Ktl-icon-tai-lieu

CẤU TẠO KHOAN NHỒI

Được đăng lên bởi thangquan-tda-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
vÊn ®Ò chung
VÒ mét sè cÊu t¹o cña cäc khoan nhåi
KS. §inh Quèc kim

C«ng ty T− vÊn thiÕt kÕ CÇu lín – HÇm
1 - Më ®Çu
NÕu nh− nh÷ng n¨m 80 trë vÒ tr−íc
mãng cäc khoan nhåi rÊt hiÕm khi ®−îc sö
dông th× ngµy nay nã l¹i ®−îc sö dông phæ
biÕn ®Õn møc gÇn nh− lµ ®iÒu hiÓn nhiªn
mçi khi cã yªu cÇu ph¶i dïng mãng s©u
chÞu t¶i lín vµ cã vÎ nh− lµ mäi ng−êi lµm
c«ng t¸c thiÕt kÕ ®Òu n¾m rÊt râ cÊu t¹o vµ
nh÷ng c¬ së khoa häc trong viÖc ho¹ch
®Þnh t−¬ng øng. Nh−ng trªn thùc tÕ thiÕt kÕ
v× tÝnh kh«ng ®ång bé cña c¸c qui tr×nh
trong n−íc còng nh− sù thay ®æi thiÕu tÝnh
kÕ thõa cña hÖ thèng qui tr×nh thiÕt kÕ míi
nªn ®èi víi mét sè kü s− thiÕt kÕ míi ra
tr−êng vÊn ®Ò kh«ng h¼n nh− vËy. §Ó gióp
nh÷ng kü s− thiÕt kÕ nÒn mãng quan t©m
tíi vÊn ®Ò nµy cã thÓ tù m×nh ®−a ra c¸c

gi¶i ph¸p cÊu t¹o hîp lý, bµi b¸o xin ®−îc
giíi thiÖu mét sè nghiªn cøu so s¸nh vÒ
cÊu t¹o cäc khoan nhåi theo qui tr×nh cña
c¸c n−íc.
2. CÊu t¹o cäc khoan nhåi theo
qui tr×nh c¸c n−íc
C¸c yÕu tè cÊu t¹o chñ yÕu ®−îc ®Ò
cËp ë ®©y ®èi víi cäc khoan nhåi, bao gåm:
mÆt b»ng bè trÝ, chiÒu s©u cäc khoan nhåi
ngµm trong bÖ, èng v¸ch thÐp, cèt thÐp
däc, cèt thÐp ®ai, cèt thÐp ®Þnh c÷, cèt thÐp
®Þnh vÞ, chiÒu dÇy líp bª t«ng b¶o vÖ, èng
ch«n s½n phôc vô c«ng t¸c siªu ©m chÊt
l−îng bª t«ng cäc. C¸c vÊn ®Ò kh¸c sÏ
®−îc xem xÐt trong mét chuyªn ®Ò kh¸c.

2.1 B¶ng so s¸nh c¸c cÊu t¹o chñ yÕu
H¹ng môc
(1)

Tiªu chuÈn so s¸nh hoÆc chØ dÉn
Trung Quèc (2)
NhËt (3)
Ph¸p (4)

Nga
A) §−êng kÝnh tèi thiÓu cña cäc khoan nhåi
Kh«ng qui ≥0.8m
≥0.8m
®Þnh
B) Kho¶ng c¸ch cäc khoan nhåi
1. Kho¶ng c¸ch tim cäc ≥25cm
Kho¶ng c¸ch 1D (6)
khoan nhåi ®Õn mÐp bÖ
tÝnh tõ mÆt
ngoµi cäc biªn:
-0.5D & >25cm
khi ®−êng kÝnh
cäc ≤1m
-0.3D & >50cm
khi ®−êng kÝnh
cäc >1m
2. Kho¶ng c¸ch tim hai 1m+D
-Cäc mas¸t:2.5D 2.5D
cäc khoan nhåi c¹nh nhau
- Cäc chèng
ngµm trong ®¸:
2D

