Ktl-icon-tai-lieu

Chất tẩy rửa

Được đăng lên bởi Vũ Hà My
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHƯƠNG 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT VÀ CƠ CHẾ
TẨY RỬA
A- CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT
I- CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT
chất trong phân tử gồm hai phần: Một phần kỵ nước “Hydrophop”
(không tan trong nước) và một phần ưa nước “Hydrophyl” (tan trong nước).
Các phân tử chất này tác dụng lớn đến các giao diện không khí/nước
hoặc dầu/nước, hay khi hòa tan vào nước có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt
trên mặt thoáng với không khí hoặc trên bề mặt phân cách với các chất khác.
Tính hoạt động bề mặt phản ánh cấu tạo hóa học của các chất hoạt động
bề mặt.
Ví dụ: cấu tạo phân tử xà phòng
Mạch các bon Nhóm phân cực
Hai phaàn trong phaân töû moät chaát hoaït ñoäng beà maët coù tính chaát hoaøn
toaøn khaùc nhau. Moät nhoùm phaân cöïc maïnh (Hydrophil) laø cacboxyl-COO
-
,
cuõng coù theå laø Hydroxyl-OH, nhoùm amin NH
2
+
, nhoùm sunfat OSO
-
3
hoaëc
nhoùm sunfonat
3
so
. Coøn nhoùm thöù hai trong phaân töû laø maïch hydro cac
bua
n
CHCH )(
23
- thuoäc maïch Parafin, olefin, cuõng nhö voøng benzen gaén
vôùi goác Hydrocacbua.
Nhoùm cabuahydro ; coù maïch thích hôïp nhaát laø nhoùm c 15 nguyeân töû
cacbon (axít palmitic) hoaëc 17 nguyeân töû caùc bon nhöng chöùa moät lieân keát
ñoâi (axít oloic) c theå l axít, röôïu, alkylsunfat, alkyl sunfonat, alkyl laryl
sunfonat.vv…
Chaát taåy röûa laø chaát hoaït ñoäng beà maët maø phaân töû cuûa noù goàm maïch hydro
caùcbua ñuû daøi vaø nhoùm Hydrophyl phaân cöïc ñ maïnh. Chuùng coù hoaït tính
beà maët cao vaø trong nhöõng ñieàu kieän xaùc ñònh taïo thaønh mixen.
Khi theâm vaøo dung dòch chaát hoaït ñoäng b maët moät chaát ñieän ly naøo
ñoù. duï: Natri sunfat thì hieän töôïng taïo mixen xaûy ra ôû noàng ñoä thaáp hôn
vaø nhö vaäy coù theå giaûm ñöôïc chaát hoaït ñoäng beà maët khi giaët taåy.
Do caáu taïo maø chaát taåy röûa coù 2 tính chaát baûn. Tính thaám öôùt vaø
tính taïo boït. Tính thaám öôùt taïo ñieàu kieän ñeå vaät caàn giaët röûa, caùc veát baån
tieáp xuùc ñöôïc vôùi nöôùc moät caùch deã daøng. Tính taïo boït gaây ra do söï phaân taùn
khí trong moâi tröôøng phaân taùn loûng. Hieän töôïng naøy laøm beà maët dung dòch
chaát taåy röûa taêng leân.
Chất tẩy rửa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất tẩy rửa - Người đăng: Vũ Hà My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Chất tẩy rửa 9 10 918