Ktl-icon-tai-lieu

Chương 18: Làm việc với máy in

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn lập trình VB.NET

Chương 18: Làm việc với máy in

Chương 18:
Làm việc với máy in
--------oOo-------Nội dung thảo luận:
-

In đồ họa trong chương trình VB

-

In văn bản trong chương trình VB

-

In tài liệu nhiều trang trong chương trình VB

-

Sử dụng hộp thoại Print, Page Setup, Print Preview

Trong chương này chúng ta sẽ học cách tích hợp chức năng in ấn vào trong form cũng như
cách xử lý in ấn đồ họa, in văn bản và tài liệu nhiều trang.
Chú ý:
-

Lớp đối tượng PrintDocument cung cấp nhiều chức năng in ấn hơn

-

Chúng ta sử dụng các điều khiển hộp thoại PrintDialog, PrintPreViewDialog và
PageSetupDialog để thực thi tác vụ in ấn.

-

Để in tài liệu nhiều trang, chúng ta phải tạo ra thủ tục sử lý sự kiện PrintPage xử
lý thao tác in mỗi lần từng trang tài liệu. Tuy nhiên hầu như các chức năng in ấn
chúng ta đều được hỗ trợ trong t hư viện System.Drawing.Printing.

1. Sử dụng lớp Printdocument
Printdocument là lớp bạn thường xuyên sử dụng khi in ấn. Việc sử dụng lớp này bằng cách
chọn nó trên toolbox và thêm nó vào dự án như các điều khiển khác. Lớp này nằm trong
thư viện System.Drawing.Printing. Bạn cần imports nó ra ở đầu chương trình khi muốn sử
dụng. Bài tập MyPrintsGraphics sau đây sẽ hướng dẫn cách sử dụng đối tượng này.
1.1. Sử dụng điều khiển PrintDocument
Tìm hiểu chương trình:
Chương trình sẽ bao gồm một textbox cho phép nhập đường dẫn của file graphic cần in và
một nút nhấn cho phép in ra. Vì ta không nối máy in nên ta sẽ lưu ra một file định dạng
*.mdi.
Thiết kế giao diện:
Bạn tạo mới một Solution và thêm vào một dự án cùng tên là MyPrintsGraphics và thiết kế
giao diện như h ình dưới đây. Trong đó các đối tượng có thuộc tính như sau:
-

TextBox1: thuộc tính text là đường dẫn đến file graphics của bạn. Ở đây là file
NFS2SER.ICO tôi đã chép vào thư mục chứa dự án.

Biên soạn: Phạm Đức Lập

-1-

Add: cnt-44-dh, VIMARU

Hướng dẫn lập trình VB.NET
-

Chương 18: Làm việc với máy in

Label1 và nút nhấn có text như hình.

Bạn cũng thêm vào điều khiển PrintDocument1 từ ToolBox.
Viết mã:
Trước hết ta tạo mới một module có tên ModulePrinting.vb chứa hàm PrintGraphic là hàm
phục vụ in ấn sẽ được triệu gọi trong thủ tục Button1_Click. Nội dung của module như
sau:
Imports System.Drawing.Printing
Module ModulePrinting
Public Sub PrintGraphic(ByVal sender As Object, _
ByVal ev As PrintPageEventArgs)
'Vẽ ảnh đồ họa bằng DrawImage
ev.Graphics.DrawImage _
(Image.FromFile(Form1.TextBox1.Text), _
ev.Graphics.VisibleClipBounds)
'Xác định không còn trang k...
ớng dẫn lập tr
ình VB.NET
Chương 18: Làm vi
ệc với máy in
Biên so
ạn: Phạm Đức Lập
- 1 - Add: cnt-44-dh, VIMARU
Chương 18:
Làm việc với máy in
--------oOo--------
N
ội dung thảo luận:
- In đ
ồ họa trong chương trình VB
- In văn b
ản trong chương trình VB
- In tài li
ệu nhiều trang trong chương trình VB
- S
ử dụng hộp thoại Print, Page Setup, Print Preview
Trong chương này chúng ta s
ẽ học cách tích hợp chức năng in ấn vào trong form cũng như
cách xử lý in ấn đồ họa, in văn bản và tài liệu nhiều trang.
Chú ý:
- L
ớp đối t
ượng PrintDocument cung cấp nhiều chức năng in ấn hơn
- Chúng ta s
dụng các điều khiển hộp thoại PrintDialog, PrintP
reViewDialog
PageSetupDialog đ
ể thực thi tác vụ in ấn.
- Đ
in tài liệu nhiều trang, chúng ta phải tạo ra thủ tục sử lý sự kiện PrintPage x
lý thao tác in m
ỗi lần từng trang tài liệu. Tuy nhiên hầu như các chức năng in ấn
chúng ta đ
ều được hỗ trợ trong t
hư vi
ện System.Drawing.Printing.
1. S
ử dụng lớp Printdocument
Printdocument là l
ớp bạn thường xuyên sử dụng khi in ấn.
Vi
ệc sử dụng lớp này bằng cách
ch
ọn trên toolbox thêm vào dán như các điều khiển khác.
L
ớp này nằm trong
thư vi
ện System.Drawi
ng.Printing. B
ạn cần imports ra đầu chương trình khi muốn sử
d
ụng. Bài tập MyPrintsGraphics sau đây sẽ hướng dẫn cách sử dụng đối tượng này.
1.1. S
ử dụng điều khiển PrintDocument
Tìm hi
ểu chương trình:
Chương tr
ình
s
bao gồm một textbox cho phép nhập
đư
ờng dẫn của file graphic cần in và
m
ột nút nhấn cho phép in ra. Vì ta không nối y in nên ta slưu ra một file định dạng
*.mdi.
Thi
ết kế giao diện:
B
ạn tạo mới một Solution v
à thêm vào một dự án cùng tên là MyPrintsGraphics và thiết kế
giao di
ện nh
ư h
ình d
ư
ới đây. Trong đó các đối tượng có thuộc tính như sau:
- TextBox1: thu
ộc tính text l
à đường dẫn đến file graphics của bạn. đây là file
NFS2SER.ICO tôi đ
ã chép vào thư mục chứa dự án.
Chương 18: Làm việc với máy in - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 18: Làm việc với máy in - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 18: Làm việc với máy in 9 10 852