Ktl-icon-tai-lieu

CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC CHI TIẾT ĐÚC

Được đăng lên bởi Le Quang Trung
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3186 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Quality of Molded Parts
CHƯƠNG II CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC CHI TIẾT ĐÚC
This chapter explains the molding process, which is closely related to the quality of the
molded products. It also describes the key aspects of quality improvement.
Chương này diễn giải quá trình đúc ,quá trình này có quan hệ với chất lượng của sản
phẩm đúc.Ngoài ra nó còn cho biết hướng cải tiến chất lượng.

Quality of Molded Parts
Chất Lượng Của Chi Tiết Đúc
Injection molding is a straight forward and economical molding method that
allows for mass-production of complex-shape moldings to high precision
standards. The quality of the molded parts is largely determined by the
performance of the injection-molding machine as well as by the precision and the
function of the mold. It is also influenced greatly by the molding material.
Various combined factors involve molding production; a high-quality molding
will be achieved upon good condition of all elements.
Khuôn phun là một hướng cải tiến và phương pháp đúc tiết kiệm ,phương pháp này
cho phép đúc sản phẩm với sản lượng lớn hình dang phức tạp , độ chính xác tiêu
chuẩn cao. Đặc tính của các chi tiết đúc là rất đa dạng phụ thuộc vào năng suất phun
của khuôn máy được xem như độ chính xác và đặc tính của khuôn.Ngoai ra nó còn
chịu ảnh hướng lớn bởi vật liệu đúc.Sự kết hợp các thông số khác nhau tham gia vào
sản phẩm đúc ;Chất lượng vật đúc cao sẽ đạt được nhờ vào các điều kiện thuận lợi
của tất cả các yếu tố .
The following are the specific factors:
MATERIAL
Type, Price, physical properties
DESIGN
Dimensions, Dimension
tolerances, handling of the
undercut parts
MOLD
Type of the mold, design of
each part, design of ejector, etc
ENVIRONMENT
Production capacity and
facilities in the manufacturing
plant
MOLDING MACHINE
Capabilities of the molding

Page 1

machine (clamping force,
injection pressure , plasticizing
ability of the molding material,
etc.
CONDITION
Molding condition or molding
cycle
Dưới đây là sự phân loại các yếu tố :
VẬT LIỆU
Loại ,giá trị,tính chất vật lý .
THIẾT KẾ
Kích thước,dung sai kích thước,xử lý các bộ phận có rãnh cắt
ngang.
KHUÔN
Loại khuôn,thiết kế từng bộ phận, ống phun,kết thúc .
MÔI TRƯỜNG
Khả năng và các phương tiện trong kế hoạch sản xuất .
KHUÔN MÁY
Khả năng của khuôn máy (lực kẹp, áp lực phun,khả năng hoá dẻo
của vật liệu đúc,kết thúc .
ĐIỀU KIỆN
Điều kiện đúc hoặc chu trình đúc .

Molding Process

Qúa Trình Đúc.
The quality of the molded products (appearance, dimension and function) is
related to various factors dur...
Quality of Molded Parts
CHƯƠNG II CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC CHI TIẾT ĐÚC
This chapter explains the molding process, which is closely related to the quality of the
molded products. It also describes the key aspects of quality improvement.
Chương này diễn giải quá trình đúc ,quá trình này có quan hệ với chất lượng của sản
phẩm đúc.Ngoài ra nó còn cho biết hướng cải tiến chất lượng.
Quality of Molded Parts
Chất Lượng Của Chi Tiết Đúc
Injection molding is a straight forward and economical molding method that
allows for mass-production of complex-shape moldings to high precision
standards. The quality of the molded parts is largely determined by the
performance of the injection-molding machine as well as by the precision and the
function of the mold. It is also influenced greatly by the molding material.
Various combined factors involve molding production; a high-quality molding
will be achieved upon good condition of all elements.
Khuôn phun là một hướng cải tiến và phương pháp đúc tiết kiệm ,phương pháp này
cho phép đúc sản phẩm với sản lượng lớn hình dang phức tạp , độ chính xác tiêu
chuẩn cao. Đặc tính của các chi tiết đúc là rất đa dạng phụ thuộc vào năng suất phun
của khuôn máy được xem như độ chính xác và đặc tính của khuôn.Ngoai ra nó còn
chịu ảnh hướng lớn bởi vật liệu đúc.Sự kết hợp các thông số khác nhau tham gia vào
sản phẩm đúc ;Chất lượng vật đúc cao sẽ đạt được nhờ vào các điều kiện thuận lợi
của tất cả các yếu tố .
The following are the specific factors:
MATERIAL
Type, Price, physical properties
DESIGN
Dimensions, Dimension
tolerances, handling of the
undercut parts
MOLD
Type of the mold, design of
each part, design of ejector, etc
ENVIRONMENT
Production capacity and
facilities in the manufacturing
plant
MOLDING MACHINE
Capabilities of the molding
Page 1
CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC CHI TIẾT ĐÚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC CHI TIẾT ĐÚC - Người đăng: Le Quang Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC CHI TIẾT ĐÚC 9 10 962