Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo cơ cấu

Được đăng lên bởi hovanloc1995
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Theory of Machine

1.01

Structure of Mechanism

1. CẤU TẠO CƠ CẤU

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Theory of Machine

Nguyen Tan Tien

1.02

Structure of Mechanism

Piston

§1. Định nghĩ
nghĩa và khá
khái niệ
niệm cơ bản
1. Chi tiế
tiết máy và khâu
- Chi tiế
tiết máy (tiế
tiết máy): máy hay cơ cấu có thể
thể thá
tháo rời ra thà
thành nhiề
nhiều bộ phậ
phận
khá
khác nhau,
nhau, bộ phậ
phận không thể
thể thá
tháo rời ra đượ
được nữa gọi là chi tiế
tiết máy

ta
Re

Linkage

ing

Ring
Bolt

ar
Be
in
Pla

g
Rin

Cylindre

Pin

ng
ini

ank
Cr
W

in
Pla

ng
ari
Be

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

er
ash

ng
ari
Be

t
Nu

Nguyen Tan Tien

Theory of Machine

1.03

Structure of Mechanism

§1. Định nghĩ
nghĩa và khá
khái niệ
niệm cơ bản
- Khâu:
Khâu: trong cơ cấu và máy, toà
toàn bộ nhữ
những bộ phậ
phận có chuyể
chuyển động tương đối
đối so với các bộ phậ
phận khá
khác gọi là khâu

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Theory of Machine

Nguyen Tan Tien

1.04

Structure of Mechanism

§1. Định nghĩ
nghĩa và khá
khái niệ
niệm cơ bản
2. Thà
Thành phầ
phần khớ
khớp động và khớ
khớp động
- Bậc tự do (btd
(btd)) của khâu
+ Một khả
khả năng chuyể
chuyển động độc lập đối với một hệ quy chiế
chiếu → một btd
+ Giữ
Giữa hai khâu trong mặt phẳ
phẳng → 3 btd:
btd: Tx,
Tx, Ty, Qz
+ Giữ
Giữa hai khâu trong không gian → 6 btd:
btd: Tx,
Tx, Ty,
Ty, Tz,
Tz, Qx,
Qx, Qy,
Qy, Qz
z

z

x

x

y

y

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Nguyen Tan Tien

Theory of Machine

1.05

Structure of Mechanism

§1. Định nghĩ
nghĩa và khá
khái niệ
niệm cơ bản
- Nối động:
ng: để tạo thà
thành cơ cấu, các khâu không thể
thể để rời nhau mà phả
phải đượ
được
liên kết với nhau theo một quy cách xác định nào đó sao cho sau khi nối nhau
các khâu vẫn còn có khả
khả năng chuyể
chuyển động tương đối → nối động các khâu

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Theory of Machine

1.06

Nguyen Tan Tien

Structure of Mechanism

§1. Định nghĩ
nghĩa và khá
khái niệ
niệm cơ bản
- Thà
Thành phầ
phần khớ
khớp động,
ng, khớ
khớp động
+ Khi nối động,
ng, các khâu sẽ có thà
thành phầ
phần tiế
tiếp xúc nhau.
nhau. Toà
Toàn bộ chổ
chổ tiế
tiếp
xúc giữ
giữa hai khâu gọi là một thà
thành phầ
phần khớ
khớp động
+ Hai thà
thành phầ
phần khớ
khớp động trong một phé
phép nối động hai khâu hình thà
thành
nên một khớ
khớp động
Thành phần khớp động trên bản lề phải

Thành phần khớp động ...
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
Nguyen Tan Tien
Nguyen Tan Tien
1. C
1. C
U T
U T
O CƠ C
O CƠ C
U
U
Theory of Machine
Theory of Machine
1.01
1.01
Structure of Mechanism
Structure of Mechanism
-
-
Chi
Chi
ti
ti
ế
ế
t
t
m
m
á
á
y
y
(
(
ti
ti
ế
ế
t
t
m
m
á
á
y
y
):
):
m
m
á
á
y
y
hay
hay
c
c
u
u
c
c
ó
ó
th
th
th
th
á
á
o
o
r
r
i
i
ra
ra
th
th
à
à
nh
nh
nhi
nhi
u
u
b
b
ph
ph
n
n
kh
kh
á
á
c
c
nhau
nhau
,
,
b
b
ph
ph
n
n
không
không
th
th
th
th
á
á
o
o
r
r
i
i
ra
ra
đư
đư
c
c
n
n
a
a
g
g
i
i
l
l
à
à
chi
chi
ti
ti
ế
ế
t
t
m
m
á
á
y
y
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
Nguyen Tan Tien
Nguyen Tan Tien
Theory of Machine
Theory of Machine
1.02
1.02
Structure of Mechanism
Structure of Mechanism
Piston
P
i
n
Ring
C
r
a
n
k
Linkage
Cylindre
P
l
a
i
n
B
e
a
r
i
n
g
B
e
a
r
i
n
g
N
u
t
Bolt
W
a
s
h
e
r
R
e
t
a
i
n
i
n
g
R
i
n
g
P
l
a
i
n
B
e
a
r
i
n
g
1. Chi
1. Chi
ti
ti
ế
ế
t
t
m
m
á
á
y
y
v
v
à
à
khâu
khâu
§
§
1.
1.
Đ
Đ
nh
nh
ngh
ngh
ĩ
ĩ
a
a
v
v
à
à
kh
kh
á
á
i
i
ni
ni
m
m
b
b
n
n
Cấu tạo cơ cấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu tạo cơ cấu - Người đăng: hovanloc1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Cấu tạo cơ cấu 9 10 345