Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ HÌNH HỌC CHO SẢN PHẨM NHỰA

Được đăng lên bởi phtri92
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truy cp website: cadcenter.vn Download tài liu và xem Video hc CAD CAM CNC

! "# $# % &'! (& ) (

!
&
& #

"

#

!

'"

'"

$

&
+

"%
"(

)

! *

)! #

+

*"& +*( ,! # - . -'#/ /
"
'

0

!

) &

2

"

'

%

)

'"
)

78

, -%
&"

3

*

++ 4 ' %
"

"

, -%

;

'"

' -

!

2

'"
, 5 6

*'

'"

"

$

1

!
&

%
!"

' "*

4

(
<

, -

, -%

, -

'

' - ! &
1 &

DE A

, -

$

&

4

'

%

" !
-

'
?

:

?
(A B "

:

, -%

, 6

C4

- '
' -

" !
4

"

,
" !

" ./

' '

:

'

&

' , -

'

"
"

' -

'"

=
>

%

!

9
:

)

' 1 ,

' - ' - !
&

*

@

&

)

Truy cp website: cadcenter.vn Download tài liu và xem Video hc CAD CAM CNC

A

"

C4

DD >

1

, -%

! *

(

C4

DF G # &

?
C4

D 0 H" "

%

, -%

C4

D/ A

'"

! #

2

Truy cp website: cadcenter.vn Download tài liu và xem Video hc CAD CAM CNC

*/- 0*
! "# $# % &'! (& ) (
H

'"

!

' -

:
"
I " !

' -

,3
%

% #' - ' - !
"

&

"

C4

DJ

,

*"& +*( ,! # - . 12# /
5

2

, ;,

2

"

&

<

6

! /.K 5

&

" D/K '

2

, 6

,

2

J.K , - %
&

, -%

C4
9

' ' -

' -

"*

' )"

C4

D M N"

" ,

D L ?2

"

'"

*
&

,
4

, -

&

*

$

% # ,3

,

1
:

"

"
&

!

"*

B

O

"

&

Truy cp website: cadcenter.vn Download tài liu và xem Video hc CAD CAM CNC

A

"

1

(

<
C4
3

,<
DP

<>

" Q ,< >

2

4

>Q <I

, -

1

4.
3

! "# $# % &'! (& ) (
:
:

, :

C4
3

D E.

%

*"& +*( ,! # - . 12# /
5 -%

!

<

2

&

"
'
4' -

2

$

EOD , - %

' 1

*

%

% # '" '

4

! *

"
&

, -

"*
1 '

#
%

' 1

Truy cp website: cadcenter.vn Download tài liu và xem Video hc CAD CAM CNC

' ), -%

*

&4

'

'

'" '

""

%

'"

& #

&

$

2

≤ ./
≤F
& ≥ ; . D/ ÷ . /<
φ ≥ . /.
H≥ D

C4
A

-

"

E)/.

'
, -%

2

*!

" "!
&

$

, -

1 '

%

F! - , -%
&

,

2

D/ /.K
%

*!

:

&

1 ' 1

'"
D! - , -%

, 6

"

!

" E.

# ,
' 1

:
?

, -

N

2

&"

$

A
, 6

4

! . /. 5

5

*
! *

D EE

"*
N -

,

2

!

& *

!
2

&
A

'"

' 1 %

"

"
!

C4

D ED A

' '
$

'
, 6

' 1

"
' 1 %

"*

' 1

Truy cp website: cadcenter.vn Download tài liu và xem Video hc CAD CAM CNC

5

'

A

*
-

:

, - )

!

!

$

4
'"

'

C4

*

D EF A

?
,

4

!

C4
'

'

"

:

D E0 A

#

!
!

"

'

4

"

Truy cp website: cadcenter.vn Download tài liu và xem Video hc CAD CAM CNC

33

4. & 5.6 -2/.6

=

'

:

"

C

)

D E/ A

1 ,

! -

'

:

7 8 (# 1*!
A
' !

! -

"

&

'"

%

L/K , - %

, -%
, -

2

!

5 -%
&

' ,

1

"

4"

/.K
&

C4

D EL A

4 % # '" '

' 1

) !"
! *

:

! -

"

Truy cp website: cadcenter.vn Download tài liu và xem Video hc CAD CAM CNC

5

2

, 6

'

"
,

9

"

:

'

. D/ ' ...


 
!"#$#%&'!(&)(


  ! "#! $"%
&'" &"()!*)!#
&#'"++
*"&+*(,!#-.-'#/ /
 "!,-%*)""./
'0)& &"'1, -''"
2"' )3 ++4' %%",-
%'"!  '-'-56
) '-'-!"   &"!*' '"
78&*'"''
9  ',-4(
:,-%; "$%<
= ! 2,-
:"1!"':,-
>  ' ,   ,- %  '- '-  ! & $ & 4  '
"" !!  "*- ,- %   ?
''" '- 4  &,-1 & :@ & )
,6'
?
(AB"%"!
C4DEA-
Truy cp website: cadcenter.vn Download tài liu và xem Video hc CAD CAM CNC
CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ HÌNH HỌC CHO SẢN PHẨM NHỰA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ HÌNH HỌC CHO SẢN PHẨM NHỰA - Người đăng: phtri92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ HÌNH HỌC CHO SẢN PHẨM NHỰA 9 10 183