Ktl-icon-tai-lieu

Chương 10: Lập trình căn bản Cấu trúc

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình căn bản

Chương 10

KIỂU TẬP TIN
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm rõ các vấn đề sau:





Một số khái niệm về tập tin?
Các bước thao tác với tập tin.
Một số hàm truy xuất tập tin văn bản.
Một số hàm truy xuất tập tin nhị phân.

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ TẬP TIN
Đối với các kiểu dữ liệu ta đã biết như kiểu số, kiểu mảng, kiểu cấu trúc thì dữ
liệu được tổ chức trong bộ nhớ trong (RAM) của máy tính nên khi kết thúc việc thực
hiện chương trình thì dữ liệu cũng bị mất; khi cần chúng ta bắt buộc phải nhập lại từ
bàn phím. Điều đó vừa mất thời gian vừa không giải quyết được các bài toán với số
liệu lớn. Để giải quyết vấn đề, người ta đưa ra kiểu tập tin (file) cho phép lưu trữ dữ
liệu ở bộ nhớ ngoài (đĩa). Khi kết thúc chương trình thì dữ liệu vẫn còn do đó chúng ta
có thể sử dụng nhiều lần. Một đặc điểm khác của kiểu tập tin là kích thước lớn với số
lượng các phần tử không hạn chế (chỉ bị hạn chế bởi dung lượng của bộ nhớ ngoài).
Có 3 loại dữ liệu kiểu tập tin:
o Tập tin văn bản (Text File): là loại tập tin dùng để ghi các ký tự lên đĩa, các
ký tự này được lưu trữ dưới dạng mã Ascii. Điểm đặc biệt là dữ liệu của tập tin được
lưu trữ thành các dòng, mỗi dòng được kết thúc bằng ký tự xuống dòng (new line), ký
hiệu ‘\n’; ký tự này là sự kết hợp của 2 ký tự CR (Carriage Return - Về đầu dòng, mã
Ascii là 13) và LF (Line Feed - Xuống dòng, mã Ascii là 10). Mỗi tập tin được kết
thúc bởi ký tự EOF (End Of File) có mã Ascii là 26 (xác định bởi tổ hợp phím Ctrl +
Z).
Tập tin văn bản chỉ có thể truy xuất theo kiểu tuần tự.
o Tập tin định kiểu (Typed File): là loại tập tin bao gồm nhiều phần tử có
cùng kiểu: char, int, long, cấu trúc… và được lưu trữ trên đĩa dưới dạng một chuỗi các
byte liên tục.
o Tập tin không định kiểu (Untyped File): là loại tập tin mà dữ liệu của chúng
gồm các cấu trúc dữ liệu mà người ta không quan tâm đến nội dung hoặc kiểu của nó,
chỉ lưu ý đến các yếu tố vật lý của tập tin như độ lớn và các yếu tố tác động lên tập tin
mà thôi.
Biến tập tin: là một biến thuộc kiểu dữ liệu tập tin dùng để đại diện cho một
tập tin. Dữ liệu chứa trong một tập tin được truy xuất qua các thao tác với thông số là
biến tập tin đại diện cho tập tin đó.
Con trỏ tập tin: Khi một tập tin được mở ra để làm việc, tại mỗi thời điểm, sẽ
có một vị trí của tập tin mà tại đó việc đọc/ghi thông tin sẽ xảy ra. Người ta hình dung
có một con trỏ đang chỉ đến vị trí đó và đặt tên nó là con trỏ tập tin.
Sau khi đọc/ghi xong dữ liệu, con trỏ sẽ chuyển dịch thêm một phần tử ...
Lập trình căn bản
Chương 10
KIỂU TẬP TIN
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm rõ các vấn đề sau:
Một số khái niệm về tập tin?
Các bước thao tác với tập tin.
Một số hàm truy xuất tập tin văn bản.
Một số hàm truy xuất tập tin nhị phân.
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ TẬP TIN
Đối với các kiểu d liệu ta đã biết như kiểu số, kiểu mảng, kiểu cấu trúc thì d
liệu được tổ chức trong bộ nhớ trong (RAM) của máy tính nên khi kết thúc việc thực
hiện chương trình thì dữ liệu cũng bị mất; khi cần chúng ta bắt buộc phải nhập lại từ
bàn phím. Điều đó vừa mất thời gian vừa không giải quyết được c bài toán với số
liệu lớn. Để giải quyết vấn đề, người ta đưa ra kiểu tập tin (file) cho phép lưu trữ dữ
liệu ở bộ nhớ ngoài (đĩa). Khi kết thúc chương trình thì dữ liệu vẫn còn do đó chúng ta
thể sử dụng nhiều lần. Một đặc điểm khác của kiểu tập tin kích thước lớn với số
lượng các phần tử không hạn chế (chỉ bị hạn chế bởi dung lượng của bộ nhớ ngoài).
Có 3 loại dữ liệu kiểu tập tin:
o Tập tin văn bản (Text File): là loại tập tin dùng để ghi cáctự lên đĩa, các
tự này được lưu trữ dưới dạng Ascii. Điểm đặc biệt dữ liệu của tập tin được
lưu trữ thành các dòng, mỗi dòng được kết thúc bằng ký tự xuống dòng (new line),
hiệu ‘\n’; tự này sự kết hợp của 2 tự CR (Carriage Return - Về đầu dòng, mã
Ascii 13) LF (Line Feed - Xuống dòng, Ascii 10). Mỗi tập tin được kết
thúc bởi tự EOF (End Of File) Ascii 26 (xác định bởi tổ hợp phím Ctrl +
Z).
Tập tin văn bản chỉ có thể truy xuất theo kiểu tuần tự.
o Tập tin định kiểu (Typed File): loại tập tin bao gồm nhiều phần tử
cùng kiểu: char, int, long, cấu trúc… và được lưu trữ trên đĩa dưới dạng một chuỗi các
byte liên tục.
o Tập tin không định kiểu (Untyped File): là loại tập tin mà dữ liệu của chúng
gồm các cấu trúc dữ liệu mà người ta không quan tâm đến nội dung hoặc kiểu của nó,
chỉ lưu ý đến các yếu tố vật lý của tập tin như độ lớn và các yếu tố tác động lên tập tin
mà thôi.
Biến tập tin: là một biến thuộc kiểu dữ liệu tập tin dùng để đại diện cho một
tập tin. Dữ liệu chứa trong một tập tin được truy xuất qua các thao tác với thông số
biến tập tin đại diện cho tập tin đó.
Con trỏ tập tin: Khi một tập tin được mở ra để làm việc, tại mỗi thời điểm, sẽ
một vị trí của tập tintại đó việc đọc/ghi thông tin sẽ xảy ra. Người ta hình dung
có một con trỏ đang chỉ đến vị trí đó và đặt tên nó là con trỏ tập tin.
Sau khi đọc/ghi xong dữ liệu, con trỏ sẽ chuyển dịch thêm một phần tử về phía
cuối tập tin. Sau phần tử dữ liệu cuối cùng của tập tin là dấu kết thúc tập tin EOF (End
Of File).
Trang 105
Chương 10: Lập trình căn bản Cấu trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 10: Lập trình căn bản Cấu trúc - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chương 10: Lập trình căn bản Cấu trúc 9 10 602