KSTK * sè 3 - 2005

≥0.8m

Kh«ng
®Þnh

2.5D

Mü (5)
≥0.75m

qui

Kh«ng
®Þnh

qui

3D

35

vÊn ®Ò chung
H¹ng môc

Tiªu chuÈn so s¸nh hoÆc chØ dÉn
Nga
Trung Quèc (2) NhËt (3)
Ph¸p (4)
Mü (5)
C) ChiÒu s©u ®o¹n cäc khoan ngµm trong bÖ (ch−a kÓ phÇn cèt thÐp duçi th¼ng ®· ®Ëp bá bª t«ng)
Kh«ng qui
Kh«ng qui
10cm
15cm
Kh«ng qui ®Þnh
®Þnh
®Þnh
D) ChiÒu s©u ®o¹n cäc ngµm trong ®¸ gèc kh«ng nøt nÎ
Kh«ng
Kh«ng qui
Kh«ng qui ®Þnh
≥0.5m
≥0.5m
qui ®Þnh
®Þnh
E) èng v¸ch thÐp ®Ó l¹i
1. ChiÒu dµy tèi thiÓu (mm)
10-12mm
7-15mm
2. §−êng kÝnh trong tèi
Lín h¬n
Tèi ®a b»ng
thiÓu cña èng (mm)
®−êng kÝnh
®−êng kÝnh ngoµi
cäc khoan
cña lång cèt thÐp
tõ 5-10cm
céng thªm 10cm
3. Cao ®é ch©n èng ...
vÊn ®Ò chung
KSTK * sè 3 - 2005
35
VÒ mét sè cÊu t¹o cña cäc khoan nhåi
KS. §inh Quèc kim
C«ng ty T vÊn thiÕt kÕ CÇu lín – HÇm
1 - Më ®Çu
NÕu nh nh÷ng n¨m 80 trë vÒ tríc
mãng cäc khoan nhåi rÊt hiÕm khi ®îc sö
dông th× ngµy nay nã l¹i ®îc sö dông phæ
biÕn ®Õn møc gÇn nh lµ ®iÒu hiÓn nhiªn
mçi khi cã yªu cÇu ph¶i dïng mãng s©u
chÞu t¶i lín vµ cã vÎ nh lµ mäi ngêi lµm
c«ng t¸c thiÕt kÕ ®Òu n¾m rÊt râ cÊu t¹o vµ
nh÷ng c¬ së khoa häc trong viÖc ho¹ch
®Þnh t¬ng øng. Nhng trªn thùc tÕ thiÕt kÕ
v× tÝnh kh«ng ®ång bé cña c¸c qui tr×nh
trong níc còng nh sù thay ®æi thiÕu tÝnh
kÕ thõa cña hÖ thèng qui tr×nh thiÕt kÕ míi
nªn ®èi víi mét sè kü s thiÕt kÕ míi ra
trêng vÊn ®Ò kh«ng h¼n nh vËy. §Ó gióp
nh÷ng kü s thiÕt kÕ nÒn mãng quan t©m
tíi vÊn ®Ò nµy cã thÓ tù m×nh ®a ra c¸c
gi¶i ph¸p cÊu t¹o hîp lý, bµi b¸o xin ®îc
giíi thiÖu mét sè nghiªn cøu so s¸nh vÒ
cÊu t¹o cäc khoan nhåi theo qui tr×nh cña
c¸c níc.
2. CÊu t¹o cäc khoan nhåi theo
qui tr×nh c¸c níc
C¸c yÕu tè cÊu t¹o chñ yÕu ®îc ®Ò
cËp ë ®©y ®èi víi cäc khoan nhåi, bao gåm:
mÆt b»ng bè trÝ, chiÒu s©u cäc khoan nhåi
ngµm trong bÖ, èng v¸ch thÐp, cèt thÐp
däc, cèt thÐp ®ai, cèt thÐp ®Þnh c÷, cèt thÐp
®Þnh vÞ, chiÒu dÇy líp bª t«ng b¶o vÖ, èng
ch«n s½n phôc vô c«ng t¸c siªu ©m chÊt
lîng bª t«ng cäc. C¸c vÊn ®Ò kh¸c sÏ
®îc xem xÐt trong mét chuyªn ®Ò kh¸c.
2.1 B¶ng so s¸nh c¸c cÊu t¹o chñ yÕu
Tiªu chuÈn so s¸nh hoÆc chØ dÉn H¹ng môc
Nga
(1)
Trung Quèc
(2)
NhËt
(3)
Ph¸p
(4)
(5)
A) §êng kÝnh tèi thiÓu cña cäc khoan nhåi
Kh«ng qui
®Þnh
0.8m 0.8m 0.8m 0.75m
B) Kho¶ng c¸ch cäc khoan nhåi
1. Kho¶ng c¸ch tim cäc
khoan nhåi ®Õn mÐp bÖ
25cm
Kho¶ng c¸ch
tÝnh tõ mÆt
ngoµi cäc biªn:
-0.5D & >25cm
khi ®êng kÝnh
cäc 1m
-0.3D & >50cm
khi ®êng kÝnh
cäc >1m
1D (6) Kh«ng qui
®Þnh
Kh«ng qui
®Þnh
2. Kho¶ng c¸ch tim hai
cäc khoan nhåi c¹nh nhau
1m+D -Cäc mas¸t:2.5D
-Cäc chèn
g
n
g
µm tron
g
®¸:
2D
2.5D 2.5D 3D
CẤU TẠO KHOAN NHỒI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẤU TẠO KHOAN NHỒI - Người đăng: thangquan-tda-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CẤU TẠO KHOAN NHỒI 9 10 923