Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4. NỐI ĐẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN.

Được đăng lên bởi phu_q.nam
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 0 lần
112

Chöông

4

NOÁI ÑAÁT TRONG HEÄ THOÁNG ÑIEÄN
4.1 CAÙC KHAÙI NIEÄM CHUNG
Taùc duïng noái ñaát laø ñeå taûn vaøo ñaát doøng ñieän söï coá (roø caùch ñieän, ngaén
maïch, chaïm ñaát hoaëc doøng ñieän seùt) vaø giöõ cho ñieän theá treân caùc phaàn töû ñöôïc noái
ñaát thaáp. Theo chöùc naêng cuûa noù, noái ñaát trong heä thoáng ñieän chia laøm ba loaïi.
Noái ñaát laøm vieäc coù nhieäm vuï baûo ñaûm söï laøm vieäc cuûa trang thieát bò
ñieän trong caùc ñieàu kieän bình thöôøng vaø söï coá theo caùc cheá ñoä qui ñònh. Ñoù laø
noái ñaát ñieåm trung tính caùc cuoän daây maùy phaùt, maùy bieán aùp coâng suaát vaø
maùy buø, noái ñaát maùy bieán aùp ño löôøng, noái ñaát trong heä thoáng pha ñaát (ñaát
ñöôïc duøng nhö moät daây daãn).
Noái ñaát an toaøn hay noái ñaát baûo veä coù nhieäm vuï baûo ñaûm an toaøn cho
ngöôøi phuïc vuï khi caùch ñieän cuûa trang thieát bò ñieän bò hö hoûng gaây roø ñieän. Ñoù
laø noái ñaát voû maùy phaùt, maùy bieán aùp, voû thieát bò ñieän, voû caùp, noái ñaát caùc keát
caáu kim loaïi cuûa trang bò phaân phoái ñieän. Noùi chung, ñoù laø noái ñaát caùc boä
phaän kim loaïi, bình thöôøng coù ñieän theá baèng khoâng, nhöng khi caùch ñieän bò hö
hoûng do phoùng ñieän xuyeân thuûng hay phoùng ñieän maët seõ coù ñieän theá khaùc
khoâng.
Noái ñaát choáng seùt nhaèm taûn doøng ñieän seùt vaøo ñaát, giöõ cho ñieän theá cuûa
caùc phaàn töû ñöôïc noái ñaát khoâng quaù cao ñeå haïn cheá phoùng ñieän ngöôïc töø caùc
phaàn töû ñoù ñeán caùc boä phaän mang ñieän vaø trang thieát bò ñieän khaùc. Ñoù laø noái
ñaát coät thu seùt, daây choáng seùt, caùc thieát bò choáng seùt, noái ñaát caùc keát caáu kim
loaïi coù theå bò seùt ñaùnh.

Trong raát nhieàu tröôøng hôïp, cuøng moät heä thoáng noái ñaát ñoàng thôøi thöïc
hieän hai hoaëc ba nhieäm vuï noùi treân.
Caùc loaïi noái ñaát thoâng thöôøng ñöôïc thöïc hieän baèng moät heä thoáng nhöõng coïc
theùp (hoaëc ñoàng) ñoùng vaøo ñaát hoaëc nhöõng thanh ngang baèng cuøng loaïi vaät lieäu

113

choân trong ñaát, hoaëc coïc vaø thanh noái lieàn nhau vaø noái lieàn vôùi vaät caàn noái ñaát.
Coïc thöôøng laøm baèng theùp oáng hoaëc theùp thanh troøn khoâng ræ (hoaëc maï keõm),
ñöôøng kính töø 3 ñeán 6cm, daøi töø 2 ñeán 3m hoaëc baèng theùp goùc 40×40mm.mm,
50×50mm ñoùng thaúng ñöùng vaøo ñaát, coøn thanh ngang baèng theùp thanh deït tieát dieän
(3÷5)×(20÷40)mm2 hoaëc theùp thanh troøn ñöôøng kính 10 ñeán 20mm. Coïc vaø thanh
ñöôïc goïi chung laø cöïc noái ñaát, thöôøng ñöôïc choân saâu caùch maët ñaát 50 ñeán 80cm ñe...
112
Chöông
4
NOÁI ÑAÁT TRONG HEÄ THOÁNG ÑIEÄN
4.1 CAÙC KHAÙI NIEÄM CHUNG
Taùc duïng noái ñaát laø ñeå taûn vaøo ñaát doøng ñieän ï coá (roø caùch ñieän, ngaén
maïch, chaïm ñaát hoaëc doøng ñieän st) vaø giöõ cho ñieän theá treân caùc phaàn töû ñöôïc noái
ñaát thaáp. Theo cùc naêng cuûa noù, noái ñaát trong hthng ñin chia laøm ba loaïi.
Noái ñaát laøm vieäc
coù nhieäm vbaûo ñaûm söï laøm vieäc cuûa trang thieát
ñieän trong caùc ñieàu kieän nh thöôøng vaø söï ctheo caùc cheá ñoä qui ñònh. Ñlaø
noái ñaát ñieåm trung tính caùc cuoän daây maùy phaùt, maùy bieán aùp coâng suaát vaø
maùy buø, noái ñaát maùy bieán aùp ño löôøng, noái ñaát trong heä thoáng pha ñaát (ñaát
ñöôïc duøng nhö moät daây daãn).
Noái ñaát an toaøn
hay noái ñaát baûo veä coù nhieäm vuï baûo ñaûm an toaøn cho
ngöôøi phuïc vuï khi caùch ñieän cuûa trang thieát ñieänhoûng gaây roø ñieän. Ñoù
laø noái ñaát vmaùy phaùt, my bieán p, voû thieát bò ñieän, voû caùp, noái ñaát caùc keát
caáu kim loaïi cuûa trang phaân phoái ñieän. Noùi chung, ñoù laø noái ñaát caùc boä
phaän kim loaïi, bình thöôøng c ñieän theá baèng khoâng, nhöng khi caùch ñieän bò
hoûng do phoùng ñieän xuyeân thuûng hay phoùng ñieän maët s coù ñieän theá khaùc
khoâng.
Noái ñaát choáng seùt
nhaèm taûn doøng ñieän seùt vaøo ñaát, giöõ cho ñieän theá cuûa
caùc phaàn töû ñöôïc noái ñaát khoâng qucao ñeå haïn cheá phoùng ñieän ngöôïc töø caùc
phaàn töû ññeán caùc boä phaän mang ñieän vaø trang thieát bò ñieän khaùc. Ñoù laø noái
ñaát coät thu seùt, daây choáng st, caùc thieát choáng seùt, noái ñaát caùc keát caáu kim
loaïi coù theå bò seùt ñaùnh.
Trong raát nhieàu tröôøng hôïp, cuøng moät heä thoáng noái ñaát ñoàng thôøi thöïc
hieän hai hoaëc ba nhieäm vuï noùi treân.
Caùc loaïi noái ñaát thoâng thöôøng ñöôïc thöïc hieän baèng moät heä thoáng nhöõng coïc
theùp (hoaëc ñoàng) ñoùng vaøo ñaát hoaëc nhöõng thanh ngang baèng cuøng loaïi vaät lieäu
Chương 4. NỐI ĐẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4. NỐI ĐẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN. - Người đăng: phu_q.nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Chương 4. NỐI ĐẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN. 9 10 616