Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc bơm cao áp, kim phun máy dầu

Được đăng lên bởi Nguyễn Sỹ Nho
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1020 lần   |   Lượt tải: 6 lần
-1-
!"#$%&"' ()&$'*+,$,-.$!/$'!012$345$,.6$"7$
89$$ !":$%&"'$
Nhiªn liÖu ®*îc dÉn lªn b¬m cÊp liÖu ®Æt trong b¬m
cao ¸p ®*îc nÐn tíi ¸p suÊt cÇn thiÕt.
PÝtt«ng trong b¬m t¹o ra ¸p suÊt phun cÇn thiÕt. ¸p suÊt
nµy thay ®æi theo t«c ®é ®éng ®iÒu kiÖn t¶i 20
Mpa ë chÕ ®é kh«ng t¶i ®Õn 135 Mpa ë chÕ ®é t¶i cao
tèc ®é vËn hµnh cao (trong EFI-diesel th«ng th*êng th×
¸p suÊt nµy tõ 10 ®Õn 80 Mpa).
ECU ®iÒu khiÓn SCV (Van ®iÒu khiÓn hót) ®Ó ®iÒu chØnh
¸p suÊt nhiªn liÖu, ®iÒu chØnh l*îng nhiªn liÖu ®I vµo
b¬m cao ¸p.
ECU lu«n lu«n theo dâi ¸p suÊt nhiªn liÖu trong èng
ph©n phèi b»ng c¶m biÕn ¸p suÊt nhiªn liÖu thùc hiÖn
®iªï khiÓn ph¶n håi.
(1/2)
;9$<=1$,!#$'#>'$
(2/2)
?45$,.6$"7$ @A1!$BC12$345$,.6$"7$
89$<=1$,!#$'#>'$
(1/2)
Cấu trúc bơm cao áp, kim phun máy dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc bơm cao áp, kim phun máy dầu - Người đăng: Nguyễn Sỹ Nho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Cấu trúc bơm cao áp, kim phun máy dầu 9 10 346