Ktl-icon-tai-lieu

Chu trình nhiệt động và máy lạnh

Được đăng lên bởi doituikhovai
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 2. chu

tr×nh nhiÖt ®éng vµ m¸y l¹nh

2.1. chu tr×nh ®éng c¬ nhiÖt
2.1.1. C«ng cña chu tr×nh, hiÖu suÊt nhiÖt, hÖ sè lµm l¹nh vµ b¬m nhiÖt
C«ng cña chu tr×nh nhiÖt ®−îc tÝnh b»ng tæng c«ng thay ®æi thÓ tich hoÆc
c«ng kü thuËt cña c¸c qu¸ tr×nh trong chu tr×nh.
l 0 = ∑ l i = ∑ l kt
(2-1)
C«ng cña chu tr×nh cßn ®−îc tÝnh theo nhiÖt:
Víi chu tr×nh ®éng c¬ nhiÖt (thuËn chiÒu, c«ng sinh ra) c«ng cña chu tr×nh lµ
hiÖu sè gi÷a nhiÖt cÊp q1 cho chu tr×nh vµ nhiÖt nh¶ q2 cho nguån lµm m¸t.
l 0 = q1 − q 2
(2-2)
Víi chu tr×nh m¸y l¹nh hoÆc b¬m nhiÖt ( chu tr×nh ng−îc chiÒu, tiªu hao
c«ng) c«ng cña chu tr×nh mang dÊu ©m l0 < 0 vµ còng lµ hiÖu sè gi÷a nhiÖt nh¶ tõ
chu tr×nh q1 vµ nhiÖt lÊy cña vËt cÇn lµm l¹nh q2.
l 0 = q1 − q 2
(2-3)
HiÖu suÊt nhiÖt ηt ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thiÖn cña chu tr×nh ®éng c¬
nhiÖt:
η=

l 0 q1 − q 2
=
q1
q1

(2-4)

HÖ sè lµm l¹nh ε ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thiÖn cña chu tr×nh m¸y l¹nh:
ε=

q2
q2
=
l0
q1 − q 2

(2-5)

HÖ sè b¬m nhiÖt ϕ ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thiÖn cña chu tr×nh b¬m nhiÖt
(b¬m nhiÖt lµ m¸y lµm viÖc theo nguyªn lý m¸y l¹nh, nh−ng ë ®ay sö dông nhiÖt
q1 ë nhiÖt ®é cao cho c¸c qu¸ tr×nh nh− sÊy, s−ëi . . . ):
ϕ=

q
l0

= ε +1

(2-6)

2.1.2. HiÖu suÊt nhiÖt cña chu tr×nh Carno
Chu tr×nh Carno gåm hai qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt vµ hai qu¸ tr×nh ®o¹n nhiÖt
xen kÏ nhau, ë nhiÖt ®é hai nguån nhiÖt kh«ng ®æi T1 = const (nguån nãng), T2 =
const (nguån l¹nh). Chu tr×nh Carno lµ mét trong nh÷ng chu tr×nh thuËn nghÞch.
HiÖu suÊt nhiÖt cña chu tr×nh Carno thuËn chiÒu b»ng:
η tc =

T1 − T2
T1

(2-7)

HÖ sè lµm l¹nh cña chu tr×nh Carno ng−îc chiÒu b»ng:

72

εc =

T2
T1 − T2

(2-8)

2.2 Chu tr×nh ®éng c¬ ®èt trong
2.2.1. Chu tr×nh cÊp nhiÖt ®¼ng tÝch
Nhiªn liÖu ë ®©y lµ x¨ng hoÆc khÝ ch¸y xÈy ra rÊt nhanh nªn coi lµ qu¸
tr×nh ch¸y ®¼ng tÝch v = const. HiÖu suÊt chu tr×nh b»ng:
η ct = 1 −

1

(2-9)

