Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1: Cơ sở viễn thông Tín hiệu và nhiễu

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Tín hiệu và nhiễu

Chương 1
TÍN HIỆU VÀ NHIỄU
1.1 Tín hieäu vaø thoâng tin:
Từ tín hiệu có nguồn gốc từ tiếng Latin: signum dùng để chỉ một vật thể, một dấu hiệu,
một phần tử của ngôn ngữ hay một biểu tượng đã được thừa nhận để thể hiện một tin tức.
Khái niệm tín hiệu: là sự biểu hiện vật lý của tin tức mà nó mang từ nguồn tin đến nơi
nhận tin.
Phương cách biểu diễn tín hiệu: tín hiệu điện: dòng điện hay điện áp.
Cách biểu diễn hay truyền đạt tín hiệu: mô hình toán học.
Khái niệm thông tin: là nội dung mà tín hiệu thể hiện. Như vậy, thông tin này ngẫu nhiên
(không được biết trước và nó mang tin tức).
Tóm lại: tín hiệu mang tin tức là tín hiệu ngẫu nhiên, mô hình toán học. Tín hiệu là các
quá trình ngẫu nhiên thực hay phức. Trong một tín hiệu chứa nhiều thông tin, nhưng trong
một thông tin không thể chứa được nhiều tín hiệu.
Khái niệm nhiễu: nhiễu là một dạng tín hiệu mà nơi nhận tin không cần quan tâm.
Ví dụ: thông tin từ máy điện thọai, tín hiệu audio thu được từ micro.
Quy ước: tín hiệu ký hiệu là S (Signal)
Nhiễu ký hiệu là N (Noise)
1.2 Phân loại tín hiệu:
1.2.1 Tín hiệu vật lý và mô hình lý thuyết:
-Tín hiệu vật lý: là một tín hiệu vật lý thực hiện được phải thỏa mãn các yêu cầu:
+Năng lượng hữu hạn
+Biên độ hữu hạn
+Phổ hữu hạn.
1.2.2 Tín hiệu xác định và tín hiệu ngẫu nhiên: mô hình toán học
Tín hiệu xác định (mô hình toán học biết trước): là tín hiệu mà quá trình biến thiên của
nó đựơc biểu diễn bằng một hàm thời gian hoàn toàn xác định, hay có mô hình toán học
được biết trước.Ví dụ: tín hiệu hình sin, xung vuông.

Chương 1: Tín hiệu và nhiễu

x(t)

x(t)

t

t

Tín hiệu ngẫu nhiên: là tín hiệu mà quá trình biến thiên của nó không được xác định, hay
mô hình toán học không được biết trước.
x(t)

Ví dụ: tín hiệu ngẫu nhiên
Lưu ý: tín hiệu hình sin với pha ban đầu không biết trước là tín hiệu ngẫu nhiên.
1.2.3 Tín hiệu năng lượng- tín hiệu công suất: năng lượng của tín hiệu
Chia tín hiệu làm 2 loại: năng lượng hữu hạn và công suất trung bình hữu hạn.
t

 Tín hiệu năng lượng hữu hạn: là tín hiệu mà có quá trình biến thiên theo thời gian giới
hạn:
x(t)

t

to

Định nghĩa bằng công thức: Lim x(t )  0
t 

 x(t) là tín hiệu năng lượng

 Tín hiệu công suất: là tín hiệu mà có quá trình biến thiên theo thời gian không giới hạn.
x(t)

t

Định nghĩa bằng công thức: Lim x(t )  không xác định
t 

Chương 1: Tín hiệu và nhiễu

Ví dụ: cho các tín hiệu sau:
1
x1 (t )  e t , x 2 (t )  , x3 (t )  e t ,và x4 (t )  sin(2ft )
t

Hãy cho biết tí...
Chương 1: Tín hiệu và nhiễu
Chương 1
TÍN HIỆU VÀ NHIỄU
1.1 Tín hieäu vaø thoâng tin:
Từ tín hiệu nguồn gốc từ tiếng Latin: signum dùng để chỉ một vật thể, một dấu hiệu,
một phần tử của ngôn ngữ hay một biểu tượng đã được thừa nhận để thể hiện một tin tức.
Khái niệm tín hiệu: sự biểu hiện vật của tin tức mang từ nguồn tin đến nơi
nhận tin.
Phương cách biểu diễn tín hiệu: tín hiệu điện: dòng điện hay điện áp.
Cách biểu diễn hay truyền đạt tín hiệu: mô hình toán học.
Khái niệm thông tin: là nội dung mà tín hiệu thể hiện. Như vậy, thông tin y ngẫu nhiên
(không được biết trước và nó mang tin tức).
Tóm lại: tín hiệu mang tin tức tín hiệu ngẫu nhiên, hình toán học. Tín hiệu các
quá trình ngẫu nhiên thực hay phức. Trong một tín hiệu chứa nhiều thông tin, nhưng trong
một thông tin không thể chứa được nhiều tín hiệu.
Khái niệm nhiễu: nhiễu là một dạng tín hiệu mà nơi nhận tin không cần quan tâm.
Ví dụ: thông tin từ máy điện thọai, tín hiệu audio thu được từ micro.
Quy ước: tín hiệu ký hiệu là S (Signal)
Nhiễu ký hiệu là N (Noise)
1.2 Phân loại tín hiệu:
1.2.1 Tín hiệu vật lý và mô hình lý thuyết:
-Tín hiệu vật lý: là một tín hiệu vật lý thực hiện được phải thỏa mãn các yêu cầu:
+Năng lượng hữu hạn
+Biên độ hữu hạn
+Phổ hữu hạn.
1.2.2 Tín hiệu xác định và tín hiệu ngẫu nhiên: mô hình toán học
Tín hiệu xác định (mô hình toán học biết trước): là tín hiệu mà quá trình biến thiên của
nó đựơc biểu diễn bằng một hàm thời gian hoàn toàn xác định, hay có mô hình toán học
được biết trước.Ví dụ: tín hiệu hình sin, xung vuông.
Chương 1: Cơ sở viễn thông Tín hiệu và nhiễu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1: Cơ sở viễn thông Tín hiệu và nhiễu - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Chương 1: Cơ sở viễn thông Tín hiệu và nhiễu 9 10 175