Ktl-icon-tai-lieu

CHẾ TẠO VÀ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP

Được đăng lên bởi nguyentoanxd
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3420 lần   |   Lượt tải: 6 lần
GS.TS. Nguyễn viết Trung
Chương 4 : Chế tạo và lắp dựng kết cấu thép

Sổ tay Tư vấn giám sát

CHƯƠNG 4.
CHẾ TẠO VÀ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP
4.1. CHẾ TẠO VÀ CHẾ SỬA CẤU KIỆN THÉP
4.1.1. VẬT LIỆU
Vật liệu trong cầu thép có thể là thép cán không chịu hàn ghép hoặc thép cán chịu hàn ghép.
Thép cán không chịu hàn ghép gồm :
Thép các bon lò Mác - tanh.
Thép kết cấu hợp kim thấp lò Mác - tanh.
Thép cán chịu hàn ghép gồm :
Thép các bon lò Mác - tanh.
Thép hợp kim thấp.
Cường độ tính toán khi chịu lực dọc trục (Ro) và khi chịu uốn (Ru) lấy theo bảng 3-1 qui
trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 1979. Với các loại thép khác không có trong bảng
3-1 thì căn cứ vào ca-ta-lô, hoặc tiến hành thí nghiệm để xác định loại thép tương đương có trong
bảng 3-1 để tra bảng.
- Thép dùng để chế tạo kết cấu thép phải có :
Ca-ta-lô hoặc các chứng chỉ về phẩm chất của thép, nhà máy sản xuất.....
Phù hợp với chủng loại thép trong qui định trong thiết kế.
Không có khuyết tật ảnh hưởng đến việc gia công hoặc chất lượng của kết cấu thép.
- Trong bảng 3-1 chỉ cho cường độ tính toán khi chịu lực dọc trục và khi chịu uốn, đối với các loại
cường độ tính toán khác của thép trong các cấu kiện của kết cấu và liên kết lấy bằng cường độ Ro
nhân với các hệ số tính chuyển theo dạng ứng suất. Các hệ số tính chuyển cho trong các bảng 3-2
và 3-3 của Qui trình 1979.
4.1.2

LIÊN KẾT

Trong chế tạo kết cấu thép có thể sử dụng các liên kết bu lông, đinh tán, hàn hoặc bu lông
cường độ cao.
4.1.2.1 Liên kết bu lông :
- Không dùng bu lông thường để liên kết cố định trong các kết cấu ghép.
- Các bu lông tinh chế dùng để liên kết cố định trong các kết cấu ghép chỉ có thể có đường kính
nhỏ thua đường kính lỗ không quá 0,3mm. Số lượng rông đen trong các bulông này theo qui định:
Nhiều nhất là 2 và ít nhất là 1 nếu đặt dưới đai ốc (ê - cu);
Nhiều nhất là 1 nếu đặt dưới đầu bulông.
Khi dùng bulông tinh chế muốn khỏi lỏng cần đặt các rông đen đàn tính hoặc ốc đệm.
- Sai số cho phép về đường kính lỗ so với đường kính thiết kế lấy theo bảng 41 của Qui trình thi
công và nghiệm thu cầu cống.

In ngay 8/5/08

2
- Bu lông thường (bulông thô) chỉ dùng để lắp ráp tạm thời, các bulông này có đường kính bé hơn
đường kính lỗ đinh 1mm và chiều dài tương ứng với bề dày của tập thép ghép. Không cho phép
dùng rông đen với số lượng vượt quá 4 và với bề dày tổng cộng vượt quá 40mm.
Sức chịu lực tính toán của liên kết bulông lấy theo bảng 8 của qui trình thi công và nghiệm
thu cầu cống.
4.1.2.2 Liên kết đinh tán
Ở nước ta h...
GS.TS. Nguyn viết Trung S tay Tư vn giám sát
Chương 4 : Chế to và lp dng kết cu thép
In ngay 8/5/08
CHƯƠNG 4.
CH TO VÀ LP DNG KT CU THÉP
4.1. CH TO VÀ CH SA CU KIN THÉP
4.1.1. VT LIU
Vt liu trong cu thép có th là thép cán không chu hàn ghép hoc thép cán chu hàn ghép.
Thép cán không chu hàn ghép gm :
Thép các bon lò Mác - tanh.
Thép kết cu hp kim thp lò Mác - tanh.
Thép cán chu hàn ghép gm :
Thép các bon lò Mác - tanh.
Thép hp kim thp.
Cường độ tính toán khi chu lc dc trc (Ro) khi chu un (Ru) ly theo bng 3-1 qui
trình thiết kế cu cng theo trng thái gii hn 1979. Vi các loi thép khác không trong bng
3-1 thì căn c vào ca-ta-lô, hoc tiến hành thí nghim để xác định loi thép tương đương trong
bng 3-1 để tra bng.
- Thép dùng để chế to kết cu thép phi có :
Ca-ta-lô hoc các chng ch v phm cht ca thép, nhà máy sn xut.....
Phù hp vi chng loi thép trong qui định trong thiết kế.
Không có khuyết tt nh hưởng đến vic gia công hoc cht lượng ca kết cu thép.
- Trong bng 3-1 ch cho cường độ tính toán khi chu lc dc trc và khi chu un, đối vi các loi
cường độ tính toán khác ca thép trong các cu kin ca kết cu liên kết ly bng cường độ Ro
nhân vi các h s tính chuyn theo dng ng sut. Các h s tính chuyn cho trong các bng 3-2
và 3-3 ca Qui trình 1979.
4.1.2 LIÊN KT
Trong chế to kết cu thép th s dng các liên kết bu lông, đinh tán, hàn hoc bu lông
cường độ cao.
4.1.2.1 Liên kết bu lông :
- Không dùng bu lông thường để liên kết c định trong các kết cu ghép.
- Các bu lông tinh chế dùng để liên kết c định trong các kết cu ghép ch th đường kính
nh thua đường kính l không quá 0,3mm. S lượng rông đen trong các bulông này theo qui định:
Nhiu nht là 2 và ít nht là 1 nếu đặt dưới đai c (ê - cu);
Nhiu nht là 1 nếu đặt dưới đầu bulông.
Khi dùng bulông tinh chế mun khi lng cn đặt các rông đen đàn tính hoc c đệm.
- Sai s cho phép v đường kính l so vi đường kính thiết kế ly theo bng 41 ca Qui trình thi
công và nghim thu cu cng.
CHẾ TẠO VÀ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHẾ TẠO VÀ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP - Người đăng: nguyentoanxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CHẾ TẠO VÀ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP 9 10 304