Ktl-icon-tai-lieu

Chủ đề: NUÔI CẤY MÔ – TẾ BÀO THỰC VẬT BẰNG TẾ BÀO TRẦN VÀ KĨ THUẬT CHUYỂN GEN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chủ đề:
NUÔI CẤY MÔ – TẾ BÀO
THỰC VẬT BẰNG TẾ BÀO
TRẦN VÀ KĨ THUẬT
CHUYỂN GEN

KHÁI NIỆM

Nuôi cấy mô­ tế bào thực vật là kĩ thuật cho phép 
nuôi cấy dễ dàng những tế bào thực vật hay mô 
phân sinh sạch bệnh trong môi trường nhân tạo 
thích hợp để tạo ra những khối tế bào hay những 
cây hoàn chỉnh trong ống nghiệm.
 

 

CƠ SỞ SINH LÍ CỦA CÔNG NGHỆ
NUÔI CẤY MÔ- TẾ BÀO
TÍNH TOÀN NĂNG:
  Là khả năng của 1 tế bào 
hình thành 1 cây hòa 
chỉnh trong điều kiện nuôi 
cấy thích hợp, do trong tế 
bào có chứa bộ 
AND(NST) hoàn chỉnh, 
chứa toàn bộ thông tin di 
truyền cho 1 chu kì sống 
hoàn chỉnh.
        AND       mARN      
Protêin       tính trạng


 

 

 Tùy từng tế bào, từng
loại mô, từng thời kì sinh
trưởng, phát triển mà
các gen phù hợp hoạt
động; các gen không
cùng hoạt động như
nhau trong các giai đoạn
phát triển của cơ thể (do
cơ chế điều hòa hoạt
động của gen).

 SỰ




PHÂN CHIA, PHÂN HÓA, PHẢN PHÂN HÓA CỦA
TẾ BÀO:
Phân hóa: 1 tế bào 1khối tế bào(phân hóa) mô cơ quan
hệ cơ quan.
Phản phân hóa: khi các tế bào đã phân hóa thành các
mô chức năng riêng biệt nhưng vẫn có thể quay về
trạng thái chức năng phôi sinh ban đầu ki gặp điều
kiện thuận lợi.






 

Taêng khaû naêng phoøng tröø beänh caây

Taêng naêng suaát caây troàng
Taïo thöùc aên chöùa khaùng theå ñaëc hieäu cho
gia suùc

 

Tuy nhieân cuõng coù moät soá 
haïn cheá 
AÛ nh höôûng söùc khoeû coäng 
ñoàng
AÛ nh höôûng m oâi tröôøng sinh 
thaùi 
Aûnh höôûng kinh teá chính trò 
xaõ hoäi

...
Ch đ:
NUÔI C Y MÔ – T BÀO
TH C V T B NG T BÀO
TR N VÀ KĨ THU T
CHUY N GEN
Chủ đề: NUÔI CẤY MÔ – TẾ BÀO THỰC VẬT BẰNG TẾ BÀO TRẦN VÀ KĨ THUẬT CHUYỂN GEN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ đề: NUÔI CẤY MÔ – TẾ BÀO THỰC VẬT BẰNG TẾ BÀO TRẦN VÀ KĨ THUẬT CHUYỂN GEN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chủ đề: NUÔI CẤY MÔ – TẾ BÀO THỰC VẬT BẰNG TẾ BÀO TRẦN VÀ KĨ THUẬT CHUYỂN GEN 9 10 295