Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: DUNG SAI LẮP GHÉP

Được đăng lên bởi hoangduyphuong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 12916 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN: DUNG SAI LẮP GHÉP
ĐVHT: 2 (30 tiết)
Người soạn: Nguyễn Hữu Thật
I. Lý thuyết.
Câu 1.Thế nào là tính đổi lẫn chức năng? Ý nghĩa của nó đối với sản xuất và sử dụng?
Câu 2. Phân biệt các kích thước danh nghĩa, thực và giới hạn. Điều kiện để chi tiết đạt
yêu cầu kích thước là gì?
Câu 3. Thế nào là sai lệch giới hạn, cách ký hiệu và công thức tính?
Câu 4. Trình bày các nhóm lắp ghép và cách biểu diễn sơ đồ phân bố miền dung sai của
lắp ghép?
Câu 5. Thế nào là hệ thống lắp ghép lỗ cơ bản và trục cơ bản? Trình bày cách ghi sai lệch
và lắp ghép trên bản vẽ ?
Câu 6. Sai lệch cơ bản là gì? Tiêu chuẩn TCVN 2244-99 quy định dãy các sai lệch cơ bản
như thế nào?
Câu 7. Có mấy nhóm lắp ghép tiêu chuẩn và đặc tính của chúng như thế nào?
Câu 8. Cho ví dụ về ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản vẽ, giải thích các ký hiệu đó?
Câu 9. Nêu phạm vi ứng dụng của hai kiểu lắp:

