Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3_Thiết kế khuôn ép phun

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 2645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
% % &' (& ) * '&* + &
- .

,

)

&8, % &'
, .
<&>

/' 0&1 )&*

/& = 2

( .' = /& (&2

< / %
+ &

5

/' , . 0&3 ( 4 &5 ,&6 7&3

'

7&3

<

&8, :%
&25 9&2

&.

&5

&. 7 / + &

' , . 7 (& ) * ,&2 & '&*

&3

,% ? 9&2

% &' @

' & ' 3&

A% B 9

/

7&3

8 @

/& = 2

52

D%

7&3

G% H

9&2, 7&3

&8, )

%

7& 9&1
'

(&2 )

& :
/' = 2

4& '&' 7&3

(&2 ( .' E :

&8, I

E

' J

% F
) 8

'&
E

/ &%

&

L% M &/

2

/' 7 3 = /

' 3&

) 8 &

8 0 * ' 3&

,& 0&

%? .' <

&8,%

&8, '&* 7&3 C & 9&2 0&

& 7 0 .

%

K%

&. )
&'

9 2

4

' 4

&,

'

&2

&2 :; ' 0&

:; 9 &/

#$ $

&,

' 0&3 9 ' &25 7 4 9&2 ,&5
.' 9 &/

!"

9&2 0&

.

E

=&6

2

&2 9&2

/ :

2

/ :

=&6

.;

=&6

&5

'&3 & 9 &/ :
N% OP <@ , .
Q% @'

;= 2

' &35; )

' (&2

8 , .

'

&1' '&'

% <
A% &' '

&5

% &'

2

&2 ;

9

7&3

&8, :

:
& (&R

'

&5 '

4

'&*

7 ' 3& ,&5

:
:

@' ' 4 : @'

' )&*

:'

= 3 :
D% @

/) .

G%

2

%

&

& ' 3& ,&5 :

&
&2

&2

& :

:

&2 '&' (& ) * <
2

@&

&'

&2

;

) 8' , .

&2

' 4

'&*

&3 ,&4

&3
'&*

&.
&' &2 %

,, . 7

7 & 9&2,

%A%

/ 9 &/

'

%A% %

& &,

%A% % %

& &, '

=&6

& &, 9&2 9 &/
&, )

&3

S?

;< 3

(
= 2

&%

* 9 2

' &35 ' 3&

C

&

@'

/&J% <
3 <

& &, 9&2

OE (& ) * '& 0&>
'&' 9 2
)
= 2

(
)

/& ,&2

&, )

( .'

'

' 2

0&1 )&*

9 &/

9 '
&25 &

&* , *, ) 8 E, <& (P <@ )&T , .
'

@'

8 )&T

&U

&2

(

'&' 9 2

/ %

0J
%A F &J; 0J
= 2

/&
&T'

=&6

3 '&' , .
& &, '

&8,

0& &,

& &, '

(&2 ) 2

,&2 ( .'
, . 7 7&3

=&6
%

&J
E

&

8 ) * )&*5 '&' 9 2

&5 (P <@ '&' , .

E ( .' = 2

'&* )
E & '&* + &

/& '

E

%
E

7& '

, . ,&6 ) 8
/

&1

0& &,

+ & 0&/' '

& &, '

I(& ) * '& 0&>
@'

52

(&2 9 2

=&6 (&2 , .
= 2

&%B (

& &, ' , . 9 2

/& 7 4 ) * )&*5 < /'
S?

80

(&2 ' '

(

.

& )P % H ) ) 8
& &, '

K

.%

&3 )

/' 0

* 9 2
&1'
=&6

<@
&T

/'

&U

&2
*

/' ) 8, &25
%

(

&/ '
2 &

E
%A% %A%
%A%
;

=&6

=&6 (&2 , .

;

E ' V ' 7&3
)

9&/

, . '&'
=&6

& &,%

=&6

& &, = 2

&2 %
. (&2

'&

& &, '

, 3 <&
(&2 9 2

% F

9
/& ' V )
&8, I)

E

/& <

< /'

%

4'

/&

' &35 <

)&T'

&2

' &35 (&2 9 2

'
'&'
=&6

,

=&6

=&6 (&6
<

8

%

E

%D F

& &, '

L

=&6

.J)
(&2

'

%

0&/' '
%
/' 9&5 <&

/' ) * )&*5
*, '&3

=&6

?

(

9 &/
%? *

) *

&25; '&' , .
&25 '

&25

/ (
=&6

W& 9&2 '&'

&5 0&
'
' &/ (&2

&3 )

52 < 3

&/

* 9 2
@

/' )&T

=&6

&3 )

&2 '

( .'

@'

'

(

3 (P <@ <

/' )&T C& ,&T
% M &/
3 &5

4

&, ' 3& '&' 9 2
&

%
&25 ' 4
,&2

2
.

* (&. 9 . %

= 8,
S
., (&. 9 . %
S
' ( ' 3& , .
< 7&3
&8,%
S &3,
2 & '
52%
S? *
8 ) /' 7 / ) * )&*5 (&2 = 2 ' &35 ' 3&...















 !"#$$ 
 !"#$$  !"#$$ 
 !"#$$ 
%%
%%%%
%%&'(&)*'&*+&&,
&'(&)*'&*+&&,&'(&)*'&*+&&,
&'(&)*'&*+&&,


-.,)/'0&1)&*&2&.)/',.0&3(4&5,&67&3
&8,%&''0&39'&25749&2,&5&'
.'9&/&2:;'0&92<
,.:;9&//&=2'7&3&8,:%&.&5
<&>(.'=/&(&24&259&2&.7/+&
</%5'4',.7(&)*,&2&'&*&3
+&&,,%?9&2
%&'@'&'3&/&=29&2,7&3&8,%
A%B9/7&3&8,'&*7&3C&9&20&)8&
'8@&70.80*'3&%
%52,&0&2&:
D%7&3&8,)/'73=/(&2)/'=2(&2(.'E:E%F
'&
G%H7&9&14&'&'7&3&8,I'J)8E
%?.'<'3&/&%
K%'&9&20&E2/:
L%M&/.=&6&29&22/:=&6.;=&6&5
'&3&9&/:
N%OP<@,.;=2'&35;)2&2;97&3&8,:
Q%@''(&28,.:
%<'&1''&'&(&R&5'4:
A%&''&5''&*:
%&'7'3&,&5@''4:@'')&*:'7&9&2,
=3:
D%@/).&'3&,&5:
G%2&&2&:
%&&2:
&2'&'(&)*<;&2'4'&*&3&.,,.7
2@&&'&2)8',.&3,&4'&*&'&2%
Chương 3_Thiết kế khuôn ép phun - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3_Thiết kế khuôn ép phun - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Chương 3_Thiết kế khuôn ép phun 9 10 812