Ktl-icon-tai-lieu

Chương 11. QUÁ ĐIỆN ÁP CỘNG HƯỞNG

Được đăng lên bởi phu_q.nam
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
243

Chöông

11

QUAÙ ÑIEÄN AÙP COÄNG HÖÔÛNG
11.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG
Heä thoáng ñieän chöùa raát nhieàu phaàn töû coù ñieän caûm lôùn (nhö maùy phaùt
ñieän, maùy bieán aùp, cuoän caûm...) vaø ñieän dung lôùn (nhö ñöôøng daây caùp taûi
ñieän, caùc tuï ñieän...) nhöõng phaàn töû ñoù taïo thaønh haøng loaït nhöõng maïch voøng
dao ñoäng phöùc taïp. Trong cheá ñoä laøm vieäc bình thöôøng cuûa heä thoáng, caùc
maïch voøng ñoù ñöôïc noái taét bôûi nhöõng phuï taûi lôùn vaø noái vaøo nhöõng nguoàn
coâng suaát lôùn neân caùc dao ñoäng töï do khoâng theå phaùt trieån ñöôïc. Nhöng khi coù
moät söï coá hoaëc moät thao taùc nhaát ñònh naøo ñoù khieán cho moät phaàn caùc maïch
voøng naøy bò taùch ra khoûi phuï taûi thì trong phaàn maïch ñoù seõ xuaát hieän dao ñoäng
naêng löôïng do coù söï phaân boá laïi naêng löôïng ñieän vaø töø tröôøng giöõa caùc ñieän
dung vaø ñieän caûm cuûa maïch. Nhöõng dao ñoäng ñoù trong ñieàu kieän nhaát ñònh coù
theå phaùt sinh hieän töôïng coäng höôûng. Dao ñoäng trong traïng thaùi coäng höôûng
ñöa ñeán quaù ñieän aùp goïi laø quaù ñieän aùp coäng höôûng.
Do phaàn lôùn caùc ñieän caûm trong heä thoáng ñieän nhö cuoän daây maùy bieán
aùp, cuoän khaùng ñieän coù loõi theùp vôùi ñaëc tính töø hoaù (ñaëc tính Volt-Ampe)
khoâng ñöôøng thaúng neân quaù trình dao ñoäng phöùc taïp vaø coù theå xaûy ra dao
ñoäng coäng höôûng ôû nhieàu taàn soá khaùc nhau.
So vôùi caùc loaïi quaù ñieän aùp noäi boä khaùc thì quaù ñieän aùp coäng höôûng coù
ñaëc ñieåm laø toàn taïi laâu, taàn soá coäng höôûng coù theå baèng taàn soá nguoàn hoaëc laø
boäi soá hay öôùc soá cuûa taàn soá nguoàn.
Theo taàn soá coäng höôûng coù theå phaân loaïi nhö sau:
- Coäng höôûng ôû taàn soá nguoàn, coøn goïi laø coäng höôûng ñieàu hoøa
- Coäng höôûng cao taàn, thöôøng ôû taàn soá 2ω, 5ω (ω laø taàn soá nguoàn).
Khoâng coù coäng höôûng ôû taàn soá 3ω vì chuùng bò trieät tieâu trong cuoän daây
noái tam giaùc cuûa maùy bieán aùp.

244

- Coäng höôûng taàn soá thaáp, thöôøng xaûy ra ôû taàn soá ω/ 3 (khoaûng 17 Hz) khi
maïch coù caùc tham soá L, C raát lôùn, töùc laø trong nhöõng heä thoáng coù coâng suaát raát
lôùn.
- Coäng höôûng tham soá xaûy ra khi trong maïch coù caùc tham soá L, C töï thay
ñoåi, ví duï nhö ñieän khaùng cuûa maùy phaùt thuûy ñieän luoân bieán thieân töø Xñ ñeán
Xq. Neáu söï bieán thieân cuûa tham soá phuø hôïp vôùi taàn soá nguoàn (khoâng nhaát thieát
phaûi baèng) thì coù theå phaùt sinh coäng höôûng tham soá.
Trong chöông naøy chæ ñeà caäp ñeán loaïi coäng höôûng ñi...
243
Chöông
11
QUAÙ ÑIEÄN AÙP COÄNG HÖÔÛNG
11.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG
Heä thoáng ñieän chöùa raát nhieàu phaàn töû coù ñieän caûm ùn (nmaùy phaùt
ñieän, maùy bieán aùp, cuoän cm...) v ñieän dung lôùn (nhö ñöôøng daây caùp taûi
ñieän, caùc tuï ñieän...) nhöõng phaàn û ñoù taïo thaønh haøng loaït nhöõng mch voøng
dao ñoäng phöùc taïp. Trong cheá ñoä laøm vieäc bình thöôøng cuûa heä thoáng, caùc
maïch voøng ñoù ñöôïc noái taét bôûi nhöõng phuï taûi lôùn vaø noái vaøo nhöõng ngun
coâng suaát lôùn neân caùc dao ñoängï do khoâng thphaùt trieån ñöôïc. Nhöng khi coù
moät söï coá hoaëc moät thao tc nhaát ñònh naøo ñoù khieán cho moät phaàn caùc maïch
voøng naøy taùch ra khoûi phuï taûi thì trong phaàn maïch ñseõ xuaát hieän dao ñoäng
naêng ôïng do csöï phaân boá laïi naêng löôïng ñieän vaø ø tröôøng giöõa caùc ñieän
dung vaø ñieän caûm cuûa maïch. Nhöõng dao ñoäng ñtrong ñieàu kieän nhaát ñònh coù
thphaùt sinh hieän töôïng coäng ôûng. Dao ñoäng trong trng thaùi coäng ôûng
ñöa ñeán quaù ñieänp goïi laø quaù ñieän aùp coäng höôûng.
Do phaàn lôùn caùc ñieän caûm trong heä thoáng ñieän n cuoän daây my bieán
p, cuoän khaùng ñieän coù loõi theùp vôùi ñaëc nh ø ho aëc tính Volt-Ampe)
khoâng ñöôøng thaúng neân quaù trình dao ñoäng phöùc tp vaø coù th xaûy ra dao
ñoäng coäng höôûng ôû nhieàu taàn soá khaùc nhau.
So vôùi caùc loaïi quaù ñieän p noäi boä khaùc thì quñieän aùp coäng höôûng c
ñaëc ñieåm laø toàn taïi laâu, taàn soá coäng höôûng coù th baèng taàn soá nguoàn hoaëc laø
boäi soá hay öôùc soá cuûa taàn s nguoàn.
Theo taàn soá coäng höôûng coù theå phaân loaïi nhö sau:
- Coäng höôûng ôû taàn soá nguoàn, coøn goïi laø coäng höôûng ñieàu hoøa
- Coäng höôûng cao taàn, thöôøng ôû taàn s 2
ω
, 5
ω
(
ω
laø taàn s nguoàn).
Khoâng coù coäng höôûng ôû taàn soá 3
ω
chuùng trieät tieâu trong cuoän daây
noái tam giaùc cuûa maùy bieán aùp.
Chương 11. QUÁ ĐIỆN ÁP CỘNG HƯỞNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 11. QUÁ ĐIỆN ÁP CỘNG HƯỞNG - Người đăng: phu_q.nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chương 11. QUÁ ĐIỆN ÁP CỘNG HƯỞNG 9 10 363