Ktl-icon-tai-lieu

Chế biến khí

Được đăng lên bởi ruaconmayman
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II.6.2. X¸c ®Þnh K b»ng ph¬ng ph¸p Neyrey
Neyrey ®· ®a ra mét phư¬ng ph¸p ®¬n gin vµ ®ñ chÝnh c ®Ó x¸c ®Þnh h»ng sè c©n
b»ng pha cña c¸c hydrocacbon parafin vµ olefin trong khong réng nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt.
C¬ së cña phư¬ng ph¸p sù phô thuéc tuyÕn nh cña logarit h»ng sè c©n b»ng pha
(lgK) vµo nhiÖt ®é s«i cña cÊu tö. H»ng sè c©n b»ng pha K ®ưîc x¸c ®Þnh nhê ba gin ®å.
Trªn gin ®å thø nhÊt (h×nh II.4), lµ c¸c ®ưêng ®¼ng ¸p, tư¬ng øng víi c¸c gi¸ trÞ ¸p
suÊt quy tô kh¸c nhau. Tõ gin ®å ®ã x¸c ®Þnh ®ưîc gi¸ trÞ ng sè K
0
tư¬ng øng víi gi¸ trÞ
P vµ P
qt
.
¸p suÊt, psi
K0
Chế biến khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế biến khí - Người đăng: ruaconmayman
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chế biến khí 9 10 887