Ktl-icon-tai-lieu

Chung tay xử lý nước thải chế biến thủy sản

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I PHAP LUAT KINH DOANH

Chung tay XLF ly nuw: thai
che bien thuy san
6 NHIEM MOI TRL/ONG DO NGANH CHE BIEN THUY SAN GAY RA LA VAN DE NAN GIAI CA VE TAI
CHINH LAN CONG NGHE. TUY NHIEN, VOI SLT PHOI HOP H 6 TRO TU'CO QUAN QUAN LY NHA NU'DC,
NHA KHOA HOC, NHAT LA QUYET TAM TLf PHIA DN, B A I TOAN NU'DC THAI TLT CHE BIEN SE CO
THEOL/OC GIAI.

H? thong x(> ly nu'dfc thai Song bo, dat chuan a Cong ty TNHH H§i san Viet Hai
tai Hau Giang

Am anh 6 nhiem
moi trLrang
Khi cdn nhd, bao ngudi trong
chung ta da thi minh theo ddng
nudc thien nhien trong xanh,
nggt lanh, khong can cau nhay
hay be boi diet khuan, van ed
the thoii mii tung ngudi tir tren
eay hay bd sdng xud'ng nudc.
Dd la han la nhirng trai nghiem
khdng the quen ve mpt thdi tho
au hon nhien, vd tu, nha't la vdi
nhiing ai sinh ra va Idn len vdi
Mien Tay sdng nudc.

Nhiing ddng sdng mang
nang phii sa, bd'i d i p cho mgt
vimg ddng bang rgng Idn
trii phu va mang ve khdng
it nhiing san vat ty nhien vd
ciing dgc sic. Du la eon nuac
Idn hay rdng cung luon nhieu
ci tdm. Oc lit, d'c buou,... trdi
day theo eon nudc, ca linh, ci
danh, tdm cang..,ngoi ngdp me
sdng la nhiing hinh anh khdng
khd bat gap.
Thien nhien da uu ai viing da't
nay, the nhung con ngydi dudng

nhu da qui vd tinh tan phi, huy
hoai dlun chinh nod minh smh
ra va Idn len. Hinh anh nhiing
doan tre tho tam sdng ngay cang
hie'm tha'y, nguon lgi thiiy san
ngay eang it dan vi mdi trudng
d nhiem.
Nghe nudi thuy san phat
trien manh. Nhieu loai nudi co
san lupng rat Idn nhu ca tra da
thiic day nganh cdng nghiep che
bie'n phat trien nhanh chdng chi
trong thdi gian ngan.
La mdt trong nhiing nganh
kinh te' miii nhgn, giai quyet
dupc mpt lugng Idn lao dgng dia
phuong va mang Igi nhieu ngoai
te cho da't nudc, nhung nganh che
bie'n thuy sin ciing gay ra nhieu
van de ve mdi trudng bdi tinh cha't
va thanh phan chat thii oia no.
Phan Idn cac DN thuy san da
ed he thd'ng xir ly nudc thai, thuc
hien dang ky danh gia tac ddng
mdi trudng theo hudng dan
chuyen mdn. Tuy nhien, do to'c
do phat trieh qua nhanh, nhieu
DN tang sin lugng che bie'n
phuc vu XK, nen hg thd'ng xii ly
nude thii qui tai, khie'n khdng it
nudc thai chua qua xir ly xa thai
ra mdi trudng, gay d nhiem cue
bpmpt sd'noi.

PHAP LUAT KINH DOANH I

Theo cac nha khoa hpc, nudc
thai trong che' bie'n thuy sin cd
ham lupng COD, BOD, chat ran
Io limg, nito, photpho va dau
mo dpng thyc vat cao hon tir 4
lan deri 50 lan so vdi tieu chuan
Vi?t Nam.
Xay dyng he tho'ng xii ly
nudc thai hoan chinh cho bat cii
CO sd san xua...
I
PHAP LUAT KINH DOANH
Chung
tay
XLF
ly
nuw:
thai
che
bien thuy
san
6 NHIEM
MOI
TRL/ONG
DO
NGANH
CHE
BIEN THUY
SAN GAY RA LA VAN DE NAN
GIAI
CA VE
TAI
CHINH
LAN
CONG NGHE.
TUY
NHIEN,
VOI
SLT
PHOI
HOP
H6
TRO
TU'CO
QUAN QUAN
LY NHA
NU'DC,
NHA KHOA
HOC,
NHAT
LA
QUYET
TAM
TLf
PHIA
DN,
BAI
TOAN
NU'DC
THAI
TLT
CHE
BIEN
SE CO
THEOL/OC
GIAI.
H?
thong
x(>
ly
nu'dfc
thai
Song bo,
dat
chuan
tai
Hau
Giang
Am anh
6
nhiem
moi
trLrang
Khi cdn nhd, bao ngudi trong
chung ta da thi minh theo ddng
nudc thien nhien trong xanh,
nggt lanh, khong can cau nhay
hay be boi diet khuan, van ed
the thoii mii tung ngudi tir tren
eay hay bd sdng xud'ng nudc.
Dd
la
han la nhirng trai nghiem
khdng the quen ve mpt thdi tho
au hon nhien, vd tu, nha't
la
vdi
nhiing ai sinh ra va
Idn
len vdi
Mien Tay sdng nudc.
a Cong
ty
TNHH
i
san Viet
Hai
Nhiing ddng sdng mang
nang
phii
sa,
bd'i
dip cho mgt
vimg ddng bang rgng
Idn
trii
phu va mang ve khdng
it nhiing san vat ty nhien vd
ciing dgc sic. Du
la
eon nuac
Idn
hay rdng cung luon nhieu
ci tdm. Oc lit, d'c buou,... trdi
day theo eon nudc, ca linh, ci
danh, tdm
cang..,ngoi
ngdp me
sdng la nhiing hinh anh khdng
khd bat
gap.
Thien nhien da uu ai viing da't
nay,
the
nhung con ngydi dudng
nhu da qui vd tinh tan phi, huy
hoai
dlun
chinh nod
minh
smh
ra va
Idn
len. Hinh anh nhiing
doan tre tho tam sdng ngay cang
hie'm tha'y, nguon lgi thiiy san
ngay eang it dan vi mdi trudng
d nhiem.
Nghe nudi thuy san phat
trien manh. Nhieu
loai
nudi co
san lupng rat Idn nhu ca tra da
thiic day nganh cdng nghiep che
bie'n phat trien nhanh chdng chi
trong thdi gian ngan.
La mdt trong nhiing nganh
kinh te' miii nhgn, giai quyet
dupc mpt lugng
Idn
lao dgng dia
phuong va mang Igi nhieu ngoai
te cho da't nudc, nhung nganh
che
bie'n thuy sin ciing gay ra nhieu
van de ve mdi trudng bdi tinh
cha't
va thanh phan chat thii oia no.
Phan
Idn
cac DN thuy san da
ed he thd'ng xir ly nudc thai, thuc
hien dang ky danh gia tac ddng
mdi trudng theo hudng dan
chuyen mdn. Tuy nhien, do to'c
do phat trieh qua nhanh, nhieu
DN tang sin lugng che bie'n
phuc vu XK, nen hg thd'ng
xii
ly
nude thii qui tai, khie'n khdng it
nudc thai chua qua xir ly xa thai
ra mdi trudng, gay d nhiem cue
bpmpt
sd'noi.
Chung tay xử lý nước thải chế biến thủy sản - Trang 2
Chung tay xử lý nước thải chế biến thủy sản - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chung tay xử lý nước thải chế biến thủy sản 9 10 451