
đối trong bình là bao nhiêu?
Câu 3: Chất khí có thể tích riêng là v = 0,5m3/kg. Tính khối lượng riêng của chất khí đó?
Câu 4: Trong phương trình trạng thái nhiệt độ được tính theo thang nhiệt độ nào?
Câu 5: không khí ở áp suất 15bar, nhiệt độ 3000C. Tính thể tích riêng của không khí?
Câu 6: Trong quá trình nhiệt động nào của môi chất có công kỹ thuật bằng công dãn nở
thể tích?
Câu 7: Tính công dãn nở thể tích của 3 kg không khí ở áp suất 20 bar thực hiện quá trình
đẳng áp từ v1 = 0,1999m3/kg đến v2 = 0,65m3 /kg
Câu 8: Một kg môi chất thực hiện một quá trình nhiệt động có s1 = s2 = 8.98kJ/kg.K. Hỏi
môi chất đã thực hiện một trong các quá trình nhiệt động nào sau đây?
Câu 9: Trong quá trình lưu động của chất lỏng thì quan hệ giữa áp suất và vận tốc của
dòng chất lỏng như thế nào?
Câu 10: Hiệu suất của chu trình Carnot chỉ phụ thuộc vào yếu tố nào?
Câu 11: Hệ số làm lạnh của chu trình Carnot thuận nghịch ngược chiều được tính theo
công thức nào?
Câu 12 Hãy nêu các thông số trạng thái của quá trình nhiệt động?
Câu 13: Trong phương trình trạng thái của khí lý tưởng thì áp suất tuyệt đối P được tính
theo đơn vị nào?
Câu 14: Công kỹ thuật của quá trình nhiệt động được tính theo công thức nào sau đây?
Câu 15: Hơi bão hoà khô có độ khô “x” là bao nhiêu?
Câu 16: Đặc điểm của quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt, đoạn nhiệt, và đa biến?
Câu 17: Trong phương trình trạng thái, hằng số chất khí có đơn vị là gì?
Câu 18: Viết công thức tính độ khô của hơi bão hoà ẩm?
Câu 19: Trong quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch của khí lý tưởng thì công kỹ thuật được
tính theo công thức nào?
Câu 20: Trong quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch của khí thực thì công kỹ thuật được
tính theo công thức nào đây?
Câu 21: Viết phương trình trạng thái của quá trình đa biến?
Câu 22: Áp suất để tính toán trong phương trình trạng thái là áp suất tuyệt đối, áp suất dư
hay áp suất chân không?
Câu 23: Công kỹ thuật trong quá trình đẳng áp luôn luôn có giá trị như thế nào?
Câu 25: Chất khí có  = 32 thì hằng số chất khí của nó là bao nhiêu?
Câu 26: Viết các dạng biểu thức của định luật nhiệt động I?
Câu 27: Trình bày các trạng thái và đặc điểm của nước?

Câu 28: Viết phương trình trạng thái của khí lý tưởng?
Câu 29: Xác định trạng thái của hơi nước ở nhiệt độ 324oC, áp suất 20b...
TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG CÂU HỎI THI THÚC HỌC PHẦN
KHOA : ĐỘNG LỰC Môn Nhiệt kỹ thuật
Câu 1: Đơn vị để tính nội năng của 1kg môi chất là gì?:
Câu 2: Bình kín có áp suất dư 10bar và áp suất khí quyển là 760mmHg thì áp suất tuyệt
đối trong bình là bao nhiêu?
Câu 3: Chất khí có thể tích riêng là v = 0,5m
3
/kg. Tính khối lượng riêng của chất khí đó?
Câu 4: Trong phương trình trạng thái nhiệt độ được tính theo thang nhiệt độ nào?
Câu 5: không khí ở áp suất 15bar, nhiệt độ 300
0
C. Tính thể tích riêng của không khí?
Câu 6: Trong quá trình nhiệt động nào của môi chất có công kỹ thuật bằng công dãn nở
thể tích?
Câu 7: Tính công dãn nở thể tích của 3 kg không khí ở áp suất 20 bar thực hiện quá trình
đẳng áp từ v
1
= 0,1999m
3
/kg đến v
2
= 0,65m
3
/kg
Câu 8: Một kg môi chất thực hiện một quá trình nhiệt động có s
1
= s
2
= 8.98kJ/kg.K. Hỏi
môi chất đã thực hiện một trong các quá trình nhiệt động nào sau đây?
Câu 9: Trong quá trình lưu động của chất lỏng thì quan hệ giữa áp suất và vận tốc của
dòng chất lỏng như thế nào?
Câu 10: Hiệu suất của chu trình Carnot chỉ phụ thuộc vào yếu tố nào?
Câu 11: Hệ s làm lạnh của chu trình Carnot thuận nghịch ngược chiều được tính theo
công thức nào?
Câu 12 Hãy nêu các thông số trạng thái của quá trình nhiệt động?
Câu 13: Trong phương trình trạng thái của khí tưởng thì áp suất tuyệt đối P được tính
theo đơn vị nào?
Câu 14: Công kỹ thuật của quá trình nhiệt động được tính theo công thức nào sau đây?
Câu 15: Hơi bão hoà khô có độ khô “x” là bao nhiêu?
Câu 16: Đặc điểm của quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt, đoạn nhiệt, và đa biến?
Câu 17: Trong phương trình trạng thái, hằng số chất khí có đơn vị là gì?
Câu 18: Viết công thức tính độ khô của hơi bão hoà ẩm?
Câu 19: Trong quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch của khí lý tưởng thì công kỹ thuật được
tính theo công thức nào?
Câu 20: Trong quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch của khí thực thì công kỹ thuật được
tính theo công thức nào đây?
Câu 21: Viết phương trình trạng thái của quá trình đa biến?
Câu 22: Áp suất để tính toán trong phương trình trạng thái là áp suất tuyệt đối, áp suất dư
hay áp suất chân không?
Câu 23: Công kỹ thuật trong quá trình đẳng áp luôn luôn có giá trị như thế nào?
Câu 25: Chất khí có = 32 thì hằng số chất khí của nó là bao nhiêu?
Câu 26: Viết các dạng biểu thức của định luật nhiệt động I?
Câu 27: Trình bày các trạng thái và đặc điểm của nước?
Câu hỏi ôn tập kỹ thuật nhiệt - Trang 2
Câu hỏi ôn tập kỹ thuật nhiệt - Người đăng: phamvanhiep94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập kỹ thuật nhiệt 9 10 358