H7 H7
,
f7 k6

Câu 10. Trong tiêu chuẩn TCVN quy định có bao nhiêu cấp chính xác, ký hiệu cụ thể
từng cấp?
Câu 11. Có mấy cách ghi kích thước có sai lệch trên bản vẽ, nêu nội dung cụ thể từng
cách ghi đó?
Câu 12. Có hai chi tiết, chi tiết A có kích thước danh nghĩa là 315 mm, dung sai là
320µm; Chi tiết B có kích thước danh nghĩa là 316mm, dung sai là 360µm. Chi tiết nào
có CCX cao hơn và là bao nhiêu?
Câu 13. Giải thích các ký hiệu lắp ghép và tra bảng tìm sai lệch của các lắp ghép sau:
80H8/u8; 100K6/h5 và 80H7/f7
Câu 14. Nêu đặc điểm công dụng của lắp ghép chặt và những yêu cầu của nó.
Câu 15. Trình bày các phương pháp lắp ghép mối ghép chặt.
Câu 16. Cho biết đặc điểm và công dụng của lắp ghép trung gian. Nói lắp ghép trung gian
có độ hở hoặc dôi là nghĩa như thế nào? Tại sao lắp ghép trung gian có thể đạt độ đồng
tâm cao?
Câu 17. Chi tiết làm việc với tốc độ trung bình thì dùng lắp ghép gì để lắp ghép trục với ổ
trục. Nên chọn lắp ghép nào với các bánh răng lắp cố định, bánh răng di trượt, bánh răng
lồng không trên trục và bánh răng thay thế?
Câu 18. Tại sao đặt trục trên 3 hay nhiều gối đỡ thì phải dùng các loại lắp ghép H8/e8.
Nếu dùng lắp ghép H8/h7 có được không? Tại sao?
Câu 19. Phân biệt những yếu tố của độ chính xác gia công?
Câu 20. Nêu những nguyên nhân gây ra sai số trong quá trình gia công?
Câu 21. Sai số hệ thống là gì? Cho ví dụ. Phân biệt sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên.
Cho biết các nguyên nhân gây ra sai số đó.
Câu 22.Nêu các dạng sai số hình dạng và vị trí các bề mặt của chi tiết gia công. Cho ví dụ
cụ thể.
Câu 23. Thế nào là độ nhám bề mặt. Ảnh hưởng của độ nh...
CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN: DUNG SAI LẮP GHÉP
ĐVHT: 2 (30 tiết)
Người soạn: Nguyễn Hữu Thật
I. Lý thuyết.
Câu 1.Thế nào là tính đổi lẫn chức năng? Ý nghĩa của nó đối với sản xuất và sử dụng?
Câu 2. Phân biệt các kích thước danh nghĩa, thực giới hạn. Điều kiện để chi tiết đạt
yêu cầu kích thước là gì?
Câu 3. Thế nào là sai lệch giới hạn, cách ký hiệu và công thức tính?
Câu 4. Trình bày các nhóm lắp ghép cách biểu diễn đồ phân bố miền dung sai của
lắp ghép?
Câu 5. Thế nào là hệ thống lắp ghép lỗ cơ bản và trục cơ bản? Trình bày cách ghi sai lệch
và lắp ghép trên bản vẽ ?
Câu 6. Sai lệch cơ bản là gì? Tiêu chuẩn TCVN 2244-99 quy định dãy các sai lệch cơ bản
như thế nào?
Câu 7. Có mấy nhóm lắp ghép tiêu chuẩn và đặc tính của chúng như thế nào?
Câu 8. Cho ví dụ về ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản vẽ, giải thích các ký hiệu đó?
Câu 9. Nêu phạm vi ứng dụng của hai kiểu lắp:
k6
H7
,
f7
H7
Câu 10. Trong tiêu chuẩn TCVN quy định có bao nhiêu cấp chính xác, ký hiệu cụ thể
từng cấp?
Câu 11. Có mấy cách ghi kích thước có sai lệch trên bản vẽ, nêu nội dung cụ thể từng
cách ghi đó?
Câu 12. Có hai chi tiết, chi tiết A có kích thước danh nghĩa là 315 mm, dung sai là
320µm; Chi tiết B có kích thước danh nghĩa là 316mm, dung sai là 360µm. Chi tiết nào
có CCX cao hơn và là bao nhiêu?
Câu 13. Giải thích các ký hiệu lắp ghép và tra bảng tìm sai lệch của các lắp ghép sau:
80H8/u8; 100K6/h5 và 80H7/f7
Câu 14. Nêu đặc điểm công dụng của lắp ghép chặt và những yêu cầu của nó.
Câu 15. Trình bày các phương pháp lắp ghép mối ghép chặt.
Câu 16. Cho biết đặc điểm và công dụng của lắp ghép trung gian. Nói lắp ghép trung gian
có độ hở hoặc dôi là nghĩa như thế nào? Tại sao lắp ghép trung gian có thể đạt độ đồng
tâm cao?
Câu 17. Chi tiết làm việc với tốc độ trung bình thì dùng lắp ghép gì để lắp ghép trục với ổ
trục. Nên chọn lắp ghép nào với các bánh răng lắp cố định, bánh răng di trượt, bánh răng
lồng không trên trục và bánh răng thay thế?
Câu 18. Tại sao đặt trục trên 3 hay nhiều gối đỡ thì phải dùng các loại lắp ghép H8/e8.
Nếu dùng lắp ghép H8/h7 có được không? Tại sao?
Câu 19. Phân biệt những yếu tố của độ chính xác gia công?
Câu 20. Nêu những nguyên nhân gây ra sai số trong quá trình gia công?
Câu 21. Sai số hệ thống là gì? Cho ví dụ. Phân biệt sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên.
Cho biết các nguyên nhân gây ra sai số đó.
Câu 22.Nêu các dạng sai số hình dạng và vị trí các bề mặt của chi tiết gia công. Cho ví dụ
cụ thể.
Câu 23. Thế nào là độ nhám bề mặt. Ảnh hưởng của độ nhám bề mặt đến chất lượng sản
phẩm.
Câu 24. Cho biết các thông số để đánh giá nhám bề mặt. Ký hiệu và cách ghi nhám bề
mặt trên bản vẽ.
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: DUNG SAI LẮP GHÉP - Trang 2
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: DUNG SAI LẮP GHÉP - Người đăng: hoangduyphuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: DUNG SAI LẮP GHÉP 9 10 710