Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ dẫn kỹ thuật dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn Túy Loan

Được đăng lên bởi Nguyen Hoang
Số trang: 381 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A

A

A

?

BQ GIAO THONG V~ TAl
BAN QUAN LV DV AN DUONG HO CHI MINH

xAy

G C G TRINHUOG

itO CHI MINH

DOI)N: LA SON .. TOY lOAN (MMD MllaO)
THEOHINH 19 H(fP DONG Y D G eMU N GlAD (Bl]
co

'I!l

(I

r.>

n'Q..

sa

BIlJOC: THIET

?

~

CIIIBAN
(PHAN BUON
(Hoan thi~n thee Quyet dinh duy~t

so 4070/Qf)·BGTVT ngay 27/10/2014

cua B{>GTVT)

CONG TYTNHH MnJTUVAN vA KHAO sATn'HET KExAv DVNG
D!a chi: S625, ngo 66, dLfangKim Giang, phLfongD~i Kim, quan Hoang Mai, H~ NQi
ISO9001 ; 2008

Tel: 04.38584391; Fax: 04.38551390; Email: Mruongson@gmail.com

HA N()'[, THANG 11 NAM 2014

CONG TV TNHH f)AU TV BT CAM LQ - TUY LOAN

xAy DI!NG eONG IRiNH~BI1(fNG HO CHI MINH
DOI}N: LA SaN ..TUY LOAN (MMD .. KM80)

THEO HiNH THUC HoP BONG

xAv DUNG .. CHUYEN

BUOC: THIET

?;:

KE KY THU~T

_

"'-

CHI DAN MY TMOAT
..
(PHAN elJONG vA CAU)

HA N(H, THANG 11 NAM 2014

GlAD (BT)

A........

J:!

...

TONG CONG TY XAY DlJNG TRUONG SON
CONG TV TNHH MTV TU VAN

vA KHAo SAT THIET KE xA Y 0llNG

80 CHI MINH

"xlY'DlING
. CONG TRINH"DIfONG
DO{lN: LA SON
"

,

m

'UY LOAN (MMD .. KM80)

A,'"

JIt.?

A

fliED HINH lHUC IU1P DONG XAY DI!NG .. CHUYEN GlAD (BT)

suoc. THIET

~A.':Bd:-=I:£I:W:l;~===:==il
....,

A

•

A'

··A'.

A'

TONGCONGTY TUVAN THIETKE GTVT~CTCP

THIET

KE i)x THAM TRA (ft;.

Theo van ban th~m tra sO:JJ25.I ..ffd.~,j)
ngay .0... thang ..3.. nam .2C.J.if

,,:l.

, Can bQ ct!u tri_th~m tra:."t.I.~~.)(fab
.Qhli ky

:?f.-5-

CHIDAN -lftUM.. _,---,--.

(PHAN fl110NG vA CAU)

Thuc hien
CNT6ng the.

KCS Cong ty

HA.N(H, THANG 11 NAM 2014

..t. •

J.,.~

plIAN

MUCLUC
•
•
UN

MVC
~

~

CHi DAN KY THU~T

~

A

PBAN A· em: DAN CHUNG
MoeAu
001
cHi nAN CHUNG
CONG TAc QuAN LY vA KlEM SoAT cHAT LUONG
002
PHONG TID NGHD;M vA TH(} NGHD;M
003
004
HUY DONG vA GIAI THE
005
KIEM SOAT vA BAo V£ MOl TRt10NG

B

cmDANKYmuAT
•

B.I

CONG

J:'

100
101
102
103
104
105

106
107
108
109
110
111
Il2
113
B.I1

403

".'

"

"

BAT (MENDUONG)

cAc

LcJp MONG

cAP PH61 DA DAM

cAc

LcJp ~T

LOP NJRfA THAM BAM
LOPNHVADINHBAM
BE TONG NJRfA
LANGNHlfA

THI CONG

400
401
402

.:_:.

pHAT QUANG vA THU DON M!T BANG
pHA HOY cAc CHt10NG NG~ V!T
DAo MONG CONG TRiNH vA LAP L~
aAo B6 V!T LIEU KHONG THiCH HOP
DAo NEN Dt10NG
aM> NEN DUONG
sANLAPV!TL~UD~G~T
CONG TAc flAM BAT
VAI alA KY THU!T
LOP DSM cAT rnoATNU'OC
GffiNGcAT
BAcTHAM
GIATAI
QUAN'TRAC

THI·GONG

300
301
302
303
B.IV

TAc

THI CONG

200

B.m

•

cAu, CONG

HQP LON

vA TIJONG cHAN

BE TONG vA cAc KET cAu BE TONG
BE TONG ntr UNG urc
C6TTI-IEPTHUONo
11.JONG...
ISO9001 ; 2008
CONGTYTNHH MnJTUVAN
vA
KHAO sATn'HET
KExAv
DVNG
D!a
chi:
S625, ngo
66,
dLfang Kim Giang, phLfon gD~i Kim, quan
Hoang
Mai,
H~
NQi
Tel: 04.38584391; Fax: 04.38551390; Email: Mruongson@gmail.com
HA N()'[, THANG 11 NAM 2014
? ~
CIIIBAN
(PHAN BU ON
(H oan
thi~n thee
Quye t
dinh
duy~ t
so
4070 /Q f)·BGTVT ngay
27/10/2014
cua
B{> GTVT )
BIlJOC: THIET
xAy
G C G TRINH UOG
itO
CHI
MINH
DOI)N: LA SON ..
TOY
lOAN (MMD
co
MllaO)
'I!l
(I
n'Q..
r.>
THEO HINH 19 H(fP DONG Y
D
G
sa
eMU N
GlAD
(Bl]
A A A
?
BQ GIAO THONG V~ TAl
BAN QUAN LV
DV
AN DUONG HO CHI MINH
Chỉ dẫn kỹ thuật dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn Túy Loan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉ dẫn kỹ thuật dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn Túy Loan - Người đăng: Nguyen Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
381 Vietnamese
Chỉ dẫn kỹ thuật dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn Túy Loan 9 10 380