Ktl-icon-tai-lieu

Chọn tạo các dòng ngô được chuyển gen kháng sâu (CryIAc) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 3 (2013) 17-29

Chọn tạo các dòng ngô được chuyển gen kháng sâu (CryIAc)
thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
Trương Thu Hằng*
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên
Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên
Nhận ngày 09 tháng 10 năm 2012
Chỉnh sửa ngày 24 tháng 10 năm 2013; chấp nhận đăng ngày 10 tháng 10 năm 2013

Tóm tắt. Ngô (Zea Mays L.,) là một trong 3 cây ngũ cốc quan trọng (lúa mì, lúa nước, ngô) của
thế giới. Phương pháp biến nạp gen thông qua vi khuẩn đất Agrobacterium tumefaciens với ưu
điểm là ít tốn kém, dễ áp dụng trên các đối tượng cây trồng nên phương pháp này rất phù hợp với
điều kiện của các nước đang phát triển như Việt Nam.
1. Đã chuyển thành công gen kháng sâu CryIAc thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
vào dòng ngô HR9 nhập nội.
2. Đã bước đầu đánh giá sự biểu hiện của gen biến nạp bằng phương pháp PCR và phương pháp
đánh giá cây chuyển gen được trồng trong nhà lưới cách li côn trùng.
Các kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn trong phát triển các giống cây
ngô chuyển gen ở Việt Nam trong tương lai.

1. Mở đầu∗

Đánh giá sự phát triển ngô thế giới có 4
nguyên nhân thúc đẩy tăng năng suất và sản
lượng đã được chỉ ra là: i) thay đổi cơ bản về
giống (thụ phấn tự do, lai kép, lai đơn); ii) tăng
khả năng chống chịu; iii) áp dụng các tiến bộ kỹ
thuật và iv) tăng năng suất dòng bố mẹ [1]

Ngô (Zea Mays L.,) là một trong 3 cây ngũ
cốc quan trọng (lúa mì, lúa nước, ngô) của thế
giới. Tính đến năm 2008 diện tích trồng ngô thế
giới vào khoảng 157, 51 triệu ha, năng suất 4,96
tấn/ha, sản lượng khoảng 782,96 triệu tấn [1].

Một trong 4 nguyên nhân thúc đẩy sự phát
triển ngô thế giới đó là tăng cường khả năng
chống chịu của giống. Khả năng chống chịu của
giống bao gồm chống lại các tác nhân sinh học
(Biotic stresses) và phi sinh học (Abiotic
stresses). Các tác nhân phi sinh học bao gồm
hạn, lạnh, nóng, muối cao, axit….Theo thống
kê của Dean & Adang [3], Oerke & CS [4]
những tổn thất mùa màng nghiêm trọng trên

Ở nước ta, ngô là cây lương thực quan trọng
thứ 2 sau cây lúa và là cây màu quan trọng nhất.
Năm 2008, diện tích trồng ngô đạt 1,1 triệu ha,
năng suất khoảng 4 tấn/ ha, sản lượng là 4,53
triệu tấn [2].

_______
∗

ĐT: 84-1276390580.
E-mail: hanganh10@gmail.com

17

18

T.T. Hằng /Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 3 (2013) 17-29

toàn cầu là do sâu bệnh gây ra ước tính chiếm
từ 35 đến 42% tổng sả...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 3 (2013) 17-29
17
Chn to các dòng ngô được chuyn gen kháng sâu (CryIAc)
thông qua vi khun Agrobacterium tumefaciens
Trương Thu Hng*
Trường Cao đẳng Sư phm Thái Nguyên
Đường Quang Trung, Phường Thnh Đán, TP Thái Nguyên
Nhn ngày 09 tháng 10 năm 2012
Chỉnh sa ngày 24 tháng 10 năm 2013; chp nhn đăng ngày 10 tháng 10 năm 2013
m tt. Ngô (Zea Mays L.,) mt trong 3 cây ngũ cc quan trng (lúa , lúa nước, ngô) ca
thế gii. Phương pháp biến np gen thông qua vi khun đất Agrobacterium tumefaciens vi ưu
đim ít tn kém, d áp dng trên các đi tượng cây trng nên phương pháp này rt php vi
điu kin ca các nước đang phát trin như Vit Nam.
1. Đã chuyn thành công gen kháng u CryIAc thông qua vi khun Agrobacterium tumefaciens
vào dòng ngô HR9 nhp ni.
2. Đã bước đầu đánh gs biu hin ca gen biến np bng phương pháp PCR phương pháp
đánh giá cây chuyn gen được trng trong nhà lưới cách li côn trùng.
Các kết qu nghiên cu có gtr khoa hc ý nghĩa thc tin trong phát trin các ging y
ngô chuyn gen Vit Nam trong tương lai.
1. M đầu
Ngô (Zea Mays L.,) mt trong 3 cây ngũ
cc quan trng (lúa mì, lúa nước, ngô) ca thế
gii. Tính đến năm 2008 din tích trng ngô thế
gii vào khong 157, 51 triu ha, năng sut 4,96
tn/ha, sn lượng khong 782,96 triu tn [1].
nước ta, ngô là cây lương thc quan trng
th 2 sau cây lúa và là cây màu quan trng nht.
Năm 2008, din ch trng ngô đạt 1,1 triu ha,
năng sut khong 4 tn/ ha, sn lượng 4,53
triu tn [2].
_______
ĐT: 84-1276390580.
E-mail: hanganh10@gmail.com
Đánh giá s phát trin n thế gii 4
nguyên nhân thúc đẩy tăng năng sut và sn
lượng đã được ch ra là: i) thay đổi cơ bn v
ging (th phn t do, lai kép, lai đơn); ii) tăng
kh năng chng chu; iii) áp dng các tiến b k
thut và iv) tăng năng sut dòng b m [1]
Mt trong 4 nguyên nhân thúc đẩy s phát
trin n thế gii đó tăng cường kh năng
chng chu ca ging. Kh năng chng chu ca
ging bao gm chng li c tác nhân sinh hc
(Biotic stresses) phi sinh hc (Abiotic
stresses). Các tác nhân phi sinh hc bao gm
hn, lnh, nóng, mui cao, axit….Theo thng
ca Dean & Adang [3], Oerke & CS [4]
nhng tn tht mùang nghiêm trng trên
Chọn tạo các dòng ngô được chuyển gen kháng sâu (CryIAc) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn tạo các dòng ngô được chuyển gen kháng sâu (CryIAc) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chọn tạo các dòng ngô được chuyển gen kháng sâu (CryIAc) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens.pdf 9 10 187