Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG LOẠI 2

Được đăng lên bởi haidaioto
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2796 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG LOẠI 2
1) Xác định vận tốc và gia tốc của dao bào E trong cơ cấu máy bào xọc (hình 2.1a) khi tay quay
1 quay đều với vận tốc góc ω1 = 10 s −1 tại vị trí ϕ1 = 45 o . Cho biết kích thước các khâu
của cơ cấu: l AB = l ED = 0,2m ; l AC = l CD = 0,3m ; a = 0,35m.
a

e5≡ e4

ak
2

ω3
E
5

3

4

1

C

d3≡ d4

B

ϕ1

p

VB1

ω1

A
D

Hình 2.1a

b3

Hình 2.1b

B1 ≡ B2 ≡ B3, khâu 1 nối với khâu 2 bằng khớp
quay, khâu 2 nối với khâu 3 bằng khớp trượt

b3

 V B1 = V B 2 ≠ V B3

π

k

Giá trị : V B1 = V B 2 = ω1.l AB = 10.0,2 = 2m / s , có
phương vuông góc với khâu AB, chiều theo chiều vận tốc
góc khâu 1.

V B3 = V B 2 + V B3 B 2

b1≡ b2

d3 ≡d4

e4 ≡ e5
b1≡b2

(1)

Hình 2.1c

Trong phương trình (1), V B3 vuông góc với BC,

V B3 B2 có phương song song với BC.
Chọn tỷ lệ xích để vẽ: µV =

V B2
pb2

(m / s / mm) . Hoạ đồ vận tốc được vẽ như ở hình 2.1b.

Đo giá trị véc tơ ( pb3 ) biểu diễn vận tốc điểm B3 và nhân với tỷ lệ xích ta thu được giá trị thực vận
tốc điểm B3.
 ω3 =
Vì

V B3
l BC

= µV .

pb3
l BC

V B3

l
= BC , từ đó suy ra vận tốc của điểm D
V D3 lCD

E4 ≡ E5 và khâu 4 nối với khâu 5 bằng khớp quay:

V E5 = V E 4 = VD4 + V E 4 D4

(2)

Trong phương trình này: V E 4 có phương thẳng đứng. V E 4 D 4 có phương vuông góc với
DE. Hoạ đồ được vẽ như ở hình 2.1b.
Ta đo đoạn pe5 và nhân với tỷ lệ xích đã chọn sẽ có giá trị vận tốc khâu 5, chiều đi lên.
Tương tự ta cũng xác định được gia tốc:

a B1 = a B 2 = ω12 l AB = 100.0,2 = 20m / s 2 có chiều hướng từ B đi vào A
a B3 = a B 2 + a B3 B 2 + a k
Mặt khác a B3 = a Bn 3 C + aτB3 C , do vậy
n
a B3 = a B
+ aτB C =
3C
3

a B 2 + a B3 B 2 + a k

(3)

Trong phương trình (3) :
n
aB
=ω32 .l AB
3C

; đã xác định về giá trịcó phương chiều hướng từ B đi vào C.

aτ
=ε3 .l AB =? ;
B3 C

phương vuông góc với BC.

a k = 2ω2 .V B3 B 2 = 2ω3 .µV b2 b3 ; Phương chiều lấy theo chiều V B B
3 2

quay đi một góc 900 theo

chiều ω3 .
a B3 B 2 = ? , phương song song với BC.

Phương trình (3) chỉ tồn tại 2 ẩn số, chọn tỷ lệ xích hoạ đồ gia tốc: µ a =

a B2

πb2

(m / s 2 / mm) .

Cách giải được trình bày trên hình 2.1c
Các giá trị được đo trực tiếp trên các véc tơ biểu diễn tương ứng sau đó nhân với tỷ lệ xích đã chọn.
Xác định gia tốc góc khâu 3:

ε 3 = µa

b3n b3
l BC

Xác định gia tốc điểm D3 cũng bằng phương pháp đồng dạng
n
a E 4 = a D4 + a E
+ aτE D
4 D4
4 4

(4)

Cách lý luận cũng tương tư. Cách giải trình bày trên hình 2.1c
2) Tính vận tốc và gia tốc điểm D 2 (∠ DBC = 1200) trên con trượt 2 ...
π
b
1
b
2
k
b
3
d
3
d
4
e
4
e
5
Hình 2.1c
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG LOẠI 2
1) Xác định vận tốc và gia tốc của dao bào E trong cơ cấu máy bào xọc (hình 2.1a) khi tay quay
1 quay đều với vận tốc góc
1
1
10
=
s
ω
tại vị trí
o
45
1
=
ϕ
. Cho biết kích thước các khâu
của cơ cấu:
mll
EDAB
2,0
==
;
; a = 0,35m.
Hình 2.1a Hình 2.1b
B
1
B
2
B
3
, khâu 1 nối với khâu 2 bằng khớp
quay, khâu 2 nối với khâu 3 bằng khớp trượt
321
BBB
VVV
=
Giá trị :
smlVV
ABBB
/22,0.10.
1
21
====
ω
,
phương vuông góc với khâu AB, chiều theo chiều vận tốc
góc khâu 1.
2323
BBBB
VVV
+=
(1)
Trong phương trình (1),
3
B
V
vuông góc với BC,
23
BB
V
có phương song song với BC.
Chọn tỷ lệ xích để vẽ:
)//(
2
2
mmsm
pb
V
B
V
=
µ
. Hoạ đồ vận tốc được vẽ như ở hình 2.1b.
Đo giá trị véc tơ (
3
pb
) biểu diễn vận tốc điểm B
3
và nhân với tỷ lệ xích ta thu được giá trị thực vận
tốc điểm B
3
.
BC
V
BC
B
l
pb
l
V
3
3
.
3
µω
==
CD
BC
D
B
l
l
V
V
=
3
3
, từ đó suy ra vận tốc của điểm D
E
4
E
5
và khâu 4 nối với khâu 5 bằng khớp quay:
44445
DEDEE
VVVV
+==
(2)
Trong phương trình này:
4
E
V
có phương thẳng đứng.
44
DE
V
phương vuông góc với
DE. Hoạ đồ được vẽ như ở hình 2.1b.
Ta đo đoạn
5
pe
và nhân với tỷ lệ xích đã chọn sẽ có giá trị vận tốc khâu 5, chiều đi lên.
Tương tự ta cũng xác định được gia tốc:
22
1
/202,0.100
21
smlaa
ABBB
====
ω
có chiều hướng từ B đi vào A
k
BBBB
aaaa
++=
2323
Mặt khác
τ
CB
n
CB
B
aaa
33
3
+=
, do vậy
τ
CB
n
CB
B
aaa
33
3
+=
=
k
BBB
aaa
++
232
(3)
Trong phương trình (3) :
AB
n
CB
la .
2
3
3
ω
=
; đã xác định về giá trịcó phương chiều hướng từ B đi vào C.
?.
3
3
==
AB
CB
la
ε
τ
; phương vuông góc với BC.
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
ϕ
1
ω
1
a
p
b
1
b
2
b
3
d
3
d
4
e
5
e
4
ω
3
a
k
V
B1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG LOẠI 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG LOẠI 2 - Người đăng: haidaioto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG LOẠI 2 9 10 68