Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4: Lý thuyết tập mờ & Logic mờ

Được đăng lên bởi Haha Haha
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 4528 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 4: Lý thuyết tập mờ & Logic mờ

CHƯƠNG 4 : LÝ THUYẾT TẬP MỜ &
LOGIC MỜ
4.1.

Tổng quan
• Mục tiêu của chương 4
Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau:
- Thế nào là khái niệm của tập mờ, mệnh đề mờ, suy diễn mờ.
- Các phép toán trên tập mờ và logic mờ.

• Kiến thức cơ bản cần thiết
Các kiến thức cơ bản trong chương này bao gồm:
- Nắm vững các phép toán logic trong chương 1.
- Các suy luận ở chương 2.

• Tài liệu tham khảo
Nguyễn Hoàng Cương, Bùi Công Cường, Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân
Minh, Chu Văn Hỷ, Hệ mờ và ứng dụng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ
thuật, Hà Nội - 1998.

• Nội dung cốt lõi
- Giới thiệu khái niệm về tập mờ, các phép toán trên tập mờ.
- Mệnh đề mờ và các phép toán logic mờ.
- Suy diễn mờ.

4.2.

Giới thiệu

Như đã biết, trong những suy luận đời thường cũng như các suy luận khoa học,
logic toán học đóng một vai trò rất quan trọng.
Ngày nay, xã hội càng phát triển thì nhu cầu con người ngày càng cao. Do đó,
sự tiến bộ của khoa học cũng rất cao. Suy luận logic mệnh đề đã giới thiệu trong
chương 1 (tạm gọi là logic nguyên thủy hay logic rõ) với hai giá trị đúng, sai hay 1, 0
đã không giải quyết được hết các bài toán phức tạp nảy sinh trong thực tế.

Trang 61

Chương 4: Lý thuyết tập mờ & Logic mờ
Ví dụ: quần áo như thế nào được gọi là dầy, là mỏng để máy giặt biết được mà
có chế độ tự động sấy khô cho hợp lý ?
Hay trong thơ văn có câu:
" Trăng kia bao tuổi trăng già?
Núi kia bao tuổi gọi là núi non? "
Khái niệm trăng già hay núi non là không được định nghĩa rõ ràng. Những bài
toán như vậy ngày một nhiều hơn trong các lĩnh vực điều khiển tối ưu, nhận dạng hệ
thống,... nói chung là trong các quá trình quyết định nhằm giải các bài toán với các dữ
liệu không đầy đủ, hoặc không được định nghĩa một cách rõ ràng (trong điều kiện
thiếu thông tin chẳng hạn).
Một cách tiếp cận mới đã mang lại nhiều kết quả thực tiễn và đang tiếp tục phát
triển đó là cách tiếp cận của lý thuyết tập mờ (FUZZY SET THEORY), do giáo sư
Lotfi Zadeh của trường đại học California - Mỹ đề ra năm 1965. Công trình này thực
sự đã khai sinh một ngành khoa học mới là lý thuyết tập mờ và đã nhanh chóng được
các nhà nghiên cứu công nghệ mới chấp nhận ý tưởng. Một số kết quả bước đầu và
hướng nghiên cứu tiếp theo góp phần tạo nên những sản phẩm công nghiệp đang được
tiêu thụ trên thị trường. Lý thuyết tập mờ ngày càng phong phú và hoàn chỉnh, đã tạo
nền vững chắc để phát triển logic mờ. Có thể nói logic mờ (Fuzzy logic) là nền tảng để
xây dựng các hệ mờ th...
Chương 4: Lý thuyết tp m & Logic m
Trang 61
CHƯƠNG 4 : LÝ THUYT TP M &
LOGIC M
4.1. Tng quan
Mc tiêu ca chương 4
Hc xong chương này, sinh viên phi nm bt được các vn đề sau:
- Thế nào là khái nim ca tp m, mnh đề m, suy din m.
- Các phép toán trên tp m và logic m.
Kiến thc cơ bn cn thiết
Các kiến thc cơ bn trong chương này bao gm:
- Nm vng các phép toán logic trong chương 1.
- Các suy lun chương 2.
Tài liu tham kho
Nguyn Hoàng Cương, Bùi Công Cường, Nguyn Doãn Phước, Phan Xuân
Minh, Chu Văn H, H mng dng. Nhà xut bn Khoa hc và K
thut, Hà Ni - 1998.
Ni dung ct lõi
- Gii thiu khái nim v tp m, các phép toán trên tp m.
- Mnh đề m và các phép toán logic m.
- Suy din m.
4.2. Gii thiu
Như đã biết, trong nhng suy lun đời thường cũng như các suy lun khoa hc,
logic toán hc đóng mt vai trò rt quan trng.
Ngày nay, xã hi càng phát trin thì nhu cu con người ngày càng cao. Do đó,
s tiến b ca khoa hc cũng rt cao. Suy lun logic mnh đề đã gii thiu trong
chương 1 (tm gi là logic nguyên thy hay logic rõ) vi hai giá tr đúng, sai hay 1, 0
đã không gii quyết được hết các bài toán phc tp ny sinh trong thc tế.
Chương 4: Lý thuyết tập mờ & Logic mờ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4: Lý thuyết tập mờ & Logic mờ - Người đăng: Haha Haha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chương 4: Lý thuyết tập mờ & Logic mờ 9 10 205