ε k −1

Trong ®ã:
ε- tû sè nÐn:
v1
v2
k – sè mò ®o¹n nhiÖt
ε=

2.2.2. Chu tr×nh ch¸y ®¼ng ¸p
Nhiªn liÖu lµ mazut, . . . qua str×nh ch¸y xÈy ra chËm nªn coi lµ ch¸y ®¼ng
¸p p = const. §©y lµ ®éng c¬ diezen tr−íc ®©y. HiÖu suÊt chu tr×nh cÊp nhiÖt
b»ng:
ρk − 1
η ct = 1 − k −1
(2-10)
ε k (ρ − 1)
ρ - tû sè d·n në sím:
ρ=

v3
v' 2

2.2.3. Chu tr×nh cÊp nhiÖt hçn hîp
Nhiªn liÑu lµ dÇu mazut, . ®−îc phun vµo xi lanh nhê b¬m cao ¸p vµ vßi
phun d−íi d¹ng nh÷ng h¹t rÊt nhá nh− s−¬ng mï, qu¸ tr×nh ch¸y xÈy ra nhanh
h¬n vµ coi lµ ch¸y hçn hîp (phÇn ®Çu ch¸y ®¼ng tÝch, phÇn sau ch¸y ®¼ng ¸p).
§©y lµ ®éng c¬ diezen hiÖn ®¹i. HiÖu suÊt chu tr×nh cÊp nhiÖt b»ng...
72
Ch¬ng 2. chu tr×nh nhiÖt ®éng vµ m¸y l¹nh
2.1. chu tr×nh ®éng c¬ nhiÖt
2.1.1. C«ng cña chu tr×nh, hiÖu suÊt nhiÖt, hÖ sè lµm l¹nh vµ b¬m nhiÖt
C«ng cña chu tr×nh nhiÖt ®îc tÝnh b»ng tæng c«ng thay ®æi thÓ tich hoÆc
c«ng kü thuËt cña c¸c qu¸ tr×nh trong chu tr×nh.
∑∑
==
kti0
lll (2-1)
C«ng cña chu tr×nh cßn ®îc tÝnh theo nhiÖt:
Víi chu tr×nh ®éng c¬ nhiÖt (thuËn chiÒu, c«ng sinh ra) c«ng cña chu tr×nh lµ
hiÖu sè gi÷a nhiÖt cÊp q
1
cho chu tr×nh vµ nhiÖt nh¶ q
2
cho nguån lµm m¸t.
210
qql = (2-2)
Víi chu tr×nh m¸y l¹nh hoÆc b¬m nhiÖt ( chu tr×nh ngîc chiÒu, tiªu hao
c«ng) c«ng cña chu tr×nh mang dÊu ©m l
0
< 0 vµ còng lµ hiÖu sè gi÷a nhiÖt nh¶ tõ
chu tr×nh q
1
vµ nhiÖt lÊy cña vËt cÇn lµm l¹nh q
2
.
210
qql = (2-3)
HiÖu suÊt nhiÖt η
t
®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thiÖn cña chu tr×nh ®éng c¬
nhiÖt:
1
21
1
0
q
qq
q
l
==η
(2-4)
HÖ sè lµm l¹nh ε ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thiÖn cña chu tr×nh m¸y l¹nh:
21
2
0
2
qq
q
l
q
==ε (2-5)
HÖ sè b¬m nhiÖt ϕ ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thiÖn cña chu tr×nh b¬m nhiÖt
(b¬m nhiÖt lµ m¸y lµm viÖc theo nguyªn lý m¸y l¹nh, nhng ë ®ay sö dông nhiÖt
q
1
ë nhiÖt ®é cao cho c¸c qu¸ tr×nh nh sÊy, sëi . . . ):
1
l
q
0
+ε==ϕ
(2-6)
2.1.2. HiÖu suÊt nhiÖt cña chu tr×nh Carno
Chu tr×nh Carno gåm hai qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt vµ hai qu¸ tr×nh ®o¹n nhiÖt
xen kÏ nhau, ë nhiÖt ®é hai nguån nhiÖt kh«ng ®æi T
1
= const (nguån nãng), T
2
=
const (nguån l¹nh). Chu tr×nh Carno lµ mét trong nh÷ng chu tr×nh thuËn nghÞch.
HiÖu suÊt nhiÖt cña chu tr×nh Carno thuËn chiÒu b»ng:
1
21
tc
T
TT
=η
(2-7)
HÖ sè lµm l¹nh cña chu tr×nh Carno ngîc chiÒu b»ng:
Chu trình nhiệt động và máy lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chu trình nhiệt động và máy lạnh - Người đăng: doituikhovai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chu trình nhiệt động và máy lạnh 9 10 72