Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1 Kiến thức cơ bản về NX

Được đăng lên bởi quy-nguyen1
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 7235 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Chương 1 Kiến thức cơ bản về NX
Trong Chương này học các thao tác cơ bản của NX cần thiết trong khi sử dụng NX

NX­PDM

Step 2 Lưu và tạo mới

Step 1 Khởi động và kết thúc
NX

Step 3 Mở part

  Các kí hiệu sử dụng trong Chương
  
   Thao tác của
NX ????????
????     ????? (NX team navigator)

1

Chương 1
Step 1 Khởi động và Tắt NX

Step 1 Khởi động và Tắt NX

Step 1-1 Khởi động NX

Step 1-2 Tắt NX

2

Chương 1
Step 1 Khởi động và Tắt NX
Step 1-1

Khởi động NX

Học phương pháp khởi động NX

   Khởi động NX

NX

1 ? Chọn  ???? →  ????????? →   UGS NX 7.5 → NX7.5
Màn hình ban đầu của NX được hiển thị.

?? Có thể khởi động từ shotcut
ngoài Desktop

3

Chương 1

Học phương pháp đóng NX

Step 1 Khởi động và Tắt NX
Step 1-2

         ????? Đóng NX

   Đóng NX

NX

1. Chọn NX ????? → ??
1-2. Sau khi xác nhận thao tác đóng,
hãy đóng NX

2

2. đóng NX trực tiếp bằng cách
pich vào dấu X trên góc màn
hình

1

?? Khi đóng NX mà có Data đang thao tác
thì sẽ hiển thị bảng dưới đây.
Hãy tiến hành lưu dữ liệu nếu thấy cần thiết

4

Chương 1
Step 2 Lưu và tạo mới

Step 2 Lưu và tạo mới

Step 2-1 Tạo mới

Step 2-2 Part

Step 2-3 Xác nhận Part đã Load xong
???

Step 2-4 Lưu

Step 2-5 Tạo Data NX

5

Chương 1
Step 2 Lưu và tạo mới
Step 2-1

Tạo mới  1/2

Học phương pháp tạo mới file

    Tạo mới Part File
NX

1.File → Chọn  ????
2.Từ  ??????  Chọn Model
3. Nhập NXedu_L0101_ ?? vào mục 名名
4.Từ 名名名名 có thể chỉ định đường dẫn để lưu Part
5.       Chọn OK
Khi chọn ??????  là Model thì application
sẽ tự động chuyển thành moderling và tạo được
? một hệ tọa độ ở vị trí X,Y,Z (0,0,0)

?? Các loại ??????
??? Model ?:   Sử dụng khi   ?????
??? Assembly  :   Sử dụng khi  ??????????
??

6

Chương 1
Step 2 Lưu và tạo mới
Step 2-3

Học cách cắt đổi File

Xác nhận part khi load xong

Xác nhận Part rỗng
? Chuẩn bị ?
NX

1  Để tạo 1 file thì chọn  ???? →  ????
2  Chọn Model từ  ??????

Trong trường hợp mở nhiều Data Cad thì Data Cad
mở cuối cùng được hiển thị ở cửa sổ Graphic.
Những data Cad khác không bị đóng mà được đặt trên memory
??

3  Nhập NXedu_L0102_Mã nhân viên vào  ??
4.Từ 名名名名 có thể chỉ định đường dẫn để lưu
Part
5 ? Xác nhận tên Item rồi chọn OK

NX

1 ? Chọn  ?????  từ  ??????  (menu bar)
Data Cad đang mở được hiển thị
2 ? Chọn tên Item đã tạo đầu tiên

?? Trong trường hợp mở nhiều file có trường hợp
không hiển thị hết được
  ?? Trường hợp đó thì chọn ????? →  ?????????→
Có thể hiển thị tất cả file trong hộp thoại ???????? .

Cắt đổi file đang được hiển thị trên màn...
1
  Các kí hiệu sử dụng trong Chương
  
   Thao tác của
NX ????????
???? ????? (NX team navigator)
Chương 1 Kiến thức cơ bản về NX
Step 1 Khởi động và kết thúc
NX
Step 2 Lưu và tạo mới
Step 3 Mở part
Trong Chương này học c thao tác cơ bản của NX cần thiết trong khi sử dụng NX
NX-PDM
Chương 1 Kiến thức cơ bản về NX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1 Kiến thức cơ bản về NX - Người đăng: quy-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chương 1 Kiến thức cơ bản về NX 9 10 186